| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/68/15 Rady Powiatu Sulęcińskiego

z dnia 29 września 2015r.

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 49 ust. 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2014, poz. 191 z późn. zm.), Rada Powiatu Sulęcińskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc:

1) Uchwała Nr VI/40/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński,

2) Uchwała Nr XII/81/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/40/07 Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 19 marca 2007 roku w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sulęciński.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sulęcińskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Tadeusz Dąbroś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/68/15
Rady Powiatu Sulęcińskiego
z dnia 29 września 2015 r.

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński

§ 1. 1. W budżecie Powiatu Sulęcińskiego tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli
w wysokości 1 % planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektorów szkół.

2. Fundusz ten planują dyrektorzy szkół w rocznych planach finansowych.

3. Specjalny fundusz nagród dzieli się wg zasady:

1) 30 % środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Starosty Sulęcińskiego,

2) 70 % środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora szkoły/placówki.

4. Środki specjalnego funduszu nagród, w wysokości określonej w ust. 3, pozostają w dyspozycji podmiotów przyznających nagrody.

5. Organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe może dokonać zwiększenia specjalnego funduszu nagród z przeznaczeniem na Nagrodę Starosty Sulęcińskiego.

§ 2. 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty Sulęcińskiego - ze środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 - mogą wystąpić:

1) dla nauczyciela:

a. dyrektor szkoły/placówki oświatowej,

b. rada rodziców.

2) dla dyrektora lub wicedyrektora szkoły/placówki oświatowej:

a. członek Zarządu Powiatu odpowiedzialny za sprawy edukacji,

b. rada rodziców.

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Starosty dla nauczycieli, w tym nauczycieli, którym powierzono stanowisko dyrektora, mogą także występować:

1) komisja właściwa do spraw oświaty,

2) zakładowe organizacje związkowe.

3. Nagrodę, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 Starosta może przyznać z własnej inicjatywy.

4. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty winien zawierać:

1) dane osobowe kandydata - imię i nazwisko, wykształcenie, zajmowane stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, ocenę pracy pedagogicznej, informację o dotychczas otrzymanych nagrodach;

2) pozytywną opinię rady pedagogicznej;

3) merytoryczne uzasadnienie wniosku;

4) podpis wnioskodawcy.

5. We wniosku o Nagrodę Starosty należy uwzględnić osiągnięcia kandydata, uzyskane w okresie od otrzymania ostatniej Nagrody Starosty, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa, Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

6. Wnioski o Nagrodę Starosty Sulęcińskiego podlegają weryfikacji pod względem formalnym przez Referat Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego.

7. Wnioski niespełniające wymogów formalnych, o których mowa w § 7, nie będą rozpatrywane.

8. Decyzję o przyznaniu Nagrody Starosty Sulęcińskiego i ustaleniu jej wysokości podejmuje Starosta Sulęciński.

§ 3. 1. Dyrektor szkoły/ placówki oświatowej - ze środków, o których mowa w § 1 ust. 3 pkt. 2. - może przyznać nagrodę nauczycielowi szkoły/placówki oświatowej z własnej inicjatywy lub na wniosek:

a) rady pedagogicznej,

b) rady rodziców,

c) związków zawodowych.

2. Wniosek o przyznanie Nagrody Dyrektora winien zawierać:

1) dane osobowe kandydata - imię i nazwisko, wykształcenie, zajmowane stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, ocenę pracy pedagogicznej, informację o dotychczas otrzymanych nagrodach;

2) pozytywną opinię rady pedagogicznej;

3) merytoryczne uzasadnienie wniosku;

4) podpis wnioskodawcy.

3. We wniosku o Nagrodę Dyrektora należy uwzględnić osiągnięcia kandydata, uzyskane w okresie od otrzymania ostatniej Nagrody Dyrektora, Starosty, Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa, Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Decyzję o przyznaniu Nagrody Dyrektora i ustaleniu jej wysokości podejmuje dyrektor szkoły lub placówki.

§ 4. 1. Środki z funduszu są przeznaczone dla wyróżniających się w pracy nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński.

2. Nagroda ma charakter uznaniowy i może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu
w szkole/placówce, co najmniej roku.

3. Nagrodę przyznaje się za szczególne osiągnięcia nauczyciela w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki.

ROZDZIAŁII.
Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody dla nauczyciela

§ 5. 1. Przy przyznawaniu nagrody dla nauczyciela bierze się pod uwagę wysoką aktywność i znaczące sukcesy w zakresie pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej, w szczególności, gdy nauczyciel:

1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej :

a. osiąga wysokie wyniki w nauczaniu potwierdzone egzaminem maturalnym i/lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe /kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonym przez okręgową komisję egzaminacyjną;

b. wykazuje się inicjatywą w stosowaniu różnych form i nowatorskich metod pracy celem aktywizowania uczniów w procesie nauczania;

c. posiada publikacje z zakresu pracy dydaktycznej lub wychowawczej oraz upowszechnia własne doświadczenia pedagogiczne poprzez zamieszczanie na stronach internetowych ogólnych lub szkoły, w prasie oświatowej; wykorzystuje w pracy programy autorskie;

d. umiejętnie dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno-wychowawczej
z innymi nauczycielami;

e. osiąga wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej z uczniami szczególnie uzdolnionymi oraz we wspomaganiu rozwoju talentów uczniów, potwierdzone licznym udziałem uczniów w konkursach i olimpiadach oraz zakwalifikowaniem się uczniów do finału olimpiad przedmiotowych szczebla wojewódzkiego lub centralnego, albo zajęciem przez uczniów wysokich lokat w konkursach, zawodach, turniejach, festiwalach itp. na szczeblu, co najmniej wojewódzkim;

f. posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami mającymi trudności w nauce;

g. organizuje dla uczniów skuteczną pomoc psychologiczno-pedagogiczną;

h. sprawuje opiekę nad organizacjami działającymi w szkole i osiąga wymierne efekty działania tych organizacji;

i. przygotowuje ofertę uzupełniających zajęć i imprez dla uczniów/wychowanków oraz aktywnie uczestniczy w ich realizacji;

j. aktywnie włącza się w przygotowanie i prowadzenie wypoczynku letniego lub zimowego dzieci i młodzieży;

2) w zakresie pracy opiekuńczej :

a. wykazuje zaangażowanie w skuteczne rozwiązywanie problemów uczniów wymagających szczególnej pomocy ze strony szkoły - organizuje pomoc i opiekę uczniom/wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin niewydolnych wychowawczo, ubogich i patologicznych; udziela pomocy uczniom/wychowankom
z zaburzeniami w rozwoju oraz zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

b. organizuje współpracę szkoły/placówki z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, profilaktykę oraz rozwój psychologiczno-pedagogiczny ucznia i jego rodziny;

c. efektywnie organizuje udział rodziców uczniów w życiu szkoły/placówki, rozwija formy aktywnego współdziałania szkoły z rodzicami;

d. uzyskuje szczególnie wyróżniające się efekty działań mających na celu zapobieganie
i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, w tym agresji, chuligaństwa, narkomanii i alkoholizmu;

e. sumiennie realizuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę;

3) w zakresie realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki :

a. udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela;

b. współpracuje z uczelniami i ośrodkami metodycznymi;

c. efektywnie uczestniczy w działaniach na rzecz współpracy z innymi szkołami/ placówkami, instytucjami oświatowymi, kulturalnymi, samorządem lokalnym oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,

d. podejmuje i realizuje inicjatywy wpływające na podnoszenie jakości pracy szkoły/ placówki, w tym udział szkoły w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych;

e. wykazuje inicjatywę i skuteczność na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych lub innej pomocy rzeczowej dla szkoły;

f. podejmuje działania na rzecz promowania szkoły w środowisku i kreowania jej pozytywnego wizerunku, m.in. poprzez efektywny udział w pracach różnych instytucji oraz w działalności organizacji społecznych;

g. angażuje się w integrację szkoły ze środowiskiem, aktywnie uczestniczy w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej, środowiska lokalnego; przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub uroczystości o istotnym znaczeniu dla środowiska,

h. efektywnie wypełnia zadania i obowiązki, w szczególności wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.

ROZDZIAŁIII.
Szczegółowe kryteria przyznawania nagrody dla nauczyciela,któremu powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora szkoły/placówki

§ 6. 1. Nagroda Starosty Sulęcińskiego przyznawana jest dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły/placówki oświatowej, który legitymuje się wyróżniającymi i znaczącymi w skali powiatu osiągnięciami w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z kryteriami zapisanymi w § 3, oraz dodatkowo:

1) dba o wysoki poziom nauczania poprzez wzorową organizację pracy szkoły, kreowanie twórczej atmosfery pracy, realizację prawidłowej polityki kadrowej, inspirowanie nauczycieli do samokształcenia i wspomaganie nauczycieli w ich rozwoju zawodowym, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, właściwy dobór programów nauczania, a także opracowywanie i wdrażanie programów oraz rozwiązań innowacyjnych w szkole;

2) osiąga bardzo dobre wyniki w pracy wychowawczej, dydaktycznej szkoły poprzez tworzenie warunków dla prowadzenia prawidłowej działalności statutowej szkoły, stawianie właściwych wymagań nauczycielom, uczniom, pracownikom administracji i obsługi oraz inicjowanie działań służących podnoszeniu jakości pracy szkoły/ placówki;

3) skutecznie wprowadza zmiany wynikające z funkcjonowania systemu oświaty;

4) rozwija ofertę edukacyjną szkoły w zakresie prowadzonych kierunków kształcenia ogólnego lub zawodowego, z uwzględnieniem uwarunkowań rynku pracy a także oczekiwań młodzieży;

5) szczególnie efektywnie pozyskuje i wydatkuje środki pozabudżetowe;

6) wykazuje wzorową dbałość o bazę szkoły/placówki, inicjuje i podejmuje działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły;

7) dba o bezpieczeństwo uczniów/wychowanków i pracowników szkoły/placówki;

8) uzyskuje pozytywne wyniki kontroli zewnętrznych i wewnętrznych;

9) solidnie i terminowo wywiązuje się z zadań określonych w przepisach oświatowych dla stanowiska dyrektora szkoły/placówki.

ROZDZIAŁIV.
Postanowienia końcowe

§ 7. 1. Nagrody, o których mowa w § 1, przyznawane są w terminie do dnia 14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana w innym terminie niż określony w ust. 1.

3. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty Sulęcińskiego należy składać w Starostwie Powiatowym
w Sulęcinie, natomiast wnioski o przyznanie nagrody Dyrektora szkoły/ placówki oświatowej
w sekretariacie szkoły/placówki - w terminie do 5 października każdego roku.

4. Wnioski o przyznanie nagród sporządza się ściśle według wzorów określonych w załącznikach, odpowiednio:

1) wzór wniosku o Nagrodę Starosty Sulęcińskiego stanowi załącznik nr 1,

2) wzór wniosku o nagrodę Dyrektora szkoły/placówki stanowi załącznik nr 2.

5. Wniosek dyrektora o przyznanie Nagrody Starosty Sulęcińskiego dla nauczyciela podlega zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną danej szkoły/placówki.

6. Przedstawiając lub opiniując kandydatury do Starosty Sulęcińskiego, dyrektor i rada pedagogiczna mogą również uwzględniać wnioski i opinie rady rodziców.


Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

..........................................

(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK

O NAGRODĘ STAROSTY SULĘCIŃSKIEGO

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki*

......................................................................................................................................................................................................................

( podmiot wnioskujący) (nazwa szkoły/placówki*)

1. Imię i nazwisko kandydata do nagrody: ………………………………...………………………….……..

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………...….

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ………………………………………………………………......

4. Wykształcenie ogólne, specjalność: ……………………………………………………………………...

5. Staż pracy pedagogicznej

6. Ocena pracy/pozytywna ocena dorobku zawodowego

(pełna data otrzymania)

Ocena: ........... Data: ............

7. Posiadane odznaczenia i nagrody, wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania

8. Uzasadnienie wniosku

9. Opinia rady pedagogicznej, w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły/placówki

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu .............................................. zaopiniowano wniosek pozytywnie/negatywnie*

………………….. ……………………......

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

10. Podpis podmiotu wnioskującego:

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

11.Przyznaję/nie przyznaję* Nagrodę Starosty Sulęcińskiego

........................................................................................................................................................................ (uzasadnienie w przypadku nieprzyznania nagrody)

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić


Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

..................................

(pieczątka szkoły/placówki)

WNIOSEK

O NAGRODĘ DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI*

za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę/placówkę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły/placówki*

.

........................................................................................................................................................................

( podmiot wnioskujący) ( nazwa szkoły/ placówki)

1. Imię i nazwisko nauczyciela: ……………………………………………………………………………..

2. Data i miejsce urodzenia: ……………………………………………………………………………...….

3. Miejsce pracy i zajmowane stanowisko ………………………………………………………………......

4. Wykształcenie ogólne, specjalność: ……………………………………………………………………...

5. Staż pracy pedagogicznej

6. Ocena pracy/pozytywna ocena dorobku zawodowego

(pełna data otrzymania)

Ocena: ........... Data: ............

7. Posiadane odznaczenia i nagrody, wraz ze wskazaniem daty ich otrzymania

8. Uzasadnienie wniosku

9. Opinia rady pedagogicznej, w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor szkoły/placówki

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu ...................... ...................zaopiniowano wniosek pozytywnie/negatywnie*

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

10. Podpis podmiotu wnioskującego:

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

11. Przyznaję/nie przyznaję* Nagrodę Dyrektora Szkoły/Placówki*

..................................................................................................................................................................................................................

(uzasadnienie w przypadku nieprzyznania nagrody)

………………….. ……………………..

(miejscowość i data) (podpis i pieczęć)

*Niepotrzebne skreślić


Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński

Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) organy prowadzące szkoły ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły.

Przy ustalaniu kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ustawa zobowiązuje organ prowadzący do uwzględniania w szczególności sposobu podziału środków na nagrody, trybu zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole, co najmniej roku. W brzmieniu art. 91d powołanej wyżej ustawy, kompetencje organu prowadzącego określonego w art. 49 ust. 2 wykonuje odpowiednio rada powiatu.

Wysokość specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli, utworzonego w budżecie powiatu, wynosi 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. Środki z funduszu są przeznaczone dla wyróżniających się w pracy nauczycieli oraz dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sulęciński.

Niniejsza uchwała wprowadza w szczególności zmiany w zakresie podziału specjalnego funduszu nagród w ten sposób, że część środków stanowiącą 30 % funduszu nagród przeznacza się na Nagrody Starosty Sulęcińskiego, a 70 % środków funduszu przeznacza się na Nagrodę Dyrektora szkoły/placówki.

Wskazany podział środków umożliwia organowi prowadzącemu uhonorowanie większej liczby nauczycieli Nagrodą Starosty Sulęcińskiego.

Ponadto wprowadzone zmiany dotyczą określenia podmiotów uprawnionych do występowania z wnioskiem o przyznanie nagrody, a także szczegółowych kryteriów, jakie bierze się pod uwagę przy przyznawaniu nagród dla nauczycieli, w tym pełniących funkcje kierownicze.

Uchwała zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych z dnia 23 maja 1991 r. ( Dz. U. 2014.167 z póź. zm.) została zaopiniowana przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu sulęcińskiego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Accace Polska

Accace jest jednym z liderów firm doradczo-outsourcingowych, obecną na rynku od 2006 roku. Zatrudniamy ponad 550 profesjonalistów, w tym prawników, doradców podatkowych, księgowych i finansistów oraz specjalistów kadrowo-płacowych. Accace doradza ponad 2 000 klientom w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »