| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Miasta Zielona Góra; Wojewody Lubuskiego

z dnia 27 maja 2015r.

w sprawie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

zawarte w dniu 27 maja 2015 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim, Katarzyną Osos a Miastem Zielona Góra, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, Janusza Kubickiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta, Emilii Wojtuściszyn, zwanymi dalej "Stronami".

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.[1])), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.[2])), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 ze zm.[3])), Strony ustalają, co następuje.

§ 1. 1. Wojewoda Lubuski powierza, a Miasto Zielona Góra przejmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2015 r., położonych na terenie gminy, a w szczególności:

1) konserwację i remonty grobów i cmentarzy wojennych;

2) pielęgnację zieleni oraz utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych;

3) współpracę z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków;

4) prowadzenie ewidencji miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych, znajdujących się na terenie gminy;

5) prowadzenie "Ksiąg pochowanych" oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymywanych z Zarządu Głównego PCK.

2. Wojewoda Lubuski udziela na cele określone w § 1 ust. 1 pkt 1 i 2 dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące w kwocie 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 2. Przyznane środki finansowe przekazane zostaną w całości na konto Urzędu Miejskiego w Zielonej Górze przez Wydział Finansów, Budżetu i Certyfikacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, na podstawie zapotrzebowania złożonego przez Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji.

§ 3. 1. Miasto Zielona Góra zobowiązuje się do oszczędnego i racjonalnego gospodarowania przekazanymi środkami oraz do zrealizowania w ramach przyznanej dotacji prac określonych w planach rzeczowych w zakresie cmentarnictwa wojennego na 2015 r.

2. Środki finansowe otrzymywane na realizację zadań objętych niniejszym porozumieniem, nie wykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, podlegają zwrotowi do budżetu wojewody, stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz.885 ze zm.).

3. W terminie do dnia 30 września 2015 r., Miasto wstępnie określi planowane zadania rzeczowe oraz potrzeby finansowe na 2016 r.

§ 4. 1. Końcowe rozliczenie z realizacji środków finansowych i zadań rzeczowych Miasto zobowiązuje się przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 15 grudnia 2015 r.

2. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie wszystkich wymaganych dokumentów, wynikających z przyjętych procedur zlecania robót, umowy, zlecenia, rachunki i faktury, kserokopie dowodów zapłaty oraz protokoły odbioru prac, potwierdzone za zgodność z oryginałem.

3. Tabelarycznie zestawione faktury muszą być opisane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Nierozliczenie się z realizacji środków finansowych w terminie określonym w ust.1 stanowić może o nieprzyznaniu w roku 2016 funduszy na cel określony w § 1 ust.1.

§ 5. Zmniejszenie lub pozbawienie w całości dotacji przyznanej Miastu może nastąpić w przypadku:

1) przeznaczenia przyznanych środków dotacji na inne cele niż utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego określonych w art. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych;

2) ograniczenia zakresu rzeczowego robót i związanego z tym częściowego zmniejszenia potrzeb dotacji.

§ 6. 1. Na remonty lub odtworzenie obiektów grobownictwa wojennego związane z wprowadzeniem zmian (usuwanie lub stawianie nowych pomników nagrobnych, ekshumacja i wtórny pochówek szczątków ludzkich w grobach wojennych, stawianie nowych tablic informacyjnych) należy uzyskać zgodę Wojewody Lubuskiego.

2. Zgoda na prace wymienione w ust. 1 może być wydana po przedłożeniu:

1) ustalonego zakresu prac remontowych z określeniem obiektu, którego te prace dotyczą;

2) projektu obiektu;

3) projektu zaopiniowanego przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów objętych ochroną konserwatorską;

4) zezwolenia Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa lubuskiego;

5) kopii zgłoszenia robót lub pozwolenia na budowę (w przypadku potrzeby jego uzyskania w oparciu o przepisy prawa budowlanego);

6) uproszczonego kosztorysu prac oddzielnie dla każdego obiektu.

§ 7. 1. Nadzór nad prawidłowym wykonywaniem zadań powierzonych niniejszym porozumieniem sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Cudzoziemców i Cyfryzacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.

2. Nadzór odbywa się w szczególności poprzez:

1) kontrolę stanu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych, realizowana przez Wydział Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego;

2) analizę przedłożonej dokumentacji z wykonania zadań.

§ 8. 1. Porozumienie może być zmienione lub rozwiązane za zgodą stron w każdym czasie, przy czym rozliczenie finansowe dokonane przez Miasto obejmuje środki wydane do dnia rozwiązania porozumienia i dokonane będzie w terminie 14 dni od tegoż dnia, z zachowaniem warunków zawartych w § 4 ust. 2 i 3.

2. Wszelkie zmiany do niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 10. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

§ 11. Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

Prezydent Miasta


Janusz Kubicki


Skarbnik Miasta


Emilia Wojtuściszyn

Wojewoda Lubuski


Katarzyna Osos


[1]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 92, poz. 529 i Nr 163, poz. 981 oraz Nr 185, poz. 1092.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[3]) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1959 r. Nr 11, poz.62, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2005 r. Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1041.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »