| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/324/2014 Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie określenia stawek podatków lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami ) 1) , art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzciel w wysokości:

1. Od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - za 1 m2 powierzchni - 0,68 zł,

2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 4,58 zł,

3) pozostałych :

a) pod budownictwem mieszkaniowym - od 1 m2 - 0,29 zł,

b) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 - 0,30 zł.

2. Od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - za 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,70 zł,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 19,27 zł,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,80 zł,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,51 zł,

5) pozostałych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

a) budynków letniskowych - 7,44 zł,

b) garaży nie stanowiących części budynku mieszkalnego - 6,28 zł,

c) budynków gospodarczych, które związane były z prowadzeniem gospodarstwa rolnego powyżej 15 m2 - 1,30 zł,

d) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,24 zł,

3. Od budowli:

1) służących do odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz wodociągów i przewodów sieci rozdzielczej wody - 1,30% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

2) pozostałych - 2% ich wartości, określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2. Zasady poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych, inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso określa Uchwała XVIII/150/08 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz ze zmianami.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/254/2013 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 05 listopada 2013 roku w sprawie określenia stawek podatków lokalnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, a ustalone w niej stawki obowiązują od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Józef Pihan

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 roku poz. 645, poz. 1318; z 2014 roku poz. 379, poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »