| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LI/389/14 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 - tekst jednolity z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle związane z nową inwestycją i utworzeniem nowych miejsc pracy, stanowiące własność lub znajdujące się w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.), z wyjątkiem:

1) związanych z prowadzeniem działalności handlowej na łącznej powierzchni użytkowej budynków powyżej 100m2 oraz związanych z nimi gruntów i budowli;

2) związanych z prowadzeniem stacji paliw.

2. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust. 1 przysługuje na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz rozporządzeniu.

3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości, o którym mowa w ust.1 i 2 stanowi pomoc de minimis.

§ 2. Ilekroć w uchwale używa się pojęcia:

1) zwolnienie od podatku - należy przez to rozumieć zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich części, będących własnością przedsiębiorcy, znajdujących się na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i bezpośrednio związanych z nową inwestycją;

2) nowa inwestycja - należy przez to rozumieć poniesienie przez przedsiębiorcę nakładów inwestycyjnych, w wyniku których zostanie uruchomiona nowa lub poszerzona dotychczasowa działalność gospodarcza,
pod warunkiem, że w wyniku poniesienia tych nakładów zostaną utworzone nowe miejsca pracy;

3) nakłady inwestycyjne - należy przez to rozumieć nakłady poniesione przez przedsiębiorcę na nową inwestycję, do których zalicza się m. in. cenę nabycia gruntów lub prawa ich użytkowania wieczystego, cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z nową inwestycją, w szczególności: maszyny, urządzenia, przyrządy, aparatura, wyposażenie techniczne dla prac biurowych, infrastruktura techniczna, zakup wartości niematerialnych i prawnych;

4) rok zwolnienia - należy przez to rozumieć 12 miesięcy kalendarzowych liczonych od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca spełnił warunki do uzyskania zwolnienia;

5) utworzenie nowych miejsc pracy - należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie w porównaniu ze średnią z ostatnich 12 miesięcy, w przeliczeniu na osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy, przy czym od liczby nowych stanowisk pracy powstałych w związku z realizacją nowej inwestycji należy odjąć liczbę miejsc pracy zlikwidowanych w tym samym okresie.

§ 3. Warunkiem skorzystania przez przedsiębiorcę z pomocy de minimis na podstawie niniejszej uchwały, oprócz spełnienia warunków określonych w § 6 jest złożenie przez przedsiębiorcę zawiadomienia o zamiarze skorzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, na druku stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały i dokumentów, o których mowa w § 7 uchwały.

§ 4. 1. Pomoc przyznawana na podstawie niniejszej uchwały udzielana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24.12.2013 r.).

2. Przedsiębiorca, przy zachowaniu wszystkich warunków określonych w niniejszej uchwale, może uzyskać pomoc w jej ramach, jeżeli wartość tej pomocy brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez przedsiębiorcę w bieżącym roku (w roku w którym przedsiębiorca złożył zawiadomienie) oraz w dwóch poprzednich latach obrotowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. Euro z zastrzeżeniem, że w przypadku przedsiębiorców działających w sektorze transportu drogowego towarów kwota ta nie przekracza 100 tys. Euro, a w sektorze transportu pasażerskiego 200 tys. Euro.

3. Kwota zwolniona nie może przewyższyć kwoty należnego podatku od nieruchomości z tytułu zwiększonej powierzchni i wartości budowli powstałych w wyniku inwestycji, o której mowa w § 2 pkt. 2.

4. Wartość pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości, udzielona
na podstawie niniejszej uchwały, podlega sumowaniu z każdą inną niż de minimis pomocą w odniesieniu
do tych samych kosztów kwalifikowanych, a łączna kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnej dopuszczalnej intensywności pomocy.

§ 5. Zwolnienie od podatku przysługuje:

1) dla przedsiębiorców rozpoczynających po raz pierwszy działalność na terenie Gminy Krosno Odrzańskie
na okres:

a) 2 lat, pod warunkiem utworzenia co najmniej 3 miejsc pracy,

b) 3 lat, pod warunkiem utworzenia co najmniej 20 miejsc pracy;

2) dla przedsiębiorców działających na terenie Gminy Krosno Odrzańskie na okres:

a) 1 roku, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy,

b) 2 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

c) 3 lat, jeżeli w wyniku inwestycji utworzono co najmniej 20 nowych miejsc pracy.

§ 6. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 5 przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedsiębiorca złoży zawiadomienie, o którym mowa w § 3, pod warunkiem spełnienia łącznie następujących warunków:

1) nowa inwestycja stanowić będzie własność przedsiębiorcy co najmniej przez okres objęty zwolnieniem;

2) działalność gospodarcza w nowej inwestycji prowadzona będzie co najmniej przez okres objęty zwolnieniem;

3) nowe miejsca pracy utrzymane będą co najmniej przez okres objęty zwolnieniem.

§ 7. Do zawiadomienia przedsiębiorca dołącza następujące dokumenty:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości;

2) dokumenty potwierdzające zarejestrowanie podmiotu gospodarczego lub działalności gospodarczej;

3) decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku nowego budynku lub jego części bądź innego dokumentu stwierdzającego przyjęcie obiektu do uzytkowania;

4) deklarację lub informację na podatek od nieruchomości z wyszczególnieniem przedmiotów zwolnionych
na podstawie niniejszej uchwały;

5) oświadczenie o spełnieniu warunków określonych niniejszą uchwałą (z uwzględnieniem wyłączeń, o których mowa w § 1 ust. 1);

6) oświadczenie o nakładach inwestycyjnych poniesionych na tworzenie nowej inwestycji wraz z dokumentami poświadczającymi ich wysokość (faktury, rachunki);

7) informację o wielkości zatrudnienia na dzień zakończenia inwestycji oraz oświadczenie przedsiebiorcy o liczbie nowoutworzonych miejscach pracy;

8) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc
oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat kalendarzowych, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis w ww. okresie;

9) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311)

§ 8. Ze zwolnienia od podatku od nieruchomości nie może skorzystać przedsiębiorca zalegający z zapłatą zobowiązań podatkowych oraz innych należności pieniężnych wobec Gminy Krosno Odrzańskie.

§ 9. Zwolnienie od podatku od nieruchomości nie przysługuje przedsiębiorcom powstałym przez przekształcenie bądź połączenie działalności z innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.

§ 10. Podatnik korzystający ze zwolnienia w ramach uchwały zobowiązany jest do:

1) składania najpóźniej do dnia 15 stycznia każdego roku, następującego po roku korzystania ze zwolnienia od podatku, następujących dokumentów:

a) oświadczenia o utrzymaniu zwiększonego stanu zatrudnienia;

b) informacji dotyczacej zatrudnienia, potwierdzonej uwierzytelnionymi drukami ZUS-DRA;

2) przekazywania informacji o otrzymanej pomocy de minimis poza niniejszą uchwałą, przez cały okres objęty przedmiotowym zwolnieniem, w terminie 14 dni od otrzymania pomocy.

§ 11. 1. Organ podatkowy uprawniony jest do kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków
do korzystania ze zwolnienia na zasadach określonych w ustawie Ordynacja podatkowa.

2. Przedsiębiorca korzystający z pomocy jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie
- na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych informacji niezbędnych dla jej oceny
oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.

3. Organ podatkowy stwierdza w drodze decyzji o wygaśnięciu prawa do korzystania ze zwolnienia
od podatku w następujących przypadkach:

1) niespełnienia przez przedsiębiorcę chociażby jednego z warunku do udzielenia zwolnienia, o których mowa w § 6;

2) podania nieprawdziwych informacji, oświadczeń, dokumentów;

3) uniemożliwienia przeprowadzenia kontroli podatkowej przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w zakresie zwolnienia od podatku;

4) ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa w okresie trwania zwolnienia od podatku.

4. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości od następnego miesiąca
po miesiącu, w którym wystąpiła chociażby jedna z przesłanek określonych w ust. 2.

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia organu podatkowego o utracie prawa
do zwolnienia od podatku od nieruchomości, w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia od podatku.

6. Przedsiębiorca traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w § 10.

7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrotu otrzymanej pomocy wraz z odsetkami.

§ 12. Uchwała ma zastosowanie do inwestycji, na którą poniesiono nakłady inwestycyjne i utworzono nowe miejsca pracy po wejściu w życie niniejszej uchwały.

§ 13. 1. Traci moc uchwała nr XXIX/207/09 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis.

2. Do przedsiębiorców, którzy nabyli prawo do zwolnienia na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1
i korzystają ze zwolnienia, stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w ust. 1.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 15. Uchwała traci moc w dniu 30 czerwca 2021 r.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Tomasz Miechowicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/389/14
Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim
z dnia 26 czerwca 2014 r.


Krosno Odrzańskie, dnia..............................


ZGŁOSZENIE

Zgłaszam zamiar korzystania z pomocy de minimis w formie zwolnienia od podatku
od nieruchomości na warunkach określonych uchwałą Nr .......... Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia .......................2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Krosno Odrzańskie w ramach pomocy de minimis w związku z realizacją nowej inwestycji polegającej na:

............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
w wyniku której zostaną utworzone/utworzono* ..................... miejsc/a pracy.

Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy :

1. Imię i nazwisko/ nazwa firmy*

.................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania/adres siedziby firmy*

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Adres do korespondencji

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

4. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)

................................................................................................................................

5. REGON ................................................................................................................................

6. Nr tel...................................................................................................................

7. Adres inwestycji ................................................................................................................................

8. Termin zakończenia inwestycji:..........................................................................

9. Termin utworzenia nowych miejsc pracy:............................................................


..............................................................

(podpis, pieczęć przedsiębiorcy)

* niepotrzebne skreślić

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »