| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/49/2015 Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 28 maja 2015r.

w sprawie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2014 r. Dz. U. poz.1118 ze zm.),uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Program o którym mowa w § 1 dotyczy podmiotów określonych w art. 3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. z 2014 r. Dz. U. poz.1118 ze zm.)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Mariusz Olejniczak


Załącznik do Uchwały Nr VI/49/2015
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 28 maja 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY SŁUBICE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

Mając na uwadze troskę o dobro społeczności lokalnej oraz poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów społecznych, organy gminy współpracują z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych.

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

Ilekroć w programie jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Słubice;

2) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Słubicach;

3) Burmistrza - należy przez to rozumieć Burmistrza Słubic;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

5) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, określone w art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty realizujące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy;

6) programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.;

7) dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozdział 2.

Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Głównym celem programu jest rozwijanie współpracy z organizacjami pozarządowymi poprzez tworzenie i realizację rozwiązań zmierzających do poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

2. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe programu, w tym poprzez:

1) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za swoje otoczenie i wspólnotę lokalną poprzez powierzanie i wspieranie wykonywania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w trybie konkursowym i pozakonkursowym, popieranie indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych, zachęcanie organizacji pozarządowych do udziału w konsultacjach społecznych, w partycypacji społecznej czy realizacji inicjatyw lokalnych, włączenie przedstawicieli samorządu i organizacji pozarządowych jako równorzędnych partnerów w dyskusji publicznej

2) tworzenie więzi społecznych i budowanie społeczeństwa obywatelskiego celem zapewnienia efektywnego wykonywania zadań publicznych poprzez wprowadzanie jasnych, czytelnych i ujednoliconych zasad przeprowadzania konkursów, organizację lub współorganizację szkoleń w zakresie przygotowywania jak i rozliczania zadań publicznych, wprowadzanie bieżącej kontroli realizacji zadań zapewniających zgodne z umowami ich wykonanie oraz wykorzystanie dotacji;

3) dążenie do zapewnienia odpowiednich warunków dla działalności organizacji

(instytucjonalnych, prawnych i materialnych), celem zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców; poprzez udostępnianie bazy lokalowej dla organizacji pozarządowych, aktualizacja strony internetowej Gminy http://www.slubice.pl, prowadzenie bazy danych organizacji pozarządowych, współtworzenie nowych narzędzi współpracy, tworzenie i aktualizacje aktów normatywnych uwzględniających potrzeby społeczności;

4) stworzenie sprawnego systemu funkcjonowania organizacji pozarządowych pozwalającego na istotne odciążenie lub uzupełnienie działań sektora publicznego w realizacji niektórych zadań poprzez wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności i wspólnym planowaniu działań służących zaspokojeniu tych potrzeb, upowszechnianie informacji o działaniach podejmowanych przez gminę i organizacje pozarządowe, wzmocnienie procesu konsultacji społecznych, upowszechnianie ekonomii społecznej.

Rozdział 3.

Zasady współpracy z organizacjami pozarządowymi

Program jest wyrazem polityki organów Gminy wobec organizacji pozarządowych zmierzającej do zapewnienia im jak najlepszych możliwości do działania, opartej na poniższych zasadach:

1. Pomocniczości i suwerenności stron - Gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfer zadań publicznych i umożliwia organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

2. Partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz wg trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych.

3. Efektywności - Gmina, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji, zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

4. Uczciwej konkurencji i jawności - Gmina udostępnia informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi, z poszanowaniem zasady uczciwej konkurencji gwarantującej równy dostęp i jawność kryteriów wyboru realizatorów zadania publicznego.

Rozdział 4.

Zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami pozarządowymi

Obszar współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi obejmuje zadania publiczne w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy.

Rozdział 5.

Formy współpracy

1. Finansowe formy współpracy obejmują:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert poprzez:

a) powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami określonymi w art. 19a ustawy;

3) udzielanie dodatkowego wsparcia finansowego (pożyczek, gwarancji, poręczeń) organizacjom pozarządowym ubiegającym się o realizację zadań dofinansowanych z różnych źródeł;

4) realizację wspólnych, partnerskich projektów gminy z organizacjami pozarządowymi finansowanych z różnych źródeł;

5) udzielanie organizacjom dotacji na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Gminy do wysokości środków w ramach ogłoszonych otwartych konkursów ofert.

2. Pozafinansowe formy współpracy dotyczą sfery:

1) zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych odrębną uchwałą rady;

2) zadań publicznych w ramach zamówień publicznych z możliwością wykorzystania klauzul społecznych;

3) informacyjnej, poprzez:

a) prowadzenie i aktualizację interaktywnego serwisu informacyjnego na stronie internetowej Urzędu www.slubice.pl, celem wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania,

b) prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających lokalnie oraz jej aktualizowaniu na podstawie złożonych przez organizacje pozarządowe wniosków lub ankiet,

c) promocję organizacji pozarządowych poprzez angażowanie ich do wymiany doświadczeń i prezentacji swoich osiągnięć w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez umieszczanie ich na tablicach ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu, w mediach lokalnych, jak również w formach dostępnych przez Słubickie Centrum Organizacji Pozarządowych,

d) publikowanie informacji o możliwościach pozyskiwania środków finansowych przez organizacje pozarządowe z różnych źródeł,

e) promocja działań w zakresie ekonomii społecznej;

4) organizacyjnej, poprzez:

a) wzmocnienie procesu konsultacyjnego;

b) konsultowanie programów oraz projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych,

c) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym i doradczym, w tym na wniosek organizacji pozarządowych,

d) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska,

e) organizowanie lub współorganizowanie spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych,

f) obejmowanie, zgodnie z obowiązującymi procedurami, patronatem honorowym przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe,

g) udzielanie rekomendacji organizacjom pozarządowym współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z różnych źródeł oraz realizowanie wspólnych projektów w ramach porozumień lub partnerstwa,

h) udostępnianie organizacjom pozarządowym (w miarę możliwości) bazy lokalowej na ich działalność statutową na warunkach preferencyjnych,

i) udostępnianie organizacjom pozarządowym zasobów Gminy (pomieszczeń, urządzeń biurowych i narzędzi promocyjnych),

j) pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

k) pomoc w przygotowaniu wniosków o środki finansowe z różnych źródeł,

5) szkoleniowej, poprzez:

a) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych,

b) współorganizowanie konferencji i forów tematycznych dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,

c) inicjowanie lub współorganizowanie szkoleń dotyczących, m.in. pozyskiwania środków oraz przygotowania wniosków z różnych źródeł.

Rozdział 6.

Priorytetowe zadania publiczne

Ustala się następujące zadania priorytetowe Gminy Słubice w następujących obszarach:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

1) szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym;

2) wspieranie organizacji imprez rekreacyjnych, rozgrywek sportowych różnych grup społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych;

3) przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i negatywnych zjawisk społecznych poprzez aktywny udział dzieci i młodzieży w zajęciach sportowych.

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym:

1) wspieranie działań profilaktycznych w zakresie zapobiegania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

2) wspieranie przedsięwzięć zwalczających zjawiska patologii społecznej wśród mieszkańców Gminy zwłaszcza dzieci i młodzieży;

3) wspieranie działań na rzecz upowszechniania programów pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie;

4) wspieranie działalności środowisk abstynenckich;

5) przeciwdziałanie rozszerzaniu się postaw destrukcyjnych, agresywnych i aspołecznych wśród mieszkańców, poprzez prowadzenie profilaktyki i poradnictwa w środowisku osób zagrożonych;

6) wspieranie dodatkowych zorganizowanych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i patologiami społecznymi.

3. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób:

1) realizacja zadań w ramach programu przeciwdziałania przemocy w tym m.in. poradnictwo psychologiczne, prawnicze, warsztaty dla dzieci i młodzieży, treningi;

4. Ochrona i promocja zdrowia oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym:

1) wspieranie działań wynikających z potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców Gminy, promocja zdrowia z elementami edukacji zdrowotnej;

2) wspieranie działań zmierzających do realizacji prawa osób niepełnosprawnych do pełnego uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym, kulturalnym, artystycznym i sportowym.

5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

1) wspieranie rozwoju i upowszechnianie kultury i sztuki, twórczości i przedsięwzięć artystycznych wzbogacających ofertę Gminy;

2) wspieranie organizacji uroczystych obchodów świąt narodowych, rocznic znaczących wydarzeń historycznych, oraz innych przedsięwzięć organizowanych w gminie służących podtrzymywaniu tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

6. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, a także

turystyki i krajoznawstwo:

1) edukacja ekologiczna - kształtowanie postaw przyjaznych środowisku (warsztaty, konkursy, prelekcje, happeningi, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe itp.);

2) wspieranie akcji związanych z ochroną środowiska i przyrody oraz ochronę zwierząt bezdomnych i niewłaściwie traktowanych.

7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz promocja i organizacja

wolontariatu:

1) wzmacnianie organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa

obywatelskiego poprzez prowadzenie działań w ramach Słubickiego Centrum Organizacji Pozarządowych;

2) upowszechnianie i wspieranie aktywizacji działań w zakresie wolontariatu w tym: szkolnych kół wolontariatu, poprzez promowanie, szkolenia, warsztaty;

3) animowanie przepływu informacji między organizacjami, organizacjami a samorządem i samorządem a mieszkańcami.

Rozdział 7.

Okres realizacji programu

Program współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi jest programem rocznym i będzie realizowany od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Rozdział 8.

Sposób realizacji programu

W ramach realizacji programu zostaną podjęte następujące działania:

1. Przyjmowanie wskazówek i wniosków organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy, dotyczących realizowanych zadań i zgłaszania zapotrzebowania na środki finansowe, do uwzględnienia przy tworzeniu budżetu gminy na kolejne lata;

2. Podejmowanie działań określonych w programie przez organy Gminy przy pomocy komórek organizacyjnych Urzędu realizujących współpracę z organizacjami pozarządowymi zgodnie z kompetencjami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Rozdział 9.

Wysokość środków planowanych na realizację programu

1. Finansowanie zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym odbywa się w ramach budżetu Gminy uchwalanego na rok obowiązywania programu;

2. Rada Miejska w Słubicach na realizację programu w roku budżetowym 2016 planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości 350.000,00 zł.

Rozdział 10.

Sposób oceny realizacji programu

1. Burmistrz w terminie do 30 kwietnia 2016 r. przedstawi Radzie Miejskiej w Słubicach sprawozdanie z realizacji programu za rok poprzedni.

2. Do oceny realizacji programu stosowane będą następujące mierniki:

1) liczba i forma organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz społeczności lokalnej;

2) liczba przeprowadzonych konsultacji społecznych;

3) liczba zawartych umów w trybie otwartego konkursu ofert;

4) liczba zawartych umów w trybie pozakonkursowym;

5) liczba zadań zrealizowanych w ramach inicjatyw lokalnych;

6) wysokość środków finansowych przyznanych organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych;

7) wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych;

8) wysokość środków podlegających zwrotowi z powodu niewłaściwego wykorzystania dotacji;

9) liczba udostępnionych lokali dla organizacji pozarządowych na ich działalność statutową;

10) liczba zorganizowanych lub współorganizowanych szkoleń, konferencji, forów tematycznych, dyskusji publicznych.

3. Radni Rady Miejskiej w Słubicach winni zapoznać się z przedłożonym sprawozdaniem z realizacji programu i w terminie 30 dni wnieść ewentualne uwagi lub zapytania. Brak uwag do realizacji programu oznacza przyjęcie złożonego sprawozdania.

Rozdział 11.

Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

Projekt programu współpracy na rok 2016 powstał na bazie Programu współpracy Gminy Słubice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, z uwzględnieniem uwag i sugestii kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach. Następnie dokument ten został poddany konsultacjom społecznym, których proces został zakończony dnia 12 maja 2015 r.

Rozdział 12.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

1. Burmistrz Słubic każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych powołuje w drodze zarządzenia komisję konkursową zwaną dalej "komisją" w celu zaopiniowania złożonych ofert.

2. W skład komisji wchodzą:

1) przedstawiciele Burmistrza, spośród pracowników Urzędu - od 3 do 5 osób;

2) osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do 2 osób, z wyłączeniem osób biorących udział w konkursie. Burmistrz zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w komisji w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez umieszczenie zaproszenia na stronie internetowej www.slubice.pl oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu, jak również w formach dostępnych przez Słubickie Centrum Organizacji Pozarządowych;

3) komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe, w sytuacjach wskazanych w ustawie;

4) w pracach komisji mogą uczestniczyć także z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy. Osoby te mogą zostać zaproszone przez Burmistrza lub komisję.

3. Burmistrz powołując komisję w drodze zarządzenia, wskazuje jej przewodniczącego.

4. Skład komisji może zostać w dowolnym momencie zmieniony w trybie i na zasadach wymaganych dla jej powołania.

5. Zadania komisji:

1) ocena ofert pod względem merytorycznym, z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia;

2) przygotowanie propozycji podziału środków pomiędzy oferentami, do akceptacji i ostatecznej decyzji Burmistrza.

6. Zasady działania komisji:

1) pracami komisji kieruje przewodniczący, który określa termin i miejsce posiedzenia komisji, zatwierdza karty oceny formalnej i protokół z posiedzenia komisji oraz przedstawia stanowisko komisji Burmistrzowi;

2) obsługę administracyjną komisji wykonuje pracownik Urzędu, odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi;

3) oceny formalnej i rachunkowej złożonych ofert, polegającej na sprawdzeniu zgodności ofert z przepisami i wymogami określonymi w ogłoszeniu konkursowym dokonuje pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi, na karcie oceny formalnej zatwierdzanej przez przewodniczącego komisji. Do zaopiniowania przez komisję dopuszcza się

oferty spełniające wymogi formalne;

4) pracownik odpowiedzialny za współpracę z organizacjami pozarządowymi przygotowuje zestawienie zbiorcze wszystkich ofert zawierające m.in. nazwę oferenta, nazwę i krótki opis zadania, całkowity koszt zadania, środki własne i wnioskowaną kwotę dotacji, adnotację o spełnieniu wymogów formalnych;

5) członek komisji przed rozpoczęciem prac, zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o bezstronności, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;

6) komisja realizuje swoje zadania jeżeli w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa jej składu, dokonując opinii oferty w formie karty oceny merytorycznej;

7) w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji od zapisanej w ofercie, komisja może wskazać na kartach oceny merytorycznej zakres koniecznych zmian kosztorysu, i/lub harmonogramu, i/lub zakresu rzeczowego zadania;

8) przewodniczący komisji przedstawia Burmistrzowi stanowisko komisji w formie protokołu, wraz z zestawieniem, o którym mowa w pkt 4, celem podjęcia ostatecznej decyzji wyboru najkorzystniejszych ofert oraz wysokości przyznanych dotacji;

9) za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów podróży;

10) komisja rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozdział 13.

Postanowienia końcowe

1. Istotą współpracy pomiędzy Gminą, a organizacjami pozarządowymi jest interaktywność wzajemne powiązanie oraz monitorowanie wspólnych poczynań w dziedzinach objętych współpracą.

2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do informowania Gminy o przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Gmina zobowiązana jest do udzielania dostępnej pomocy pozafinansowej, niezbędnej do prawidłowej realizacji przedsięwzięć.

3. Prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży w kompetencji Biura Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Słubicach.

4. Program ma charakter otwarty. Zakłada możliwość uwzględniania nowych form współpracy oraz ogłaszania konkursów na zadania nie wykazane jako priorytetowe, a stanowiące zadania publiczne określone ustawą.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym programie, do współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.

6. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »