| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXIV/498/14 Rady Miejskiej w Nowej Soli

z dnia 31 października 2014r.

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowa Sól - Miasto

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto oraz tryb postępowania w sprawie udzielania i sposobu rozliczania dotacji.

2. Źródłem finansowania dotacji celowej, o której mowa w ust. 1 będą środki pochodzące z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto oraz z dotacji przyznanej Gminie Nowa Sól - Miasto przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

3. W przypadku nie uzyskania dotacji na realizację zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze zadanie nie będzie realizowane.

§ 2. 1. Dotacja celowa realizowana jest poprzez pokrycie kosztów kwalifikowanych, tj. wydatków poniesionych na demontaż, odbiór, oczyszczenie terenu z pyłu azbestowego, transport i utylizację materiałów zawierających azbest pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto, ujętych w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest.

2. Wysokość dotacji wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych brutto, o których mowa w ust. 1, określonych na podstawie przedłożonych faktur VAT lub innych równoważnych dowodów zapłaty, nie więcej jednak niż 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) za 1Mg wyrobów zawierających azbest usuniętych z terenu nieruchomości Wnioskodawcy.

3. Dotacja nie pokrywa kosztów:

1) związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych,

2) usunięcia odpadów azbestowych z wymiany pokryć dachowych wykonanych we własnym zakresie lub zleconych przez Wnioskodawcę innemu podmiotowi niż ten, o którym mowa w § 6 ust. 1,

3) innych niż wymienione w ust. 1, poniesionych przez Wnioskodawcę, w tym związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej,

4) poniesionych przez Wnioskodawcę przed dniem podpisania z Gminą Nowa Sól - Miasto umowy dotacji.

5. Przyznana kwota dotacji podlega zwrotowi w całości na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) w przypadku:

1) złożenia fałszywych dokumentów i oświadczeń stanowiących podstawę wypłaty dotacji,

2) nieprzestrzegania ustaleń niniejszej uchwały lub umowy dotacji.

6. Wysokość środków przeznaczonych na dotację celową, pochodzących z budżetu Gminy Nowa Sól - Miasto, będzie ustalana każdorazowo na dany rok budżetowy w uchwale budżetowej.

§ 3. W przypadku, w którym dotacja stanowić będzie pomoc publiczną zastosowanie mają przepisy dotyczące udzielania pomocy publicznej.

§ 4. 1. Wnioskodawcy ubiegający się o dofinansowanie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości,

2) nieruchomość musi być ujęta w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest,

3) zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Nowej Soli zamiaru zmiany pokrycia dachowego,

4) posiadanie pozytywnej opinii Starosty Nowosolskiego w sprawie zmiany pokrycia dachowego.

2. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, na której znajduje się obiekt budowlany pokryty azbestem. W przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty,

2) kopię potwierdzoną w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub kopię pozwolenia na budowę (rozbiórkę) - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

4. Nabór wniosków o udzielenie dotacji prowadzony jest przez 30 dni w terminie określonym w ogłoszeniu Prezydenta Miasta Nowa Sól, podanym do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty sposób.

5. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym.

6. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

7. Dotacja celowa dla Wnioskodawcy będzie przyznawana według kolejności złożonych wniosków do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w danym roku.

8. O zakwalifikowaniu wniosku do realizacji zawiadamia się Wnioskodawcę na piśmie. Zawiadomienie zawiera wskazanie daty zawarcia umowy, o której mowa w § 5 ust. 1.

9. Wnioski złożone po terminie, o którym mowa w ust. 4 nie będą rozpatrywane.

10. Podmiotowi ubiegającemu się o udzielenie dotacji, którego wniosek nie został zakwalifikowany do realizacji nie przysługuje z tego tytułu roszczenie.

§ 5. 1. Szczegóły udzielenia dotacji określone będą w umowie zawartej pomiędzy Gminą Nowa Sól - Miasto a Wnioskodawcą.

2. Niepodpisanie umowy, o której mowa w ust. 1, z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy skutkuje odmową udzielenia dotacji.

§ 6. 1. Zadanie polegające na demontażu, odbiorze, oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Sól - Miasto realizowane będzie przez podmiot wybrany przez Gminę Nowa Sól - Miasto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, zwanym w dalszej części niniejszej uchwały "Wykonawcą".

2. Termin realizacji zadania dla każdej wnioskowanej nieruchomości zostanie określony pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą.

§ 7. 1. Dotacja rozliczona zostanie na podstawie następujących dokumentów:

1) przedłożonych przez Wnioskodawcę:

a) faktura VAT lub inny równoważny dowód zapłaty przedłożony po wykonaniu i odbiorze zadania,

b) protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Wnioskodawcą a Wykonawcą, zawierający oświadczenie Wykonawcy o prawidłowości wykonania prac oraz oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.).

2) przedłożonych przez Wykonawcę:

a) protokół odbioru końcowego zadania pomiędzy Gminą Nowa Sól - Miasto i Wykonawcą,

b) karta przekazania odpadów na składowisko.

2. Po rozliczeniu dotacji i stwierdzeniu wykonania zadania polegającego na demontażu, oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest, Gmina Nowa Sól - Miasto przekaże Wnioskodawcy dotację w wysokości wynikającej z rozliczenia dotacji, na rachunek bankowy wskazany przez Wnioskodawcę we wniosku, o którym mowa w § 4.

§ 9. Dotację należy wykorzystać i rozliczyć w terminie określonym w umowie, o której mowa w § 5. Niewykorzystanie i nierozliczenie dotacji w wyżej wymienionym terminie skutkować będzie cofnięciem decyzji w sprawie przyznania dotacji.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowej Soli


Piotr Szyszko


Załącznik do Uchwały Nr LXIV/498/14
Rady Miejskiej w Nowej Soli
z dnia 31 października 2014 r.

Wzór wniosku o udzielenie dotacji


W N I O S E K
o przyznanie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy …………………….................………………………………………

2. Adres zamieszkania………………………………………………….................……………………...

3. Telefon………………………………………………………………................……………….....….…

4. PESEL………………………………………………………………...............…………………………

5. NIP…………………………………………………………………………...............………………….

6. Lokalizacja planowanych prac……………………………………………………….................…..….

7. Numer działki i obręb geodezyjny……………………………………………………..................……

8. Nazwa banku i numer rachunku………………………………………………….................…………

9. Opis przedsięwzięcia i rodzaj materiału (pokrycie dachowe, płyty elewacyjne, otuliny i inne, eternit płaski, falisty), który zawiera azbest…………….......................................……………………..………

……………………………………………………………………….……………………...……………………………………………………………………………………….………...…………………………………………………………………………………………………....…………………………………………………………………………………………………...………….………………………………………………………………………………………...............................................................................………

10. Ilość [m2 lub Mg] azbestu planowanego do usunięcia…………............................................................

Oświadczam, że zapoznałem(am) się z zasadami finansowania przedsięwzięć związanych
z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest, określonymi w uchwale Rady Miejskiej
w Nowej Soli.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Nowa Sól - Miasto na potrzeby związane z udzieleniem dotacji i jej rozliczenia.

……………….……………………….

Data i czytelny podpis wnioskodawcy

Załączniki do wniosku:

1. kserokopia aktualnego dokumentu potwierdzającego własność nieruchomości, na której znajduje się obiekt budowlany pokryty azbestem (w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest, a w przypadku wspólnoty mieszkaniowej - uchwałę wspólnoty),

2. Kopię zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót budowlanych, zgłoszenia rozbiórki lub kopię pozwolenia na budowę, złożonego w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »