| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/69/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. 2015. 1445 ze zm.) oraz art. 42 ust. 6 i 7 w związku z art. 91 d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.) Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli,
dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowiące załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się zasady rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz zasad przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole czy placówce, stanowiące załącznik nr 3
do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela tj. pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc:

1) Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze i zwalniania ich z realizacji zajęć obowiązkowych oraz ustalania wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sulęciński a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

2) Uchwała Nr XI/68/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 28.08.2003 r. o zmianie uchwały Nr VIII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003 r. wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach samorządowych nie objętych regulacją Karty Nauczyciela,

3) Uchwała Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze i zwalniania ich z realizacji zajęć obowiązkowych oraz ustalania wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sulęciński a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

4) Uchwała Nr XII/83/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr XI/71/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze i zwalniania
ich z realizacji zajęć obowiązkowych oraz ustalania wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sulęciński, a niewymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

5) Uchwała Nr XIX/124/12 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 30 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały
Nr VIII/46/03 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 9 maja 2003 r. w sprawie wprowadzenia zasad rozliczania godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze i zwalniania
ich z realizacji zajęć obowiązkowych oraz ustalania wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Sulęciński a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Dąbroś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/69/15
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 29 września 2015 r.

Zasady rozliczania obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

§ 1. Przepisy niniejszych zasad stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny
w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych,

2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów lub słuchaczy.

§ 2. Dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określa się średnioroczną liczbę godzin zajęć obliczoną jako sumę godzin przydzielonych do realizacji w poszczególnych tygodniach roku szkolnego, podzieloną przez liczbę tygodni nauki w całym roku szkolnym; przyjmuje się liczbę 38 tygodni.

§ 3. Plan zajęć ustalony według zasady, o której mowa w § 2 powinien być określany dla każdego nauczyciela w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i przekazany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.

§ 4. W przypadku zmian organizacyjnych pracy szkoły w trakcie roku szkolnego określona średnioroczna liczba godzin zajęć nauczycieli ulega korekcie z dniem wprowadzenia zmian.

§ 5. Dla nauczycieli, którym przydzielono w planie organizacyjnym na dany rok szkolny liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony według zasad, o których mowa w § 2.

§ 6. Dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, realizujących różny wymiar zajęć
w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę należy określić średni wymiar godzin zajęć całego okresu zatrudnienia.

§ 7. Średni wymiar godzin (Wśr) dla nauczycieli wprowadza się do planu organizacyjnego szkoły, placówki

do rubryki "godziny dla nauczyciela" i wylicza się w następujący sposób:

Wśr = K * Z/P

K - łączna tygodniowa liczba godzin zajęć danego typu wynikająca z planu nauczania, planu organizacyjnego szkoły, placówki

Z - liczba tygodni zajęć wyliczona z uwzględnieniem przypadków określonych w § 1

P - podstawowy wymiar tygodni zajęć pracy szkoły, placówki w danym roku szkolnym

Wśr - średni wymiar godzin dla nauczyciela w danym roku szkolnym

§ 8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, dla którego został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie z przydzielonych w planie organizacyjnym godzin zajęć następuje z datą ustania stosunku pracy, z tym że za wszystkie przepracowane miesiące, bez względu na wymiar godzin zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy, tygodniowy wymiar godzin zajęć, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.

§ 9. Zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczycieli są rejestrowane i rozliczane w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć w okresach tygodniowych.

§ 10. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego czasu pracy nauczyciela i jego rozliczenie ponosi dyrektor szkoły, placówki.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/69/15
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 29 września 2015 r.

Zasady rozliczania
obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć

§ 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczycieli realizujących w ramach jednego stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć, ustala się według następującego wzoru:

W = ( x1 + x2 +….. xn): [ ( x1 : y1) + (x2 : y2) +…… ( xn : yn)], gdzie:

x1, x2, xn - oznacza ilość godzin na poszczególnych stanowiskach, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły

y1,y2, yn - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych określonych dla stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela (pensum)

W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przypadający na jeden etat (pensum) wynikający
z połączenia różnych stanowisk pracy o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły na dany rok szkolny

§ 2. 1. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zaokrągla się do pełnej godziny w ten sposób,
że część dziesiętną liczby mniejszej niż 0,5 godziny pomija się, a większą lub równą 0,5 godziny zaokrągla się do pełnej godziny.

2. Godziny przydzielone powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru, ustalonego na podstawie wzoru zamieszczanego w § 1, są godzinami ponadwymiarowymi.

§ 3. Ustalony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin winien być podany do wiadomości nauczyciela nie późnej niż do dnia rozpoczęcia roku szkolnego.

§ 4. Odpowiedzialność za prawidłowe ustalenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela i jego rozliczenie ponosi dyrektor szkoły, placówki.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/69/15
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 29 września 2015 r.

Zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
orazprzyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć dyrektorom, wicedyrektorom
oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze e szkole lub placówce

§ 1. Dyrektorom i wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole lub placówce oświatowej Powiatu Sulęcińskiego obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela i załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, w zależności od wielkości i typu szkoły lub placówki wg poniższej tabeli:

L/p

Stanowisko kierownicze szkoły (zespołu)

Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych

1

Dyrektor szkoły liczącej od 5 do 9 oddziałów

10

3

Dyrektor szkoły liczącej od 10 do 18 oddziałów

5

4

Dyrektor szkoły liczącej 19 i więcej oddziałów

3

5

Wicedyrektor szkoły liczącej od 12 do 18 oddziałów

9

6

Wicedyrektor szkoły liczącej 19 i więcej oddziałów

7

7

Kierownik ds. kształcenia zawodowego

6

8

Dyrektor Poradni Psychologiczno Pedagogicznej

14

9

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

4

10

Kierownik internatu liczącego do 140 wychowanków

13

§ 2. Obniżony tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć odnosi się także do nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska z tym, że obowiązuje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 3. Organ prowadzący może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora od obowiązku realizacji zajęć
w ramach obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub zmniejsza ten wymiar na czas określony, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły lub placówki powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/69/15
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 29 września 2015 r.

Obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela tj. nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych

§ 1. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze

godzin w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński, wynosi na stanowisku:

a) pedagoga - 30 godzin,

b) psychologa - 30 godzin,

c) logopedy - 30 godzin,

d) doradcy zawodowego - 30 godzin.

2. Dla ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli wymienionych w § 1 ust. 1 przez godzinę rozumie się godzinę zegarową.

3. Łączenie stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć w ramach etatu jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości zatrudnienia nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć w ramach jednego pensum oraz pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

4. W przypadku łączenia stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć w ramach etatu, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli ustala się na podstawie wzoru określonego w § 1 załącznika Nr 2 niniejszej uchwały.

5. Godziny realizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustalonego na podstawie pkt.4 są godzinami ponadwymiarowymi.


Uzasadnienie

do uchwały Rady Powiatu Sulęcińskiego w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom oraz ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze

Zgodnie art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j. t. - Dz. U. z 2014 r.,
poz. 191 ze zm.) organ prowadzący określa zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasady udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych
w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Dotychczasowe uregulowania zawarte w pięciu uchwałach wymagają dostosowania do obecnie przyjmowanych standardów.

Zmiany wprowadzane niniejszą uchwałą polegają na:

1) utworzeniu jednolitego aktu określającego zasady wynikające z art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela,

2) aktualizacji podstawy prawnej - z uwagi na ogłoszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

3) dostosowaniu wykazu stanowisk do aktualnie obowiązujących, zapisanych w statutach szkół
i placówek prowadzonych przez Powiat Sulęciński,

4) doprecyzowaniu zasad ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki określone dla różnych stanowisk.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli w placówkach oświatowych Powiatu Sulęcińskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »