| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V.34.2015 Rady Gminy Górzyca

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół na terenie Gminy Górzyca

Na podstawie art. 90t ust. 1 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Górzyca

uchwala, co następuje

§ 1. Tworzy się Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w formie stypendium Wójta Gminy Górzyca, zwane dalej "stypendium".

§ 2. Stypendium może być przyznane uczniom klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum zlokalizowanych na terenie Gminy Górzyca.

§ 3. Stypendium przyznawane jest za wysokie wyniki w nauce w danym roku szkolnym uczniom, którzy uzyskali średnią z ocen co najmniej 5,0 i uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 4. Stypendium przyznawane jest uczniowi jednorazowo przez Wójta Gminy Górzyca na zakończenie roku szkolnego.

§ 5. Liczbę stypendiów oraz ich wysokość na rok szkolny określa Wójt Gminy Górzyca uwzględniając wysokość środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy.

§ 6. Z wnioskiem o przyznanie stypendium dla ucznia występuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej szkoły.

§ 7. Wnioski o przyznanie stypendium, zaopiniowane przez radę pedagogiczną szkoły, dyrektor szkoły corocznie przedstawia Wójtowi Gminy w terminie do 10 czerwca każdego roku szkolnego.

§ 8. Traci moc uchwała nr XL/243/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Górzyca (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 80, poz. 1061).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Górzyca.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Bańka


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90t ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Na ich realizację przeznaczają środki własne.

Od roku 2010 funkcjonował Gminny Program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, przyjęty uchwałą Nr XL/243/10 Rady Gminy Górzyca z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie utworzenia Gminnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół prowadzonych przez Gminę Górzyca (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2010 r., Nr 80, poz. 1061).

W roku 2011 dwie szkoły z terenu Gminy Górzyca zostały zlikwidowane, a na ich miejsce powstały szkoły niepubliczne, których uczniowie, zgodnie z zapisami dotychczas obowiązującej uchwały nie byli objęci Gminnym Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, ponieważ Programem objęci być mogli jedynie uczniowie szkół prowadzonych przez Gminę Górzyca. W związku z powyższym proponuje się wprowadzenie nowego Programu, który obejmował będzie uczniów kształcących się we wszystkich szkołach zlokalizowanych na terenie Gminy Górzyca bez względu na to, kto jest ich organem prowadzącym.

Kryteria przyznawania stypendiów w ramach Programu nie ulegają zmianie i są to: średnia z ocen co najmniej 5,0 oraz ocena z zachowania co najmniej bardzo dobra.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »