| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/2014 Rady Powiatu Świebodzińskiego

z dnia 30 grudnia 2014r.

w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 22 i art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. nr 595 ze zmianami) oraz art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się "Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

2. Program, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Alojzy Jokiel


Załącznik do Uchwały Nr III/15/2014
Rady Powiatu Świebodzińskiego
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w 2015 roku

Wprowadzenie

Cechą demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego jest dobrowolna aktywność obywateli i ich zaangażowanie w sprawy i problemy, które uznają za ważne dla społeczności lokalnej. Na samorządzie powiatowym natomiast spoczywa obowiązek realizacji zadań o charakterze ponadgminnym, tzn. takich, które swoim zasięgiem wykraczają poza teren gminy oraz zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców powiatu. Przepisy ustawy nakładają na samorząd powiatowy (jako organ stanowiący) obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Powiat Świebodziński, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami), deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w sferze pożytku publicznego, wyraża również wolę realizacji swoich zadań ustawowych we współpracy z tymi organizacjami.

Dążąc do prawidłowej realizacji zadań jak również biorąc pod uwagę konieczność określenia zasad i obszarów współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a Powiatem Świebodzińskim opracowany został "Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku".

Niniejszy program stanowić będzie podstawę do dzielenia się osiągnięciami, sukcesami i oczekiwaniami oraz promowania swojej działalności i ustalania zadań planowanych do realizacji na kolejny rok budżetowy przez Powiat Świebodziński i działające organizacje pozarządowe. Działania samorządu powiatowego i organizacji pozarządowych uzupełniają się, co pozwala na efektywniejsze i skuteczniejsze realizowanie celów, jakimi są: rozwój i zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Powiatu oraz podnoszenie poziomu ich życia.

Program jest wynikiem doświadczeń poprzednich lat we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Powstał w oparciu o wiedzę i praktykę zarówno pracowników Starostwa Powiatowego w Świebodzinie jak również organizacji pozarządowych.

Rozdział 1.
Słowniczek

§ 1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),

2) organizacjach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 działające na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),

3) Programie - należy przez to rozumieć "Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku",

4) Powiecie - należy przez to rozumieć Powiat Świebodziński,

5) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Świebodzińskiego,

6) Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Świebodzinie,

7) zadaniu publicznym - należy przez to rozumieć zadanie określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

Rozdział 2.
Cele współpracy

§ 2. Celem głównym współpracy Powiatu z organizacjami jest lepsze zaspokojenie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców Powiatu.

§ 3. Cel główny, o którym mowa w §2 realizowany jest poprzez cele szczegółowe, którymi są:

1. budowanie partnerstwa między Powiatem a organizacjami, które ma służyć diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Powiatu,

2. rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Powiatu,

3. promowanie rozwoju działalności lokalnej i stworzenie warunków do budowania współpracy pomiędzy organizacjami a Powiatem,

4. rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz sprzyjających warunków do aktywizacji wspólnoty samorządowej poprzez aktywizację społeczności lokalnych,

5. otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność organizacji poprzez umożliwienie im wystąpienia z ofertami realizacji wskazanych zadań publicznych,

6. wspieranie bądź powierzanie organizacjom zadań publicznych.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 4. Przy podejmowaniu współpracy z organizacjami Powiat kierować się będzie zasadami:

1) pomocniczości - zgodnie, z którą realizacja możliwie szerokiego zakresu zadań publicznych Powiatu powinna odbywać się przez struktury usytuowane jak najbliżej obywateli. Natomiast Powiat podejmuje działania na rzecz pobudzania, wspomagania i uzupełniania działalności sektora pozarządowego,

2) suwerenności stron - Powiat i organizacje realizując zadania publiczne są w stosunku do siebie równorzędnymi partnerami,

3) partnerstwa - współpraca na równych prawach i na zasadzie dobrowolności udziału,

4) efektywności - dążenie zainteresowanych do osiągnięcia jak najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych przy określonych środkach i możliwościach,

5) uczciwej konkurencji - tworzenie jasnych i przejrzystych kryteriów współpracy,

6) jawności - stosowanie jawnych kryteriów finansowych i pozafinansowych.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 5. Powiat Świebodziński współpracuje z organizacjami pozarządowymi w sferze zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy, o ile te zadania są zadaniami Powiatu.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 6. Współpraca Powiatu z organizacjami odbywać się będzie poprzez:

1. zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy realizacji zadań publicznych za zasadach określonych w ustawie poprzez powierzenie lub wsparcie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację,

2. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

3. konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust.3 ustawy projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej,

4. konsultowanie projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art.4 ustawy,

5. udzielanie informacji w zakresie tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń
i fundacji,

6. udostępnienie serwisu internetowego powiatu w celu publikacji informacji o działalności organizacji pozarządowych,

7. udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym starającym się o środki z innych źródeł,

8. tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym,

9. nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych będących w zasobach nieruchomości Powiatu Świebodzińskiego.

§ 7. Zlecanie realizacji zadań publicznych może mieć formy:

1. powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2. wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 8. Do priorytetowych obszarów współpracy Powiatu z organizacjami należą zadania:

1. w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym:

a) kształtowanie świadomości narodowej oraz tradycji patriotycznych wśród mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego;

b) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej oraz umiejętności artystycznych i ich warsztatów;

2. w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym:

a) edukacja społeczeństwa w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej;

b) działania wspierające opiekę paliatywną i hospicyjną;

3. w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym:

a) rehabilitacja społeczna oraz integracja osób niepełnosprawnych w środowisku;

b) prowadzenie doradztwa w zakresie praw osób niepełnosprawnych oraz rehabilitacji zawodowej;

4. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym:

a) szkolenie (treningi) dzieci i młodzieży;

b) propagowanie wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych aktywnych form kultury fizycznej;

c) wspieranie imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnych;

5. w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego, w tym:

a) działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego;

6. w zakresie ekologii iochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym:

a) zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt.

Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 9. Program współpracy Powiatu z organizacjami realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 10. Bezpośrednimi realizatorami Programu, stosownie do zakresu realizowanych zadań są:

1) Samodzielne Stanowisko do spraw Promocji i Organizacji Pozarządowych,

2) Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Zarządu Powiatu Świebodzińskiego oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami),

3) Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego (w zakresie oceny pod względem finansowym sprawozdań z realizacji zadań publicznych).

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 11. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych będzie określona w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

2. Poszczególne zadania, zlecane organizacjom pozarządowym i innym podmiotom określonym w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami), finansowane będą ze środków własnych przewidzianych w budżecie Powiatu Świebodzińskiego w następujących działach i rozdziałach (§ 236 0):

1) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdz. 92195 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 9.500,00 zł

2) w zakresie ochrony i promocji zdrowia:

Dział 851 - ochrona zdrowia,

Rozdz. 85195 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 2.000,00 zł

3) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85395 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł

4) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Dział 926 Kultura fizyczna i sport,

Rozdz. 92695 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 18.000,00 zł

5) w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

Rozdz. 75495 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł

6) w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność, środki finansowe w wysokości 1.500,00 zł

§ 12. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego określi warunki składania ofert i ich wyboru oraz tryb realizacji zadań publicznych.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

§ 13. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ocenia realizację programu analizując w szczególności informacje dotyczące:

1) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy);

3) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych;

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu Powiatu na realizację tych zadań;

5) łącznej wielkości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Powiatu.

§ 14. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego przedstawi Radzie Powiatu Świebodzińskiego informację z realizacji "Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku" w terminie do 30 kwietnia 2016r.

Rozdział 11.
Sposób tworzenia programu i przebieg konsultacji

§ 15. 1. Prace nad przygotowaniem Programu zostały zainicjowane i przeprowadzone przez Samodzielne Stanowisko do spraw Promocji i Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego.

2. Przygotowanie Programu objęło realizację następujących działań:

1) przygotowanie przez Samodzielne Stanowisko do spraw Promocji i Organizacji Pozarządowych informacji na temat realizowanych zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) opracowanie projektu Programu;

3) skierowanie projektu Programu do konsultacji poprzez upublicznienie na stronie internetowej Powiatu Świebodzińskiego http://www.swiebodzin.pl,

4) przeanalizowanie sugestii, opinii i uwag złożonych przez podmioty podczas konsultacji;

5) przedłożenie projektu Programu na posiedzenie Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. Przyjęty projekt Programu przekazany zostaje na posiedzenie Komisji Rady Powiatu Świebodzińskiego, a w dalszej kolejności pod obrady Rady Powiatu Świebodzińskiego,

6) zamieszczenie uchwalonego Programu na stronie internetowej Powiatu Świebodzińskiego http://www.swiebodzin.ploraz Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/.

3. Współpraca pomiędzy Powiatem a organizacjami odbywa się każdorazowo po podpisaniu umów i uprzednim przystąpieniu do konkursu na realizację zadań publicznych w 2015r., ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Świebodzińskiego. Bądź z pominięciem otwartego konkursu ofert na wniosek organizacji na realizację zadania o charakterze lokalnym.

Rozdział 12.
Tryb powołania i zasady działania Komisji Konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 16. 1. Zarząd Powiatu Świebodzińskiego powołuje Komisje Konkursowe w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie realizacji zadań publicznych.

2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli Zarządu Powiatu Świebodzińskiego,

2) dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów określonych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

§ 17. 1. Pracami komisji konkursowej kieruje Przewodniczący Komisji.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji.

3. W pracach Komisji Konkursowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby, zaproszone przez Przewodniczącego Komisji, posiadające specjalistyczną wiedzę obejmującą zakres zadań publicznych.

4. Do członków Komisji Konkursowych biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. Nr 267 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.

5. Opiniując oferty złożone w otwartym konkursie komisja uwzględnia kryteria określone w przepisie art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

6. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który Przewodniczący Komisji przedstawia Zarządowi Powiatu Świebodzińskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp.k. w Poznaniu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »