| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV.106.2015 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunki i tryb składania deklaracji

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 - tekst jednolity z późn. zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 - tekst jednolity z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Deklarację określoną w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć pocztą lub osobiście w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Zjednoczenia 110c, 65-120 Zielona Góra albo drogą elektroniczną zgodnie z § 3 uchwały, w terminie 14 dni od dnia:

1) zamieszkania nieruchomości przez pierwszego mieszkańca albo

2) powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na nieruchomości właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) sposób przesyłania informacji - poprzez formularz interaktywny do którego link znajduje się na stronie internetowej Miasta Zielona Góra http://www.zielona-gora.pl;

2) podpisanie złożonej deklaracji następuje przez zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 - tekst jednolity z późn. zm.[3])) lub profilu zaufanego elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

§ 4. Deklaracje złożone Zielonogórskiemu Związkowi Gmin na podstawie uchwały nr III.7.2013
z dnia 21 marca 2013 r. Zgromadzenia Zielonogórskiego Związku Gmin w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Lubus. poz. 1048 - z późn. zm.[4])) zachowują moc do czasu złożenia nowych deklaracji na podstawie niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Adam Maciej Urbaniak


Załącznik do Uchwały Nr XIV.106.2015
Rady Miasta Zielona Góra
z dnia 28 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1593 oraz z 2015 r. poz. 87 i 122.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[3]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r. poz.1662.

[4]) Uchwała zmieniona uchwałą nr IV.1.2013 i uchwałą nr VI.4.2013.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Witkowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »