| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/76/15 Rady Miejskiej w Babimoście

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz. 1515), oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami)

uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się Roczny program współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok zwany dalej programem:

Rozdział 1.
Cel główny i cele szczegółowe programu

1. Cel główny: Budowanie i umacnianie partnerstwa między Gminą Babimost a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Celami szczegółowymi Programu są:

1) promowanie rozwoju działalności lokalnej i tworzenie warunków do budowania współpracy między organem samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi,

2) wzmacnianie skuteczności i efektywności wykonywania zadań publicznych,

3) określenie priorytetowych zadań publicznych,

4) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Babimost,

5) zapewnienie efektywnego i oszczędnego realizowania zadań publicznych poprzez włączenie do wykonania tych zadań organizacji pozarządowych,

6) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

7) rozwijanie poczucia przynależności organizacji do społeczności lokalnej Gminy Babimost.

Rozdział 2.
Zasady współpracy

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości - co oznacza, że Gmina Babimost powierza organizacjom pozarządowym realizację zadań własnych, a organizacje pozarządowe zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy,

2) suwerenności stron - co oznacza, że współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy,

3) partnerstwa - współpraca realizowana jest w zakresie uczestnictwa organizacji pozarządowych w określeniu potrzeb i problemów mieszkańców gminy, wypracowania sposobów ich rozwiązania, definiowania zadań przeznaczanych do realizacji,

4) efektywności - co polega na wspólnym dążeniu Gminy Babimost i organizacji pozarządowych do osiągnięcia najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,

5) uczciwej konkurencji - co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami oraz prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym w ustawie,

6) jawności - rozumiane jako udostępnienie przez strony współpracy informacji o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także ze strony Gminy Babimost o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie gminy na współpracę oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępnienia Gminie Babimost danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia działalności statutowej.

Rozdział 3.
Zakres przedmiotowy współpracy

Przedmiotem współpracy Gminy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest:

1) realizacja zadań gminy określanych w ustawach,

2) podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,

3) określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania.

Rozdział 4.
Formy współpracy

Współpraca Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie może przyjąć formę finansową lub pozafinansową.

1) Finansowe formy współpracy to:

a) powierzanie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji;

b) wspieranie wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2) Pozafinansowe formy współpracy to:

a) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków,

b) konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach działalności statutowej tych organizacji,

c) tworzenie zespołów roboczych o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej,

d) nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości lokali gminnych na potrzeby organizacji pozarządowych,

e) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą Babimost, które ubiegają się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych,

f) wzmacnianie instytucjonalne i merytoryczne organizacji, w szczególności poprzez konsultacje, szkolenia, konferencje.

Rozdział 5.
Priorytetowe zadania publiczne

1. W roku 2016 priorytetowe obszary współpracy obejmują sferę zadań z zakresu:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

2) ochrony dóbr kultury i tradycji oraz zapewnienie zorganizowanej opieki i integracji społecznej,

3) ochrony i promocji zdrowia.

2. Zadania publiczne określone w ust. 1 organizowane są na podstawie konkursów na zadania publiczne, szczegółowo opisujących zakres realizowanych zadań.

3. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych, w tym także tych, które dotychczas realizowane były w inny sposób, w tym przez organy administracji publicznej. W zakresie rozpatrzenia takiej oferty stosuje się odpowiednio przepisy ustawy.

4. O środki w ramach współpracy mogą ubiegać się wyłącznie organizacje prowadzące działalność na rzecz mieszkańców Gminy Babimost.

Rozdział 6.
Okres realizacji programu

1. Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2. Rozliczenie dotacji przyznanych na podstawie tego programu nastąpi do dnia 31.12. 2016 roku.

Rozdział 7.
Sposób realizacji programu

1. Cele zawarte w programie powinny być realizowane przez:

1) Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

2) Zlecanie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych,

3) Współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,

4) Użyczanie, bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali na spotkania i prowadzenie działalności organizacjom pozarządowym. oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2. Podmiotami realizującymi program są:

1) Rada Miejska w Babimoście:

a) wytycza kierunki polityki społecznej Gminy,

b) określa wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) Burmistrz Babimostu:

a) podejmuje decyzję o priorytetach współpracy z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych oraz powołuje Komisje Konkursowe,

c) wybiera najkorzystniejsze oferty realizacji zadań publicznych na podstawie rekomendacji Komisji Konkursowych;

3) Wyznaczony przez Burmistrza pracownik/pracownicy w zakresie:

a) przygotowania ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

b) wspierania Burmistrza w wykonywaniu zadań wymienionych w pkt. 2,

c) sporządzania umów na realizację zadań publicznych,

d) przygotowania rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

e) prowadzenia jednolitego wykazu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym i udzielonego im dofinansowania,

f) organizacyjnego przygotowania działań w zakresie współpracy z organizacjami,

g) stałego monitorowania i wskazywania nowych rozwiązań współpracy,

h) gromadzenia i rozpowszechniania istotnych informacji dla działalności podmiotów programu,

i) publikacji ogłoszeń o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

j) informowania oferentów o zatwierdzonych przez Burmistrza Babimostu wynikach rozpatrzenia ofert poprzez publikowanie wyników;

4) Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

a) realizują zadania publiczne w oparciu o umowy podpisane z Gminą Babimost oraz w ramach pozafinansowych form współpracy.

Rozdział 8.
Wysokość środków przeznaczanych na realizację programu

1. Realizacja programu finansowana będzie z budżetu Gminy Babimost oraz środków finansowych będących w dyspozycji organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym pozyskanych przez nie środków zewnętrznych.

2. W 2016 roku na realizację zadań objętych niniejszym programem przeznacza się kwotę 121.300 zł.

Rozdział 9.
Sposób oceny realizacji programu

1. Ocenę realizacji programu przeprowadza się w celu weryfikacji jego skuteczności oraz wprowadzenia ewentualnych zmian w następnych latach.

2. Wskaźniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji, w szczególności:

1) liczbie ogłoszonych konkursów,

2) wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację programu,

3) liczbie organizacji pozarządowych biorących udział w realizacji programu,

4) liczbie ofert złożonych przez organizacje na otwarte konkursy,

5) liczbie zespołów, w których pracach udział brali przedstawiciele organizacji.

3. Burmistrz przedstawi Radzie Miejskiej w Babimoście sprawozdanie z realizacji programu w terminie do dnia 31 maja 2017.

Rozdział 10.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

Roczny Program Współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy w 2015 roku utworzony został na bazie projektu programu, który to konsultowany był z organizacjami pozarządowymi funkcjonującymi na terenie Gminy Babimost. Konsultacje zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 uchwały Nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego miały formę pisemnych opinii.

Projekt Programu zamieszczony jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Babimoście.

Rozdział 11.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

1. Komisje konkursowe powoływane są przez Burmistrza Babimostu w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza Babimostu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych nie biorących udziału w konkursie.

4. Komisja konkursowa powoływana jest Zarządzeniem Burmistrza Babimostu po zamknięciu konkursu.

5. W przypadku wyłączenia z postępowania lub nieobecności członków komisji, posiedzenie odbywa się pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej połowa składu komisji.

6. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

7. Pracami Komisji kieruje przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.

8. Komisja, przystępując do oceny złożonych ofert, w pierwszej kolejności:

1) dokonuje oceny ofert pod względem formalnym;

2) odrzuca oferty nie spełniające formalnych warunków konkursu lub złożone po terminie.

9. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert,

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

3) uwzględnia dotychczasowe doświadczenie przy realizacji zadań zleconych biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,

4) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których wnioskodawca będzie realizował zadanie publiczne,

5) w przypadku zlecenia realizacji zadań publicznych w formie wspierania uwzględnia planowany przez organizację pozarządową udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego.

10. Komisja ustalając propozycje kwot dotacji dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły ofertę w konkursie, uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

11. Z przebiegu prac komisja sporządza protokół zawierający w szczególności ilość złożonych w terminie ofert, uzasadnienie wyboru lub odrzucenia ofert uczestniczących w postępowaniu konkursowym oraz propozycje kwot dotacji dla wybranych ofert.

12. Protokół z przebiegu prac komisji przedkłada się Burmistrzowi Babimostu.

13. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert oraz wysokości dotacji podejmuje Burmistrz w oparciu o protokół komisji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Babimostu.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Maszewski


Uzasadnienie

Obowiązek uchwalania przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, zawarty został w art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118 ze zmianami).

Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Babimost z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami zapewniając jednocześnie realizacje zasad partnerstwa i jawności w zakresie wykonywania zadań publicznych oraz stanowi podstawę dla władz gminy do dysponowania środkami publicznymi.

Program był konsultowany zgodnie z § 4 ust.1 pkt 3 uchwały Nr XLII/235/10 Rady Miejskiej w Babimoście z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje ogłoszono na mocy Zarządzenia Nr 64/15 Burmistrza Babimostu z dnia 19 października 2015 r.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem w przyjętym terminie tj. do dnia 26 października 2015 r. organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać swoje opiniei wnioski. w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Babimoście

Informacje o konsultacjach zostały zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( http://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugbabimost) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Babimoście. W ww. konsultacjach nie wpłynęła żadna opinia czy wniosek dotyczący przedmiotowych konsultacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »