| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-I.4131.91.2015.ABej Wojewody Lubuskiego

z dnia 1 czerwca 2015r.

Rada Miasta Żagań

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Nr VIII/31/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniającą Uchwałę Nr XLV/139/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, w części, tj. § 2 w zakresie słów " oraz dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim".

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 30 kwietnia 2015 r. Rada Miasta Żagań podjęła uchwałę Nr XLV/139/2009 Rady Miasta Żagań z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek lub zwolnienia od obowiązku realizacji pensum dla dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze, a także dla nauczycieli, którzy te obowiązki pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze. Uchwała doręczona została organowi nadzoru w dniu 11 maja 2015 r.

Przeprowadzona przez organ nadzoru ocena prawna powyższej uchwały prowadzi do wniosku, iż akt ten w kwestionowanej części jest sprzeczny z prawem, tj. art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.).

Naruszenie przez Radę przywołanego wzorca kontroli legalności przejawia się w powierzeniu wykonania uchwały dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żagań o statusie miejskim.

W myśl art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa. Zapis ten określa wyłączną kompetencję wójta
( burmistrza, prezydenta miasta ), jako organu wykonawczego gminy do wykonywania uchwał rady gminy. Wójt gminy wykonując uchwałę uprawniony i obowiązany jest do określenia sposobu, terminu jej wykonania jak i osób bezpośrednio odpowiedzialnych za jej realizację. To wójt jako kierownik urzędu gminy, a także zwierzchnik służbowy kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest uprawniony do wydawania poleceń służbowych w celu realizacji uchwał rady gminy. Rada gminy nie jest natomiast uprawniona do polecania wykonania uchwał ani pracownikom urzędu gminy, ani też kierownikom i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych. Tak wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. w wyroku z dnia 28 stycznia 2010 r. , sygn. akt II SA/Go 1011/09 : " Określenie sposobu wykonania uchwały jest pierwszym etapem jej wykonania. Ogólnie rzecz ujmując chodzi o wskazanie m.in. środków finansowych i rzeczowych koniecznych do wykonania uchwały, ustalenie sposobu i harmonogramu jej realizacji oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wykonanie całości lub części zadań wynikających z uchwały. W tym względzie oznacza to, że do zadań wójta należy zdecydowanie przez kogo, w jakich terminach i za pomocą jakich środków, w jakim trybie mają być zrealizowane zadania wynikające z uchwały." podobnie Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 23 stycznia 2013 r. , sygn. akt III SA/Wr 507/12.

Jednocześnie organ nadzoru wskazuje, że w myśl § 96 ust. 3 w zw. z § 143 " Zasad techniki prawodawczej" stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie " Zasad techniki prawodawczej" ( Dz. U. z 2002r., Nr 100, poz. 908) tytuł uchwały zmieniającej nie powinien zawierać daty uchwały nowelizowanej, ani dzienników urzędowych, w których była ona opublikowana.

Mając na względzie powyższe, stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w kwestionowanej części jest uzasadnione i konieczne.

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Lubuskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Teresa Kaczmarek

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »