| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/97/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 19 sierpnia 2015r.

w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bielice

Na podstawie art. 35 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm[1])) Rada Miejska w Kożuchowie nadaje:

Statut Sołectwa Bielice

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Statut sołectwa określa:

1) nazwę i obszar sołectwa;

2) organizację i zakres działania sołectwa i jego organów;

3) zasady i tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej;

4) zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji;

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością sołectwa.

2. Samorząd mieszkańców sołectwa Bielice działa na podstawie przepisów prawa,
a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);

2) uchwały nr XXXVI/241/09 Rady Miejskiej w Kożuchowie z 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Kożuchów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2009 r. nr 30, poz. 448 z późn. zm);

3) niniejszego statutu.

3. Użyte w statucie określenia oznaczają:

1) gmina - Gmina Kożuchów;

2) rada - Rada Miejska w Kożuchowie;

3) burmistrz - Burmistrz Kożuchowa;

4) sołectwo - Sołectwo Bielice;

5) zebranie wiejskie - zebranie wiejskie Sołectwa Bielice;

6) sołtys - Sołtys Sołectwa Bielice;

7) rada sołecka - Rada Sołecka Sołectwa Bielice;

8) statut- Statut Sołectwa Bielice.

Rozdział 2.
Nazwa i obszar sołectwa

§ 2. Nazwa samorządu mieszkańców brzmi: Sołectwo Bielice.

§ 3. 1. Sołectwo jest wspólnotą samorządową mieszkańców miejscowości Bielice.

2. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy Kożuchów.

3. Sołectwo położone jest w Gminie Kożuchów, Powiecie Nowosolskim, Województwie Lubuskim i obejmuje obszar o powierzchni 206,4402 ha.

Rozdział 3.
Organizacja i zakres działania sołectwa zadania jego organów

§ 4. 1. Sołectwo działa na rzecz zaspokojenia potrzeb wspólnoty mieszkańców.

2. Do zadań sołectwa należą wszystkie sprawy mające istotne znaczenie dla sołectwa i jego mieszkańców, a w szczególności:

1) współpraca z organami gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz sołectwa;

2) dbałość o ochronę środowiska naturalnego i utrzymania czystości;

3) tworzenie warunków do pełnego udziału w życiu publicznym sołectwa wszystkich mieszkańców sołectwa;

4) organizowanie samopomocy mieszkańców szczególnie przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz wspólnych prac na rzecz swojej miejscowości;

5) podejmowanie działań i współudział w ich realizacji w dziedzinie sportu, rekreacji, kultury, oświaty, zdrowia;

6) współdziałanie z policją i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie sołectwa;

7) współpraca ze strażami pożarnymi w zakresie bezpieczeństwa p.poż;

8) wspieranie działań gminy w zakresie pomocy społecznej w szczególności sygnalizowanie potrzeb społecznych w zakresie organizowania określonych form pomocy społecznej;

9) kultywowanie tradycji;

10) współpraca z organizacjami społecznymi.

3. Zadania sołectwa realizowane są poprzez:

1) podejmowanie uchwał w ramach przyznanych kompetencji;

2) opiniowanie spraw leżących w zakresie działania samorządu mieszkańców;

3) współuczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznej projektów aktów prawnych;

4) występowanie z wnioskami do rady lub burmistrza o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości samorządu mieszkańców;

5) współpracę z radnymi w zakresie organizacji spotkań, dyżurów oraz kierowanie do niego wniosków dotyczących sołectwa;

§ 5. 1. Organami sołectwa są:

1) zebranie wiejskie - organ uchwałodawczy sołectwa;

2) sołtys - organ wykonawczy sołectwa.

2. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka składająca się 2 osób.

3. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej trwa cztery lata od momentu wyborów.

4. Sołtys pełni funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego sołtysa.

5. Członkowie rady sołeckiej pełnią funkcje do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranych członków rady sołeckiej.

§ 6. Do kompetencji zebrania wiejskiego należy:

1) wybór i odwołanie sołtysa;

2) wybór i odwołanie członków rady sołeckiej;

3) uchwalenie programów działania, w tym dotyczących celów i zakresów wspólnych prac mieszkańców na rzecz sołectwa;

4) rozpatrywanie sprawozdań z pracy sołtysa i rady sołeckiej;

5) sprawowanie kontroli działalności sołtysa i rady sołeckiej;

6) podejmowanie decyzji o sposobie gospodarowania mieniem przekazanym sołectwu;

7) podejmowanie decyzji o wydatkowaniu środków finansowych przekazywanych sołectwu.

8) uchwalanie funduszu sołeckiego.

§ 7. Do obowiązków sołtysa należy:

1) wykonywanie uchwał zebrań wiejskich;

2) zwoływanie zebrań wiejskich z wyjątkiem zebrania wyborczego;

3) prowadzenie obrad zebrań wiejskich z wyjątkiem zebrania wyborczego;

4) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady sołeckiej;

5) sporządzanie sprawozdań gospodarczych i finansowych z działaności sołectwa;

6) prowadzenie dokumentacji sołectwa;

7) prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego,

8) przekazywanie uchwał, wniosków i opinii zebrania wiejskiego burmistrzowi;

9) reprezentowanie sołectwa na zewnątrz.

§ 8. 1. Działalność rady sołeckiej ma charakter doradczy, opiniodawczy i inicjatywny.

2. Do zadań rady sołeckiej należy:

1) zgłaszanie wniosków do budżetu gminy;

2) wspomaganie sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa;

3) inicjowanie i prowadzenie na terenie sołectwa prac możliwych do wykonania przy udziale mieszkańców wspieranych środkami finansowymi gminy;

4) pomoc sołtysowi w przygotowaniu zebrań wiejskich;

5) organizowanie innych form pomocy społecznej dla mieszkańców w tym niepełnosprawnych, dotkniętych klęską żywiołową;

6) organizowanie i przeprowadzanie akcji i konkursów mających na celu poprawę estetyki sołectwa.

3. Posiedzenie rady sołeckiej odbywa się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

Rozdział 4.
Zasady zwoływania i przebiegu zebrania wiejskiego

§ 9. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje sołtys:

1) z własnej inicjatywy;

2) z inicjatywy rady sołeckiej;

3) na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców sołectwa, uprawnionych do udziału w zebraniu;

4) na wniosek burmistrza.

2. Zebranie Wiejskie może także zwołać burmistrz w przypadku nie zwołania zebrania wiejskiego przez sołtysa w terminie czternastu dni od dnia zgłoszenia wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.

3. Odrębne zasady i tryb zwoływania zebrań wiejskich wyborczych określone są w rozdziale 5.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej w sposób zwyczajnie przyjęty, tj. poprzez wywieszenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeń sołectwa na siedem dni przed terminem zebrania.

3. Zebranie wiejskie zwoływane na wniosek mieszkańców lub burmistrza powinno odbywać się najpóźniej w terminie 21 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawcy proponują termin późniejszy.

§ 11. 1. Obradom zebrania wiejskiego przewodniczy sołtys.

2. Pod nieobecność sołtysa obradom zebrania wiejskiego przewodniczy członek rady sołeckiej.

3. Zebranie Wiejskie może powierzyć prowadzenie zebrania wiejskiego innej osobie.

§ 12. 1. Przewodniczący obrad zebrania wiejskiego uprawniony jest do decydowania o:

1) kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

2) udzielaniu głosu poza kolejnością;

3) określaniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców.

2. Przewodniczący obrad Zebrania Wiejskiego winien poddać pod głosowanie każdy wniosek, jeżeli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.

§ 13. 1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo poinformowani zgodnie z § 10 ust. 2.

2. Zebranie wiejskie jest władne do podejmowania uchwał, gdy uczestniczy w nim co najmniej 20% mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w dniu zebrania wiejskiego.

3. W przypadku braku quorum określonego w ust. 2 następne zebranie wiejskie odbywa się po upływie 15 minut od wyznaczonego pierwszego terminu zebrania wiejskiego bez względu na ilość uczestniczących mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania w tym dniu.

4. Uczestnicy zebrania wiejskiego podpisują listy obecności.

§ 14. 1. Porządek obrad przyjmuje zebranie wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez przewodniczącego obrad.

2. Głosowanie odbywa się w sposób jawny z wyłączeniem spraw określonych w rozdziale 5 niniejszego statutu.

3. Uchwały zebrań wiejskich zapadają zwykle większością głosów, tzn. liczba głosów "za" musi być większa od głosów "przeciw". W przypadku nie podjęcia uchwały w pierwszym głosowaniu w skutek równej ilości głosów "za" i "przeciw" dopuszcza się możliwość powtórnego głosowania.

§ 15. 1. Zebranie wiejskie jest protokołowane.

2. Protokół z zebrania wiejskiego powinien zawierać:

1) miejsce i datę zebrania;

2) stwierdzenie ważności zebrania;

3) porządek obrad;

4) treść podejmowanych uchwał i wynik ich głosowania;

5) przebieg dyskusji;

6) podpis prowadzącego zebranie wiejskie.

3. Do protokołu dołącza się:

1) listy obecności;

2) uchwały;

3) inne załączniki.

4. Kopię protokołu z zebrania wiejskiego wraz z załącznikami sołtys przekazuje burmistrzowi.

Rozdział 5.
Zasady i tryb wyborów sołtysa i rady sołeckiej

§ 16. 1. Zebranie wiejskie, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zwołuje burmistrz. W tym celu określa miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad zebrania wiejskiego oraz wyznacza przewodniczącego obrad.

2. Zarządzenie burmistrza o zwołaniu zebrania wiejskiego do wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej przekazuje się do wiadomości mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą zebrania.

3. Burmistrz zarządza przeprowadzenie zebrania wiejskiego, o którym mowa w ust. 1 w terminie do 2 miesięcy od daty upływu kadencji.

§ 17. Zebranie wiejskie wyborcze jest zdolne do podejmowania wszelkich działań, gdy spełnia warunki określone w § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3.

§ 18. 1. Wybory sołtysa, członków rady sołeckiej lub ich odwołanie przeprowadza się w głosowaniu tajnym.

2. Wybory przeprowadza komisja wyborcza w składzie co najmniej trzech członków wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania.

3. Członkiem komisji wyborczej nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

4. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2) sprawdzenie listy uprawnionych do głosowania;

3) sporządzenie kart do głosowania z zamieszczonymi na nich kandydatami w porządku alfabetycznym i oznakowanie pieczęcią urzędu miejskiego;

4) przeprowadzenie głosowania;

5) ustalenie wyników głosowania;

6) ogłoszenie wyników głosowania;

7) sporządzenie i podpisanie protokołów o wyniku głosowania.

§ 19. 1. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych do głosowania uczestników zebrania wiejskiego.

2. W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory sołtysa.

3. W przypadku głosowania na jednego kandydata na sołtysa na karcie do głosowania pod nazwiskiem kandydata umieszcza się kratki i obok wyrazy "za" i "przeciw". Głosuje się poprzez zakreślenie znakiem X jedną z kratek.

4. Za wybranego sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał więcej głosów za niż przeciw.

5. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów na sołtysa głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku jednego kandydata, na którego głosujący zamierza oddać głos.

6. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyska największą liczbę głosów ważnych.

7. W przypadku nie wybrania sołtysa w głosowaniu o którym mowa w ust. 5 następuje kolejne głosowanie spośród 2 kandydatów, którzy uzyskali największą równą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu.

8. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyska największą liczbę głosów ważnych.

9. W drugiej kolejności przeprowadza się wybory członków rady sołeckiej w liczbie określonej w § 5 ust. 2.

10. Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku X w kratce przy nazwisku kandydatów, na których głosujący zamierza oddać głos.

11. Za wybranych członków rady sołeckiej uważa się kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę głosów ważnych.

12. W przypadku nie wybrania ustalonej liczby członków Rady Sołeckiej wskutek otrzymania przez kandydatów równej liczby głosów następuje kolejne głosowanie aż do wyłonienia pełnego stanu członków rady sołeckiej.

§ 20. Do niniejszego rozdziału mają zastosowanie przepisy § 15 niniejszego statutu.

§ 21. 1. Mieszkańcom sołectwa, którzy mają prawo wyborcze przysługuje prawo do złożenia protestu wyborczego, co do sposobu przeprowadzania wyboru sołtysa lub członków rady sołeckiej.

2. Protest należy złożyć radzie w terminie 7 dni od dnia wyborów.

3. Protesty rozstrzyga rada w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 22. 1. Sołtys i członkowie rady sołeckiej mogą być odwołani przez zebranie wiejskie przed upływem kadencji.

2. O odwołanie sołtysa lub członków rady sołeckiej mogą wystąpić mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyska poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.

3. Wniosek o odwołanie winien zawierać uzasadnienie.

4. Zebranie wiejskie, na którym ma być odwołany sołtys lub członkowie rady sołeckiej zwołuje burmistrz zgodnie z § 16 niniejszego statutu.

§ 23. W przypadku rezygnacji sołtysa z pełnionej funkcji lub jego odwołania, lub odwołania członków rady sołeckiej burmistrz zwołuje zebranie wiejskie zgodnie § 16 niniejszego statutu.

Rozdział 6.
Zakres zadań przekazywanych sołectwu przez gminę i sposób ich realizacji

§ 24. 1. Gospodarka finansowa sołectwa prowadzona jest w oparciu o budżet gminy na podstawie wniosków przedstawionych w uchwale zebrania wiejskiego w sprawie sfinansowania określonych prac i przedsięwzięć, w tym w ramach funduszu sołeckiego.

2. Dochody realizowane przez sołectwo są dochodami budżetu gminy.

3. Wydatki dokonywane przez sołectwo są wydatkami budżetu gminy.

§ 25. 1. Burmistrz może przekazać sołectwu wyodrębnioną część mienia komunalnego gminy, którą sołectwo zarządza i korzysta z niej.

2. Sołectwo może wykorzystywać mienie komunalne na realizację zadań ustawowych i statutowych.

3. W stosunku do przekazanego mienia komunalnego sołectwo wykonuje czynności zwykłego zarządu polegające na:

1) załatwianiu bieżących spraw zawiązanych z eksploatacją mienia;

2) utrzymywaniem go w stanie nie pogorszonym w ramach aktualnego przeznaczenia.

4. Dochody z przekazanego mienia są dochodami budżetu gminy.

Rozdział 7.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością sołectwa.

§ 26. 1. Nadzór nad działalnością sołectwa sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Organami nadzoru na działalnością sołectwa są burmistrz i rada.

3. Organy nadzoru maja prawo uczestniczenia w zebraniach wiejskich i posiedzeniach rady sołeckiej, a także żądania niezbędnych informacji, danych oraz wyjaśnień dotyczących organizacji i funkcjonowania sołectwa, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

4. Do podstawowych środków nadzoru należy:

1) dokonywanie kontroli działalności organów sołectwa;

2) dokonywanie oceny sprawozdań;

3) udzielanie instruktażu.

5. Kontrolę działalności sołectwa przeprowadza:

1) burmistrz osobiście lub poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Kożuchowie;

2) rada.

§ 27. 1. Sołtys obowiązany jest do przedkładania burmistrzowi uchwał zebrania wiejskiego.

2. Uchwała zebrania wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna.

3. O nieważności uchwały zebrania wiejskiego w całości lub w części orzeka rada w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej doręczenia.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 28. Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa w terminie do jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego statutu.

§ 29. Zmiany statutu dokonuje rada w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 30. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 31. Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni po jego ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki


Uzasadnienie

Uchwałą nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie z dnia 2 czerwca 2015 roku dokonano podziału sołectwa Lasocin z przysiółkiem Bielice na dwa odrębne sołectwa:

1) Sołectwo Bielice;

2) Sołectwo Lasocin.

W związku z tym należy tym sołectwom nadać statuty.

Projekt statutu był przedmiotem konsultacji z mieszkańcami sołectwa Bielice.

Zgodnie z art. 35 cytowanej w podstawie prawnej ustawy statuty sołectw nadaje rada gminy w tym przypadku Rada Miejska w Kożuchowie.

Podjęcie uchwały nie spowoduje wydatków z budżetu Gminy Kożuchów.


Burmistrz Kożuchowa

Paweł Jagasek


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645 i poz. 1318; z 2014r. poz. 379 i poz. 1072.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy. Menedżer w Departamencie Doradztwa Podatkowego Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »