| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/208/2014 Rady Gminy Trzebiel

z dnia 3 lipca 2014r.

w sprawie uznania za formę ochrony przyrody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, ustanawia się użytek ekologiczny o nazwie "Niecka" zwany dalej użytkiem, o powierzchni 0,25ha stanowiący działkę ewidencyjną nr 211 położoną w obrębie Karsówka, gm. Trzebiel, obejmujący stanowiska roślin wodnych i torfowiskowych oraz ostoję dla gniazdujących żurawi i bytujących płazów.

§ 2. Celem ochrony użytku jest zachowanie roślinności wodnej i torfowiskowej na terenie słabych siedlisk borowych oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju wielu gatunków zwierząt. Ponadto niniejszy użytek ekologiczny wpłynie korzystnie na zwiększenie możliwości retencyjnych wody w ubogich drzewostanach sosnowych.

§ 3. 1. W stosunku do wymienionego wyżej użytku wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych;

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi;

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych;

11) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Radą Gminy Trzebiel;

2) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa;

3) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 4. Nadzór nad użytkiem ekologicznym wymienionym w §1 sprawuje Wójt Gminy Trzebiel.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Uzasadnienie

Z wnioskiem o uznanie terenu opisanego w § 1 projektu niniejszej uchwały stanowiącego działkę nr ewid. 211 położoną w obrębie Karsówka gm. Trzebiel za użytek ekologiczny zwrócił się do Rady Gminy Trzebiel Pan Edward Koszałka - Nadleśniczy Leśnictwa Wymiarki.
Proponowany użytek ekologiczny to zagłębienie terenu, przez który przepływa ciek wodny. Na odpływie cieku z pododdziału 190g kilka lat temu utworzono urządzenie spiętrzające wodę w ramach poprawy małej retencji na terenie Nadleśnictwa Wymiarki. Obecnie praktycznie cały teren pododdziału 190g zalany jest wodą.
Celem ochrony użytku jest zachowanie roślinności wodnej i torfowiskowej na terenie słabych siedlisk borowych oraz stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju wielu gatunków zwierząt. Przeprowadzone przez pracowników Nadleśnictwa Wymiarki w lutym 2014r. obserwacje wskazują na możliwość zasiedlenia zbiornika przez parę żurawi. Dodatkowo wnioskowany użytek wpłynie korzystnie na zwiększenie możliwości retencyjnych wody w ubogich drzewostanach sosnowych.
Podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały stanowią przepisy art. 42 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 627 ze zm.), użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje i miejsca rozmnażania, lub miejsca sezonowego przebywania.
Zaproponowany do objęcia ochroną teren spełnia kryteria ww. artykułu. Na podstawie art. 44 ust. 2 ww. ustawy o ochronie przyrody, w odniesieniu do chronionych obiektów mogą być wprowadzane zakazy określone w art. 45 ust. 1 tej samej ustawy.
Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gorzoewie Wielkopolskim (pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17 czerwca 2014r., znak: WPN-I.625.9.2014.KA1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »