| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/564/14 Rady Miejskiej we Wschowie

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 20c ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł od 1 m 2 powierzchni,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,56 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,30 zł od 1 m 2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - 0,69 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 19,51 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) zajętych na prowadzenie działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi, dla których obowiązuje stawka 11,72 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

b) zajętych na prowadzenie działalności związanej z opieką dzienną nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. z 2013r. poz. 1457), dla których obowiązuje stawka 1,26 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

c) stołówek prowadzonych na terenie szkół i przedszkoli, dla których obowiązuje stawka 1,26 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 6,46 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,68 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych - 7,47 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem:

a) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, dla których obowiązuje stawka 3,75 zł od 1m 2 powierzchni użytkowej,

3. Od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. 1. Zróżnicowanie stawki w §1 ust. 2 pkt 2) lit. a), b) i c), tj. różnica między stawką podstawową a stawkami preferencyjnymi, w przypadku przedsiębiorców stanowi pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 352/1 z dnia 24.12.2013r.).

2. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 200.000,00 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego towarów kwoty 100.000,00 euro.

§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o skorzystanie z preferencyjnej stawki, o której mowa §1 ust. 2 pkt 2) lit. a), b) i c) zobowiązany jest bez wezwania, do dnia 25 stycznia każdego roku podatkowego do złożenia, według stanu na dzień 1 stycznia roku podatkowego:

a) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie

oraz

b) formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311).

2. Przedsiębiorca, który nie spełni warunków wynikających z §2 ust. 2 i 3 oraz §3 ust. 1 niniejszej uchwały, zobowiązany będzie regulować podatek od nieruchomości od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej wg stawki podstawowej określonej w §1 ust. 2 pkt 2)

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/418/13 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 28.11.2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2013r. z dnia 5 grudnia 2013 r., poz.2623 ze zm.).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a określone w niej stawki obowiązują od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Franciszek Baśczyn

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »