| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/290/2014 Rady Gminy Lubiszyn

z dnia 7 listopada 2014r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015''

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr. 234, poz. 1536 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

uchwala się:

Program współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie-rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.)

2) organizacjach pozarządowych -rozumie się przez to podmioty wymienione w art. 3 ust 2 i 3 ustawy

3) gminie-rozumie się przez to Gminę Lubiszyn

4) działalność pożytku publicznego- rozumie się przez to działalność społecznie-użyteczną prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy

5) zadaniu publicznym- rozumie się to przez zadanie, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 2. Głównym celem, któremu służyć ma wprowadzenie programu, jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i podnoszeniu poziomu życia mieszkańców gminy.

§ 3. Cel główny programu, o którym mowa w §2 realizowany jest poprzez cele szczegółowe, a w szczególności przez:

1) udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w tworzeniu programu współpracy,

2) określenie priorytetowych zadań publicznych,

3) udział organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w realizacji tych zadań,

4) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej,

5) podejmowanie wspólnych działań mających na celu podniesienia sprawności funkcjonowania organizacji pozarządowych.

§ 4. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości- polegającej na wspieraniu działalności organizacji pozarządowych oraz umożliwianiu im realizacji zadań publicznych,

2) suwerenności stron- oznaczającej, że gmina i organizacje pozarządowe podejmujące współprace zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie,

3) partnerstwa - oznaczającej, że strony ustalają zakres współpracy, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych i zadań, wypracowywaniu najlepszych sposobów ich realizacji, traktując się wzajemnie jako podmioty równoprawne w tych procesach,

4) efektywności- polegającej na wspólnym dążeniu do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji i jawności-zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy opartych na równych i jawnych kryteriach wyboru realizatora zadania publicznego oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji.

§ 5. 1. Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach,

2) określenie potrzeb społecznych i sposobów ich zaspokajania

3) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

4) tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

5) konsultowanie aktów prawa miejscowego.

2. Podstawowym kryterium decydującym o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi jest prowadzenie przez nie działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Lubiszyn lub na rzecz jej mieszkańców.

§ 6. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecenia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie, które może mieć formy:

a) powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub

b) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności.

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ustawy, z radą działalności pożytku publicznego, w przypadku jej utworzenia,

5) tworzenia w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego a także przedstawicieli właściwych organów gminy wraz z określeniem przedmiotu ich działania.

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie,

7) umów partnerskich określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 ze zm.),

8) obejmowania patronatem przez Wójta Gminy Lubiszyn przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

9) promocji działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na wniosek zainteresowanych informacji dotyczących nowych inicjatyw na stronach internetowych Urzędu Gminy w Lubiszynie oraz tablicy ogłoszeń urzędu,

10) pomocy w nawiązywaniu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego kontaktów o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym poprzez udzielanie rekomendacji organizacjom i podmiotom.

§ 7. Na rok 2015 ustala się zadania priorytetowe dotyczące:

1) pomocy społecznej , w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,

5) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

6) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

§ 8. 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych gminy organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego obejmuje w pierwszej kolejności te zadania, które program określa jako zadania priorytetowe i odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

2. Otwarte konkursy ofert są ogłaszane przez Wójta Gminy Lubiszyn i przeprowadzane w oparciu o przepisy ustawy oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

3. Ogłoszenie konkursu może nastąpić jedynie na zadania przewidziane w budżecie gminy.

§ 9. 1. Ogłaszając otwarty konkurs ofert w celu zlecenia realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, Wójt Gminy Lubiszyn opublikuje informacje o nim na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubiszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń urzędu.

2. Oceny ofert, przygotowanych zgodnie ze wzorem określonym przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w Rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty, ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) dokonuje komisja, powołana zarządzeniem przez Wójta Gminy Lubiszyn.

3. Informacja o podmiotach ubiegających się o dotacje, rodzaj zadań, wielkość wnioskowanej dotacji oraz lista podmiotów, które otrzymały dotacje zostanie podana do publicznej wiadomości.

4. Udzielenie dotacji z budżetu gminy następuje na podstawie umowy sporządzonej według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)

5. Termin realizacji zadania obejmuje okres od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku.

6. Podmioty otrzymujące dotacje zobowiązane są do jej wykorzystania zgodnie z celem, na który została przyznana i na warunkach określonych umową oraz harmonogramem realizacji zadania.

7. Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego sprawuje w imieniu Wójta Gminy Lubiszyn referent ds. pozyskiwania środków i promocji gminy poprzez:

1) ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,

2) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i Programie współpracy Gminy Lubiszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015,

3) analizę i ocenę przekładanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego rozliczeń i sprawozdań,

4) egzekwowanie od organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

§ 10. 1. Powołanie komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie Zarządzenia Wójta Gminy Lubiszyn.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Wójta, osoby reprezentujące organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego ( z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, w tym podmioty biorące udział w konkursie).

3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedze w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

§ 11. Głównymi podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Gminy Lubiszyn w zakresie kreowania polityki społecznej gminy oraz określenia wysokości środków finansowych na jej realizację,

2) Wójt Gminy Lubiszyn w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Gminy w Lubiszynie,

3) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, realizujące zadania publiczne w oparciu o podpisane umowy z gminą.

§ 12. 1. Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględnienia nowych form współpracy i doskonalenia tych, które już zostały uchwalone.

2. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące realizacji programu mogą być zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego Wójtowi Gminy Lubiszyn i wykorzystywane do usprawnienia współpracy.

§ 13. 1. W 2015 roku na realizację zadań publicznych objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę w wysokości 130.000,00 zł(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100)

2. Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań prowadzonych przez organizację pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego przyznawane jest po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok.

3. Przekazywanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

4. Organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego otrzymujące środki finansowe zobowiązane są do zamieszczenia w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu bądź dofinansowaniu z budżetu gminy.

§ 14. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w Uchwale Rady Gminy Lubiszyn Nr IX/49/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinie dotyczących działalności statutowych tych organizacji oraz Zarządzeniu Wójta Gminy Lubiszyn Nr 82 /2014 z dnia 15 października 2014 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Projekt Programu Współpracy, celem uzyskania ewentualnych uwag i propozycji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy http://www.lubiszyn.plTermin zgłaszania propozycji bądź zmian do Programu Współpracy upłynął dnia 30.10.2014 r.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubiszyn

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stanisław Trzeciak

Radca prawny (prawo Białorusi), aplikant radcowski OIRP Lublin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »