| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu

z dnia 9 kwietnia 2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 r., poz. 199) oraz w związku z uchwałą IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 92,7 ha.

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2
do uchwały.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. § 4. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) plan - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały;

2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca poszczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

4) przeznaczenie terenu - jedyne możliwe przeznaczenie będące formą zagospodarowania terenu oraz obiektów z nim związanych:

a) podstawowe - przeznaczenie będące dominującą formą zagospodarowania terenu
oraz obiektów z nim związanych,

b) uzupełniające - przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na działce;

5) urządzenia towarzyszące - urządzenia budowlane, budynki garażowe, gospodarcze i higieniczno-sanitarne oraz obiekty małej architektury, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

6) nieprzekraczalna liniazabudowy - należy przez to rozumieć linię, której elewacja nie przekroczy od strony określonej w planie miejscowym po zewnętrznym obrysie elewacji projektowanego budynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:

a) urządzeń infrastruktury technicznej,

b) części budynku, które w całości znajdują się pod ziemią

c) takich części budynku wystających przed elewację jak: balkony, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz innych części budynku pod warunkiem, że powyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie nie przekroczą określonej w planie miejscowym linii zabudowy o więcej niż 2 m.

d) schodów do budynku, pochylni itp., dla których dopuszcza się odstępstwo maksymalnie 1,2 m

e) istniejących budynków, które przekraczają wskazaną na rysunku planu miejscowego linię zabudowy, przy czym dla takich obiektów obowiązują następujące ustalenia: dopuszcza się przebudowę oraz nadbudowę z zachowaniem dotychczasowej linii zabudowy, w przypadku rozbudowy, szerokość elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabudowy nie powiększy się o więcej niż 10% dotychczasowej szerokości, w przypadku konieczności rozbudowy elewacji o więcej niż 10%, należy zachować linię zabudowy określoną w niniejszym planie miejscowym, oraz nie przekroczy żaden element nadziemny innego obiektu budowlanego;

7) powierzchnia całkowita zabudowy - suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych,
w tym poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku (łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków;

8) powierzchnia zabudowy - powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;

9) intensywność zabudowy - wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu
do powierzchni działki budowlanej;

10) front działki - część działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) symbole terenów;

5) przeznaczenia terenów;

6) wymiary.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu wynikającymi
z przepisów odrębnych, dla których obowiązują ustalenia wynikające z tych przepisów:

1) stanowiska archeologiczne;

2) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - "Dolina Kopalna Wielkopolska".

§ 6. Ustala się przeznaczenia terenów:

1) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,
(w rozumieniu przepisów odrębnych), wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;

2) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, rozumianych jako tereny na których zlokalizowano obiekty i urządzenia produkcji przemysłowej, usług, transportu i logistyki oraz składów i magazynów, wraz z zielenią i urządzeniami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem P/U;

3) tereny zieleni rozumiane jako tereny, na których zlokalizowano zespoły zieleni o charakterze ochronnym, oznaczone na rysunku planu symbolem Z;

4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych rozumiane jako wody powierzchniowe śródlądowe zgodnie z przepisami Prawa Wodnego, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

5) tereny dróg publicznych - rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o drogach oznaczone
na rysunku planu symbolem:

a) KD-G dla drogi klasy głównej,

b) KD-D dla drogi klasy dojazdowej.

§ 7. Na obszarze objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. z 2015, poz. 199) obowiązuje wysokość stawki procentowej 10%.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§ 8. Na obszarze objętym planem obowiązuje:

1) wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 50 m;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu;

3) zapewnienie zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz zapewnienie dojazdów pożarowych,

4) zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym, podlegają wszystkie stałe lub tymczasowe obiekty budowlane o wysokości 50 m i więcej.

§ 9. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) dla istniejących obiektów i budynków oraz ich części, które posiadają inne niż ustalone w planie wskaźniki zabudowy, wysokość, geometrię dachu, linię zabudowy:

a) remont, przebudowę,

b) zmianę sposobu użytkowania obiektu,

c) rozbudowę lub nadbudowę z dostosowaniem do zapisów uchwały,

d) dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych;

2) wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

§ 10. Dopuszcza się lokalizację tablic reklamowych i szyldów reklamowych o powierzchni nie większej niż
8 m2 w obrysie zewnętrznym.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§ 11. Na terenie objętym planem obowiązuje:

1) obszar objęty planem położony jest w całości w granicach otuliny Pszczewskiego Parku Krajobrazowego, na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie
z przepisami odrębnymi i obowiązującym dla tego terenu planem ochrony;

2) obszar objęty planem położony jest w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 144 - "Dolina Kopalna Wielkopolska", na terenie którego obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi

3) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;

4) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;

5) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na przedmiotowym obszarze nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

§ 12. Na obszarze objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, jako tereny zabudowy zagrodowej.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 13. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne, oznaczone na rysunku planu, obszar AZP 53-17:

1) stanowisko archeologiczne nr 20/18 osada z epoki neolitu ślad osadnictwa z okresu średniowiecza;

2) stanowisko archeologiczne nr 19/19 osada k. przeworska;

3) stanowisko archeologiczne nr 18/18 osada k. przeworska, ślad osadnictwa z okresu lateńskiego fazy B-C, ślad osadnictwa z okresu średniowiecza.

2. W obrębie chronionych stanowisk archeologicznych zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 5.
Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

1) dostawa wody z sieci wodociągowej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.2;

3) retencjonowanie wód opadowych i roztopowych i/lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej;

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;

5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

6) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych
o niskim zasiarczeniu dostosowanym do przepisów ochrony środowiska;

7) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczających dróg publicznych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.3.

2. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się:

1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci wodociągowej, własne ujęcia wody;

2) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków
do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

3) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 pkt. 7 wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tych ustaleń;

4) budowę, rozbudowę i przebudowę sieci infrastruktury technicznej;

5) budowę urządzeń infrastruktury technicznej w szczególności: stacji transformatorowych,
stacji redukcyjnych gazu, przepompowni;

6) odprowadzanie wód opadowych do gruntu na teren własnej działki.

3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:

1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana
jest inwestycja;

2) dla budynków usług oraz powierzchni przeznaczonych pod usługi oraz zabudowy produkcyjnej, urządzenie nie mniej niż 5 miejsc postojowych na 500 m2 powierzchni użytkowej budynku, nie mniej niż 2 miejsca postojowe;

3) dla zabudowy zagrodowej nie mniej niż jedno miejsce na budynek mieszkalny;

4) liczba miejsc postojowych przeznaczonych do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie może być mniejsza niż wynikająca z przepisów odrębnych;

5) komunikacja terenów objętych planem, przylegających do drogi publicznej - powiatowej, poprzez wydzielone drogi wewnętrzne, w odstępach między skrzyżowaniami nie mniejszych niż 800 m
z dopuszczeniem odstępów między skrzyżowaniami nie mniejszych niż 600 m, z jednoczesnym zakazem lokalizacji zjazdów indywidualnych lub publicznych bezpośrednio na drogę powiatową.

Rozdział 6.
Ustalenia szczegółowe dla terenów

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RM ustala się przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość budynku nie większa niż 11 m;

2) zakaz stosowania:

a) od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej
niż połowa połaci dachu,

b) sidingu;

3) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 35° i nie większym niż 45°;

4) pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) dachy płaskie o pokryciu innym niż określone w ust. 2;

2) dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 80°.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,5;

2) powierzchnia zabudowy nie większa niż 10% działki;

3) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m2;

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 40 m;

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°.

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U, 4P/U, 5P/U, 6P/U, 7P/U, 8P/U, 9P/U, 10P/U, 11P/U, 12P/U ustala się: przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz usług.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1) wysokość budynku nie większa niż 15 m;

2) dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1) wysokość obiektów budowlanych nie większa niż 20 m;

2) dla obiektów budowlanych dachy o nachyleniu połaci nie większym niż 45°.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) dla terenów 2P/U, 3P/U, 9P/U intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 1,5;

2) dla terenów 4P/U, 5P/U, 6P/U, 8P/U, 11P/U, 12P/U intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01
i nie większa niż 1,0;

3) dla pozostałych terenów intensywność zabudowy nie mniejsza niż 0,01 i nie większa niż 0,6;

4) powierzchnia zabudowy nie większa niż 50% działki;

5) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niż 20% powierzchni działki budowlanej.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, dla których obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5 m od granicy wydzielonej drogi wewnętrznej.

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P/U, 6P/U, 10P/U, 12P/U, przyległych do pasa drogowego drogi powiatowej obowiązuje:

1) wydzielenie dróg wewnętrznych, w odstępach między skrzyżowaniami nie mniejszych niż 800 m
z dopuszczeniem odstępów między skrzyżowaniami nie mniejszych niż 600 m, z jednoczesnym zakazem lokalizacji zjazdów indywidualnych lub publicznych bezpośrednio na drogę powiatową,

2) usytuowanie obiektów budowlanych w odległości co najmniej 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni
z dopuszczeniem zmniejszenia tych odległości za uprzednią zgodą zarządu drogi.

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 2000 m2;

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 30 m;

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°;

4) dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 1, 2 i 3 pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz drogi wewnętrzne.

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1Z ustala się przeznaczenie: tereny zieleni.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w ustala się zakaz budowy budynków.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości obowiązuje:

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 1000 m2;

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 20 m;

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 75° i nie większy niż 115°;

4) dopuszcza się wydzielenie działek o parametrach mniejszych niż określone w pkt 1, 2 i 3 pod obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS ustala się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlądowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1) przeznaczenie: podstawowe: wody powierzchniowe śródlądowe;

2) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia wodne.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w ustala się zakaz budowy budynków.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-G, 2KD-G ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy głównej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu.

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D ustala się przeznaczenie: tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu,

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza się:

1) chodnik;

2) ścieżkę rowerową;

3) elementy technicznego wyposażenia drogi;

4) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym;

5) ulicę jednoprzestrzenną.

4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdział 7.
Ustalenia końcowe

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Marciniak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Rysunek Planu

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Trzcielu
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych
do projektu planu

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 poz. 199) Rada Miejska w Trzcielu stwierdza, że w terminie o którym jest mowa w art. 17 pkt 11 wyżej wymienionej ustawy nie wniesiono uwag wymagających rozstrzygnięcia.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/33/2015
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Rozstrzygnięcie
Rady Miejskiej w Trzcielu
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2015 poz. 199) Rada Miejskiej w Trzcielu postanawia co następuje.

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy:

a) modernizacja dróg istniejących,

b) modernizacja istniejących sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji oraz oświetlenia,

c) budowa nowo wydzielonych dróg,

d) budowa nowych sieci inżynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji oraz oświetlenia.

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.


Uzasadnienie

zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

W procesie przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, ogłoszono w "Gazecie Lubuskiej" w dniu 11.01.2013 r. i poprzez obwieszczenie w dniu 08.01.2013 r. wywieszone na tablicy urzędu, o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego, i wskazano termin w jakim należy składać wnioski do przygotowywanego projektu planu miejscowego.

W trakcie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec, został on poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie debaty publicznej. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie
od 19 września 2014 roku do 20 października 2014 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 20 października 2014 roku. Do projektu w wymaganym terminie nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi.

Na skutek decyzji organu sporządzającego plan miejscowy zmianie uległa wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym zaistniała konieczność ponownego poddania projektu planu ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 16 lutego 2015 roku do 17 marca 2015 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 17 marca 2015 roku. Do projektu w wymaganym terminie nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi.

Plan miejscowy, przedkładana do uchwalenia, jest zgodny z polityką przestrzenną gminy oraz właściwymi ustawami i przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa wcześniej.

Przedmiotowa uchwała wypełnia dyspozycję wynikającą z uchwały nr IX/73/2011 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 31 sierpnia 2011 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec.

Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenów pod funkcje: tereny obiektów produkcyjnych, składów magazynów oraz usług, tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, tereny zieleni, tereny wód powierzchniowych śródlądowych, tereny dróg publicznych.

Głównym celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie w formie prawa miejscowego warunków zagospodarowania terenu, które pozwolą maksymalnie podnieść walory przedmiotowego terenu, a jednocześnie usankcjonować ustalenia wynikające ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W wyniku przeprowadzonej analizy zgodności z polityką przestrzenną gminy określoną w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel stwierdzono, że przyjęte rozwiązania w planie miejscowym nie naruszają ustaleń zawartych w Studium.

Projekt planu opracowywany jest zgodnie z procedurą Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t: Dz. U. z 2015 poz. 199).

W trakcie przygotowywania projektu planu miejscowego zawiadomiono wymagane przepisami prawa instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy urzędu o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego. Projekt planu został zaopiniowany i uzgodniony przez określone ustawą instytucje.

W trakcie sporządzania planu, został on poddany ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 19 września 2014 roku do 20 października 2014 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 20 października 2014 roku. Do projektu w wymaganym terminie nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi.

Na skutek decyzji organu sporządzającego plan miejscowy zmianie uległa wysokość stawki procentowej stanowiącej podstawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym zaistniała konieczność ponownego poddania projektu planu ocenie publicznej poprzez wyłożenie do publicznego wglądu oraz przeprowadzenie dyskusji publicznej. Projekt planu został ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 16 lutego 2015 roku do 17 marca 2015 roku, a publiczna dyskusja nad przyjętymi rozwiązaniami odbyła się w dniu 17 marca 2015 roku. Do projektu w wymaganym terminie nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi.

Miejscowy plan, przedkładany do uchwalenia, nie narusza polityki przestrzennej gminy oraz jest zgodna z właściwymi ustawami i przepisami szczególnymi, nie pozostając w sprzeczności z interesem publicznym oraz uwzględniając wymagania ochrony środowiska, tworzy podstawę do realizacji celu, o którym mowa wcześniej.

zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego są wynikiem kompromisu pomiędzy wymogami ochrony środowiska i życia człowieka, a koniecznością rozwoju urbanistycznego i społecznego gminy. Zaprezentowane rozwiązania są zgodne z ustawodawstwem odrębnym, dokumentami planistycznymi obowiązującymi na terenie miasta i gminy i wykorzystują instrumenty planistyczne służące do zrównoważonego rozwoju terenów zurbanizowanych. Ustalenia planu nie ingerują w sposób znaczący w tereny o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych i zawierają wiele rozwiązań korzystnych dla środowiska na obszarach zurbanizowanych, dlatego prognoza nie prezentuje rozwiązań alternatywnych do proponowanych uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.

Opinie właściwych organów o których mowa w art. 57 i 58:

Lp.

Nazwa i adres organu opiniującego

Streszczenie opinii

Uwagi

1.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski

opinia

Zgodnie z pismem

2.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzyrzeczu
os. Centrum 16,
66-300 Międzyrzecz

opinia

Zgodnie z pismem

Uwagi zawarte w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Międzyrzeczu z dnia 29 lipca 2014 r. zostały uwzględnione.

W terminie, o którym jest mowa w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199) nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi.

Obszar objęty planem położony jest w znacznej odległości od granic z innymi państwami. Wśród planowanych przeznaczeń nie ma takich, których oddziaływanie wykraczałoby poza obszar gminy Trzciel, co za tym idzie nie ma również możliwości negatywnego oddziaływania transgranicznego.

W treści projektu planu, nie sformułowane zostały możliwości stosowania rozwiązań alternatywnych, do proponowanych w ustaleniach planu uznając, że zaproponowane ustalenia są najkorzystniejsze dla środowiska w kontekście istniejących uwarunkowań i kierunków rozwoju gminy.

Przewidywane metody analizy realizacji postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod kątem wpływu na środowisko mogą się odnosić do przestrzegania ustaleń dotyczących przeznaczenia terenu, ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, ustaleń dotyczących wyposażenia w infrastrukturę techniczną, ochrony i kształtowania środowiska i ładu przestrzennego, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. Skutki realizacji planu podlegają badaniom w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Organ opracowujący dokument prowadzi monitoring skutków realizacji postanowień planu w zakresie oddziaływania na środowisko. Monitoring ten powinien być prowadzony w oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a także innych badań wykonywanych
w zależności od zapotrzebowania np. w przypadku pojawienia się skarg mieszkańców na uciążliwości prowadzonej działalności w oparciu o uchwalony plan. Analiza i ocena komponentów środowiska powinna odnosić się do obszaru objętego projektem planu.


[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Kujawska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »