| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.123.2015 Rady Miasta Zielona Góra

z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Zielonej Górze

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 - tekst jednolity z późn. zm.[1])) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 - tekst jednolity z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje :

Rozdział 1.
Przedmiot i zakres działania.

§ 1. Komunalny Zakład Gospodarczy w Zielonej Górze, zwany dalej "Zakładem", jest samorządowym zakładem budżetowym.

§ 2. Zakład prowadzi działalność na terenie jednostki pomocniczej Miasta Zielona Góra - dzielnicy Nowe Miasto.

§ 3. Przedmiotem działania zakładu jest:

1) w zakresie zarządzania zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi:

a) administrowanie lokalami mieszkalnym i użytkowymi stanowiącymi własność Miasta Zielona Góra, przekazanymi Zakładowi do administrowania, w tym zawieranie umów najmu i dzierżawy, pobieranie czynszów oraz windykacja zaległości,

b) wykonywanie bieżących napraw i remontów w ramach środków pochodzących z czynszów najmu;

2) utrzymanie i modernizacja cmentarzy komunalnych;

3) w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień, na terenach przekazanych Zakładowi do utrzymania:

a) zarządzanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych stanowiących własność Miasta Zielona Góra,

b) pielęgnacja drzew i krzewów oraz koordynacja nasadzeń;

4) utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych;

5) bieżące utrzymanie obiektów sportowych i placów zabaw;

6) bieżące utrzymanie świetlic na terenie sołectw.

Rozdział 2.
Organizacja Zakładu.

§ 4. Bezpośredni nadzór nad Zakładem sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra.

§ 5. 1. Kierownik kieruje Zakładem w granicach zatwierdzonego planu rzeczowo - finansowego i reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Kierownik działa jednoosobowo na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

3. Kierownik zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami podejmuje samodzielnie decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 6. Służbowym przełożonym zatrudnionych w Zakładzie pracowników jest jego kierownik.

§ 7. Szczegółową strukturę Zakładu określa regulamin organizacyjny Zakładu opracowany przez Kierownika Zakładu.

§ 8. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu upoważniony jest Kierownik w zakresie ustalonym w pełnomocnictwie udzielonym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra.

2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności wymagana jest kontrasygnata Głównego Księgowego Zakładu lub upoważnionej przez niego osoby.

3. Główny Księgowy oraz pełnomocnicy Zakładu działają w granicach pełnomocnictwa określonego przez Kierownika Zakładu.

4. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. 1. Zakład prowadzi działalność na podstawie rocznego planu rzeczowo - finansowego.

2. Zakład prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdawczość finansową określoną w przepisach dotyczących gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych.

3. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Zakładu z budżetem Miasta sprawuje Prezydent Miasta Zielona Góra.

Rozdział 3.
System kontroli wewnętrznej.

§ 10. 1. W Zakładzie działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej sprawdzający celowość, gospodarność, rzetelność i legalność podejmowanych działań.

2. System kontroli obejmuje kontrolę funkcjonalną i instytucjonalną na zasadach określonych w szczegółowym regulaminie kontroli wewnętrznej, ustalonym przez kierownika.

3. Ogólny nadzór nad działalnością systemu kontroli wewnętrznej sprawuje Kierownik, który odpowiada za jego zorganizowanie i prawidłowe funkcjonowanie.

Rozdział 4.
Postanowienia końcowe.

§ 11. Traci moc uchwała nr XXXIII.2013/05 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Komunalnego Zakładu Gospodarczego Gminy Zielona Góra z siedzibą w Zawadzie (Dz. Urz. Woj. Lubus. Nr 30, poz. 699 z późn zm.[3])).

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wiceprzewodniczący Rady


Tomasz Paweł Sroczyński


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

[3]) Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2011 r. Nr 24, poz. 488 oraz z 2014 r. poz. 2474.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »