| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII.222.2014 Rady Gminy Górzyca

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Górzyca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.), art. 13 ust.1, art. 37 ust.3 i 4, art.68 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014, poz. 518 ze zm.) Rada Gminy Górzyca

uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwała określa zasady gospodarowania mieniem Gminy Górzyca w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy rozumieć przez to Gminę Górzyca,

2) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Górzyca,

3) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Górzyca,

4) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.).

§ 3. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy:

1) wyrażanie zgody na darowiznę nieruchomości,

2) wyrażanie zgody na sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego za cenę niższą niż jej wartość rynkowa lub oddanie w użytkowanie wieczyste bez pierwszej opłaty,

3) określanie zasad udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

4) wyrażanie zgody na inne czynności określone w ustawie.

Rozdział 2.
Zasady gospodarowania nieruchomościami

§ 4. 1. W Gminie gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt kierując się zasadami prawidłowej i racjonalnej gospodarki, zachowania szczególnej staranności, korzystania i dysponowania zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem.

2. Wójt samodzielnie gospodaruje gminnym zasobem nieruchomości, zgodnie z ustawą a w szczególności:

1) nabywa nieruchomości,

2) nabywa i zbywa udziały w częściach wspólnych nieruchomości,

3) dokonuje znoszenia współwłasności,

4) dokonuje zamiany nieruchomości,

5) obciąża nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,

6) sprzedaje nieruchomości.

Rozdział 3.
Nabywanie nieruchomości

§ 5. 1. Nabywanie nieruchomości może następować w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminy, a w szczególności:

1) w celu rozwojowym gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

2) w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego oraz urządzeń infrastruktury technicznej,

3) w celu wykonania prawa pierwokupu lub odkupu,

4) w celu realizacji innych celów publicznych,

5) w celu regulacji stanu posiadania,

2. Z przysługującego Gminie prawa pierwokupu korzysta się, jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem warunkowej umowy sprzedaż jest niezbędna do realizacji celów określonych w ust. 1.

3. Koszty związane z procedurą nabycia pokrywa Wójt z budżetu Gminy jeżeli dotyczą:

1) wykonania operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości,

2) wykonania prac geodezyjnych,

3) sporządzenia aktów notarialnych.

Rozdział 4.
Zbywanie nieruchomości

§ 6. Wójt dokonuje zbycia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości z zachowaniem zasad określonych w niniejszej uchwale oraz ustawie.

§ 7. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości:

1) przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizacje urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli cele te będą realizowane przez podmioty, dla których cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową,

2) zbywane na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej co najmniej 10 lat, jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie pozwolenia na budowę,

3) zbywane na rzecz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały oraz na podstawie ustawy.

§ 8. W przypadku zbycia lokali mieszkalnych ich pierwszeństwo w nabyciu przysługuje najemcom, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

§ 9. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty wysokości 70% od ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego wraz z przynależnościami jeżeli wnioskujący nie zalega z opłatami czynszu oraz innymi opłatami związanymi z korzystaniem z lokalu co potwierdzi zaświadczeniem od zarządcy budynku, w którym znajduje się zbywany lokal.

2. Pozostałe 30 % ceny sprzedawanego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego wraz z przynależnościami najemca wpłaca w całości przed zawarciem umowy notarialnej.

3. Cenę nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej Wójt może rozłożyć na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

4. Wierzytelność gminy z tytułu rozłożenia ceny sprzedaży na raty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

Rozdział 5.
Obciążanie nieruchomości

§ 10. 1. Obciążanie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości stanowiących własność Gminy może w szczególności polegać na:

1) ustanowieniu prawa użytkowania,

2) ustanawianiu służebności,

3) ustanawianiu hipoteki.

2. Nieruchomości gminne mogą być przedmiotem ustanowienia służebności na rzecz przedsiębiorców pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Wynagrodzenie z tytułu ustanowienia prawa użytkowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony lub z tytułu ustanowienia służebności ustala się na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości nie niższej niż w operacie.

4. Umowne ustanowienie służebności następuje z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121 ze zm.)

5. Nieruchomości gminne mogą być obciążone hipoteką w celu zabezpieczenia wierzytelności.

Rozdział 6.
Wydzierżawianie i wynajmowanie nieruchomości

§ 11. 1. Wójt Gminy może w trybie bezprzetargowym oddać w najem lub dzierżawę nieruchomość lub jej część na czas oznaczony, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w następujących przypadkach:

1) dla celów publicznych określonych w ustawie,

2) dla celów przeznaczenia pod tablice reklamowe,

3) dla celów poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, jeżeli oddawana nieruchomość lub jej część nie może zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość,

4) dla celów przeznaczenia pod uprawę warzyw i kwiatów, pod garaże,

5) dla celów przeznaczenia pod punkty gromadzenia odzieży.

2. Tryb bezprzetargowy określony w ust. 1 może być zastosowany tylko, gdy o daną nieruchomość ubiega się tylko jedna osoba.

3. Wysokość minimalnych stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości gminnych ustala Wójt w drodze zarządzenia.

4. Zasady wydzierżawiania nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne będące własnością Gminy określa odrębna uchwała.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowie Gminy Górzyca.

§ 13. Tracą moc:

1) Uchwała Nr XX/150/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca.

2) Uchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Górzyca z dnia 30 marca 2007r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/150/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca.

3) Uchwała Nr XXXVII/234/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 26 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/150/2005 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Górzyca.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Bańka


Uzasadnienie

W myśl przepisu art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwała w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej ; uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy.

Zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania stanowią zbiór podstawowych reguł postępowania obowiązujących organ wykonawczy gminy w zakresie gospodarowania nieruchomościami.

W związku z powyższym podjęcie wnioskowanej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »