| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 6 sierpnia 2014r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt. 2 i 3 oraz art. 45 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku

Arctic Paper Kostrzyn S.A.
z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą
zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

zawartego w piśmie z dnia 10 lipca 2014 r., które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie w dniu 16 lipca 2014 r. a następnie zostało przekazane do Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie w dniu 22 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia XI taryfy dla ciepła

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy na jeden rok, od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, posiadającego koncesję udzieloną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego w dalszej części decyzji "Prezesem URE") decyzją z dnia 12 listopada 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC/613/585/U/1/98/AS (ze zm.) w dniu 16 lipca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia XI taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wezwane przez Prezesa URE pismem z dnia 25 lipca 2014 r. do uzupełnienia wniosku i złożenia wyjaśnień. Odpowiedź Przedsiębiorstwa energetycznego wpłynęła w dniu 1 sierpnia 2014 r.

Następnie pismem z dnia 1 sierpnia 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym. Pismem z dnia 5 sierpnia 2014 r. Przedsiębiorstwo zrezygnowało z przysługującego mu uprawnienia do zapoznania się z materiałem dowodowym.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 - 5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen ciepła, o którym jest mowa w § 13 rozporządzenia taryfowego.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony zgodnie z § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych, w dniu 9 lipca 2014 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 - Starszy specjalista Ewa Żaba.

Otrzymują:

1. Arctic Paper Kostrzyn S.A.

ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn n/Odrą

2. Wojewoda Lubuski

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-27(7)/2014/585/XI/EŻ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 6 sierpnia 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Wicherkiewicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »