| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim

z dnia 4 marca 2015r.

w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm), Rada Miejska w Ośnie Lubuskim uchwala, co następuje:

§ 1. 1 Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do deklaracji dla uwiarygodnienia danych w niej zawartych należy dołączyć następujące dokumenty:

1) Potwierdzające stałą nieobecność mieszkańca na terenie nieruchomości zamieszkałej, znajdującej się na terenie Gminy Ośno Lubuskie, wystawione przez odpowiednie instytucje, a w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) uczelnie wyższe w przypadku studentów uczących się systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) szkoły średnie w przypadku uczniów mieszkających w internatach, znajdujących się poza gminą,

h) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż 1 miesiąc,

i) urzędy miasta, urzędy gminy w przypadku, gdy mieszkaniec jest objęty opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie,

j) oświadczenia właścicieli nieruchomości zamieszkałych dotyczące osób przebywających za granicą.

§ 2. Traci moc uchwała nr XVIII/148/2012 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ośno Lubuskie, oraz uchwała nr XXI/180/2013 Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim z dnia 29 maja 2013r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Ośno Lubuskie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ośna Lubuskiego

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2015r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Henryk Łapko


Załącznik do Uchwały Nr IV/33/2015
Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim
z dnia 4 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi, wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 25 lipca 2011r. Nr 152, poz. 897)od 1 stycznia 2012r. kluczowym uczestnikiem w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi staje się gmina. Na podstawie art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Zgodnie z art. 6 n ust 1 rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określa w drodze uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego, wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji.

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Rada Miejska podjęła uchwałę zmiany stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych Gminy Ośno Lubuskie, dlatego zaistniała konieczność zmiany druku deklaracji. Z druku deklaracji w części objaśnienia została usunięta część zawierająca dane z wysokością stawek.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »