| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII.316.2014 Rady Miejskiej w Gubinie

z dnia 6 listopada 2014r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim mogą być udzielane dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Gubina.

2. Dotacja może obejmować nakłady konieczne, o których mowa w art.77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U z 2003 nr 162 poz.1568 ze zm.)

§ 2. Dotacja może być udzielona podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków wynikających z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

§ 3. 1. Dotacja z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim może być udzielona w wysokości:

1) do 50% ogółu nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust.2;

2) do 100 % ogółu nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust.2, jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod wzgledem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych;

3) do 100 % ogółu nakładów koniecznych, o których mowa w § 1 ust.2 w przypadku złego stanu zachowania zabytku grożącym jego bezwrotnym utraceniem.

2. W przypadku, gdy podmiot na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robóty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych do wykonania tych prac lub robót.

§ 4. Dotacje mogą być udzielane do wysokości środków zaplanowanych na dany rok budżetowy w budżecie miasta na dofinansowanie zadań, o których mowa w niniejszej uchwale.

§ 5. 1. Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim składają wnioski do Burmistrza Miasta Gubina w terminie do 10 października roku poprzedzającego rok, w którym dotacja ma być udzielona,

2. Termin, o których mowa w ust.1 nie ma zastosowania w przypadku opisanym § 3 ust.1 pkt.3.

3. W przypadku nie wykorzystania środków na dotację, o której mowa w § 1 ust.1 w danym roku budżetowym lub ich zwiększenia, Burmistrz Miasta Gubina może ogłosić dodatkowy nabór wniosków. Informacja o dodatkowym naborze wniosków zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gubinie.

§ 6. 1. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 1 nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji.

3. Wnioski niekompletne pod względem formalnym nie będą rozpatrywane.

4. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji uwzględnia się w szczególności:

1) merytoryczną wartość złożonego wniosku,

2) promowanie kultury oraz historii miasta,

3) wartość historyczną oraz stan techniczny zabytku,

4) możliwości finansowe gminy,

5) sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy,

6) udział środków własnych podmiotu ubiegającego się o dotację,

§ 7. 1. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (j.t. Dz.U. z 2007 r. nr 59, poz. 404 z późn. zm.). Dotacja w takim przypadku stanowi pomoc de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24 grudnia 2013 r.).

§ 8. 1. Burmistrz Miasta Gubina do rozpatrzenia wniosków o dotację powołuje zarządzeniem komisję, która:

1) dokona sprawdzenia wniosków o udzielenie dotacji pod względem formalnym,

2) dokona na podstawie złożonego wniosku wstępnej kwalifikacji warunków koniecznych do wykonania prac, które mogą być przedmiotem dotacji,

3) przedłoży Burmistrzowi Miasta Gubina wniosek z propozycją przydzielenia dotacji oraz jej wysokości określonym podmiotom.

2. Powołana przez Burmistrza Miasta Gubina komisja w swoich pracach kieruje się zasadami określonymi w niniejszej uchwale.

§ 9. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Gubinie na wniosek Burmistrza Miasta Gubina.

2. Uchwała Rady Miejskiej w Gubinie w sprawie przyznania dotacji określa nazwę podmiotu, który otrzymał dotację, zakres prac, na wykonanie których przyznano dotację oraz kwotę przyznanej dotacji.

3. Uchwała, o której mowa w ust.2 stanowi podstawę do zawarcia umowy z beneficjentem dotacji.

§ 10. W celu zapewnienia jawności informacji o udzielonych dotacjach Burmistrz Miasta Gubina podaje w Biuletynie Informacji Publicznej informację o udzielonych w danym roku dotacjach.

§ 11. Traci moc Uchwała nr XXII/291/2008 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 7 października 2008r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków wraz ze zmianami.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje zgodnie z czasem obowiązywania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w spraiwe stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis to jest do 30 czerwca 2021r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Leszek Ochotny


Załącznik do Uchwały Nr LVII.316.2014
Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 6 listopada 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Wniosek o udzielenie ze środków gminy Gubin o statusie miejskim dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »