| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/91/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 27 października 2015r.

w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) , w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.), uchwala się

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA ROK 2016

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Program określa formy, zasady i zakres współpracy organów Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Definiuje on ponadto priorytety zadań, których wykonanie wiąże się z udzieleniem pomocy publicznej realizującym je organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.);

2) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy;

3) konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy;

4) Programie - należy przez to rozumieć Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Rozdział 2.
Cele główne i cele szczegółowe Programu

§ 3. Celem głównym Programu jest wspólne podejmowanie działań Gminy Krosno Odrzańskie
z organizacjami pozarządowymi na rzecz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych oraz podnoszenia poziomu życia mieszkańców gminy.

§ 4. Cele szczegółowe Programu obejmują:

1) tworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców gminy;

2) umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego występowania z ofertą realizacji konkretnych zadań publicznych;

3) podnoszenie skuteczności i efektywności działań w sferze zadań publicznych dzięki dokonaniu wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych w celu realizacji zadania;

4) tworzenie warunków dla rozwoju kultury;

5) tworzenie warunków dla rozwoju sportu, kultury fizycznej i rekreacji;

6) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych;

7) udzielenie pomocy organizacjom pozarządowym w pozyskaniu środków finansowych, pochodzących ze źródeł zewnętrznych;

8) organizowanie i wspieranie działań społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie;

9) uzupełnianie działań Gminy Krosno Odrzańskie w zakresie nieobjętym przez struktury samorządowe.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 5. Współpraca Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi opiera się na następujących zasadach:

1) pomocniczości, poprzez wspieranie działalności organizacji pozarządowych, w tym umożliwienie realizacji zadań publicznych na zasadach i w formie określonej w ustawie, w sferze zadań publicznych;

2) suwerenności stron, poprzez poszanowanie autonomii organizacji pozarządowych oraz wzajemnym nie ingerowaniu w sprawy wewnętrzne;

3) partnerstwa, poprzez uczestnictwo organizacji pozarządowych w rozeznaniu, definiowaniu i rozwiązywaniu problemów mieszkańców;

4) efektywności, poprzez wybór, przy zlecaniu zadań publicznych, najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych;

5) uczciwej konkurencji, poprzez równe traktowanie wszystkich podmiotów we wszystkich obszarach współpracy;

6) jawności, poprzez udostępnienie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom informacji o zamiarach i celach zaplanowanych zadań publicznych.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 6. Gmina Krosno Odrzańskie, realizując obowiązujące w ustawie zasady, w sferze zadań publicznych będzie prowadziła współpracę w zakresie:

1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

3) ochrony i promocji zdrowia;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz organizacji pozarządowych;

6) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

7) działalności charytatywnej.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 7. Współpraca Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi może odbywać się w formach:

1) zlecania realizacji zadań publicznych, o których mowa w § 8 Programu podmiotom prowadzącym działalność w obszarze pożytku publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie lub dofinansowanie ich realizacji, w tym na zasadzie wieloletniej kontraktacji;

2) wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działań i współdziałania poprzez prezentowanie na stronach internetowych organizacji pozarządowych i Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz w lokalnych mediach, ważnych informacji dotyczących zarówno działań podejmowanych przez gminę, jak i przez organizacje pozarządowe, w tym informowanie o:

a) planowanych imprezach,

b) zasadach zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań własnych gminy,

c) planowanych i realizowanych programach, kierunkach działalności organizacji pozarządowych;

3) konsultacji w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych;

4) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym;

5) udostępniania lokali;

6) przystępowania Gminy Krosno Odrzańskie do partnerstwa w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe;

7) innych formach współpracy, poprzez:

a) sprawowanie patronatu Burmistrza nad ważnymi imprezami lokalnymi organizowanymi przez organizacje pozarządowe, udział w pracach komisji konkursowych,

b) organizowanie spotkań i szkoleń liderów, członków organizacji pozarządowych.

§ 8. 1. Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym może odbywać się w formie wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji lub powierzenia wykonywania zadań publicznych w trybie określonym ustawą.

2. Wykaz wybranych ofert do realizacji zadań wraz z podaniem wysokości przyznanej dotacji zostanie umieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz na stronie internetowej w zakładce "komunikaty i ogłoszenia".

§ 9. W miarę potrzeb mogą być tworzone wspólne zespoły o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli Gminy Krosno Odrzańskie.

§ 10. 1. Organizacje pozarządowe, którym do realizacji działalności niezbędny jest lokal, mogą ubiegać się o jego najem od Gminy Krosno Odrzańskie.

2. Lokale mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową i realizację zadań publicznych.

3. Organizacjom pozarządowym można udostępniać do nieodpłatnego korzystania z mienia gminnego na organizowanie spotkań i szkoleń związanych z realizacją zadań publicznych oraz działalnością statutową organizacji.

Rozdział 6.
Zadania priorytetowe

§ 11. Na rok 2016 ustala się następujące zadania publiczne Gminy Krosno Odrzańskie, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym:

1) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

a) wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży,

b) ochrona unikalnych i zanikających umiejętności artystycznych, ich warsztatów i pracowni,

c) prezentacja dorobku artystycznego lokalnych stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych,

d) organizacja festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, plenerów, koncertów, wystaw historycznych i muzealnych, mających istotne znaczenie dla lokalnej społeczności,

e) upowszechnianie, promocja i popularyzacja w kraju i za granicą lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,

f) wydawanie niekomercyjnych publikacji,

g) wspieranie wszelkich form edukacji dzieci i młodzieży;

2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

a) prowadzenie klubów sportowych w Krośnie Odrzańskim,

b) prowadzenie jednosekcyjnych klubów sportowych w miejscowościach: Radnica, Wężyska, Czarnowo, Osiecznica, Stary Raduszec, Gostchorze,

c) przygotowanie i udział drużyn klubów sportowych do rozgrywek ligowych, zapewnienie kadry szkoleniowej,

d) organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych,

e) organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo;

3) w zakresie ochrony i promocji zdrowia;

a) realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie,

- organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej,

- organizacja imprez profilaktycznych o treściach propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży,

b) szkolenia dla nauczycieli i młodzieży szkolnej w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

c) promocja zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizacja imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno - sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

d) promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie;

4) w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

a) rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,

b) kształtowanie szacunku do ojczyzny, regionu,

c) organizacja wystaw, warsztatów, spotkań, imprez rekreacyjnych, wycieczek oraz innych przedsięwzięć służących podtrzymywaniu tradycji narodowej i obywatelskiej,

d) organizacja uroczystości rocznicowych i obchodów świąt państwowych,

e) wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń historycznych szczególnie unikatowych z punktu widzenia historii lokalnej;

5) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych - dofinansowanie udziału własnego organizacji pozarządowych ubiegających się o dotacje ze źródeł zewnętrznych do wysokości 15 % kosztów całkowitych na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a także na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, działalności charytatywnej a także ochrony i promocji zdrowia, w tym na zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

a) tworzenie i realizację programów osłonowych,

b) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych wymagających wsparcia i ochrony poziomu życia,

c) organizowanie i udzielanie pomocy materialnej osobom biednym, bezdomnym, a także rodzinom wielodzietnm;

7) w zakresie działalności charytatywnej;

a) organizacja imprez charytatywnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, których celem jest udzielanie pomocy długotrwale lub ciężko chorym osobom i ich rodzinom.

Rozdział 7.
Okres realizacji Programu

§ 12. Program współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi realizowany będzie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji Programu

§ 13. Program realizowany będzie w szczególności poprzez:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym;

2) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego;

3) udzielanie wsparcia finansowego, w ramach środków przewidzianych w budżecie Gminy Krosno Odrzańskie, dla działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe;

4) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;

5) tworzenie, w miarę potrzeb, wspólnych zespołów opiniodawczo - doradczych;

6) udział Gminy Krosno Odrzańskie w inicjatywach lokalnych;

7) obejmowanie patronatem Burmistrza Krosna Odrzańskiego inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe;

8) partnerstwo Gminy Krosno Odrzańskie w projektach kierowanych przez organizacje pozarządowe;

9) publikowanie informacji organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§ 14. Program finansowany będzie z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.

§ 15. Na realizację Programu Gmina Krosno Odrzańskie w roku 2016 planuje przeznaczyć środki finansowe w wysokości co najmniej 300.000,00 zł.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji Programu

§ 16. Ocena realizacji Programu nastąpi poprzez:

1) bieżący monitoring realizacji "Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016" prowadzony przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego;

2) gromadzenie w czasie realizacji programu informacji, uwag, wniosków i propozycji dotyczących projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, we współpracy z Gminą Krosno Odrzańskie, które mają służyć usprawnieniu bieżącej współpracy;

3) liczbę organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności;

4) wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację tych zadań;

5) łączną wysokość środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców;

6) liczbę inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, w których uczestniczyła Gmina Krosno Odrzańskie.

§ 17. 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2016, Burmistrz przedłoży Radzie Miejskiej do dnia 31 maja 2017 r.

2. Sprawozdanie zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozdział 11.
Informacja o sposobie tworzenia Programu oraz przebiegu konsultacji.

§ 18. Program jest aktem prawa miejscowego, a jego uchwalenie wymaga przeprowadzenia konsultacji zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy.

§ 19. Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, w zakresie określonym w ustawie.

§ 20. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy Krosno Odrzańskie.

§ 21. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych.

§ 22. Konsultacje mogą być prowadzone w następujących formach:

1) bezpośrednich spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych, na których przedstawiony jest projekt aktu prawa miejscowego;

2) prezentowania stanowisk przedstawicieli organizacji pozarządowych podczas spotkań;

3) zgłaszania uwag i opinii na piśmie w danej kwestii;

4) zbierania opinii z wykorzystaniem ankiet lub stosownego formularza.

§ 23. Decyzję o przeprowadzeniu konsultacji podejmuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego w drodze zarządzenia.

§ 24. Burmistrz Krosna Odrzańskiego wydając zarządzenie określa:

1) przedmiot konsultacji;

2) termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) formę przeprowadzenia konsultacji;

4) wzór formularza lub ankiety zgłaszania opinii;

5) adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt konsultowanego aktu prawa miejscowego
i nazwę komórki organizacyjnej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w siedzibie której jest on dostępny do wglądu;

6) komórkę organizacyjną Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.

§ 25. Na podstawie zarządzenia, o którym mowa w § 23, w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem konsultacji, właściwa komórka organizacyjna zamieszcza informacje o przeprowadzeniu konsultacji na stronie internetowej w zakładce "komunikaty i ogłoszenia", na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz informuje drogą pocztową.

§ 26. 1. Organizacje pozarządowe uczestniczące w konsultacjach winny podać swoją nazwę i adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

2. Opinie i uwagi niespełniające wszystkich wymogów, o których mowa w ust. 1, lub złożone
po terminie określonym w zarządzeniu, o którym mowa § 23, nie będą brane pod uwagę.

§ 27. 1. W terminie 14 dni od zakończenia konsultacji właściwa komórka organizacyjna Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim sporządza sprawozdanie zawierające co najmniej:

1) prezentację przebiegu konsultacji;

2) informację zawierającą najczęściej pojawiające się uwagi i wnioski;

3) wnioski i propozycje zmian w konsultowanym projekcie akcie prawa miejscowego.

2. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji przedstawiane jest Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 28. Wyniki konsultacji oraz ich wpływ na treść projektu aktu prawa miejscowego przedstawiane
są w uzasadnieniu projektu Programu przedkładanego Radzie Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.

§ 29. Wyniki konsultacji będą publikowane na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

§ 30. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

2. Burmistrz Krosna Odrzańskiego, każdorazowo po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, do oceny złożonych ofert powołuje, w drodze zarządzenia, komisję konkursową.

3. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) przedstawiciele Gminy Krosno Odrzańskie, wyłonieni z pracowników Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim;

2) przedstawiciele organizacji pozarządowych.

4. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji Konkursowej,

2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji Konkursowej.

5. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

6. Burmistrz Krosna Odrzańskiego powołując komisję konkursową, wskazuje jej przewodniczącego.

§ 31. Pracami komisji konkursowej kieruje przewodniczący komisji.

§ 32. W pracach komisji nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych, wnioskujących o dotacje.

§ 33. Członkowie komisji konkursowej, przed rozpoczęciem prac, składają pisemne oświadczenie informujące o tym, iż nie są członkami organizacji pozarządowych, która złożyła ofertę.

§ 34. Za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

§ 35. Komisja konkursowa, w ramach wykonywanej pracy:

1) ocenia oferty pod względem formalnym;

2) ocenia oferty pod względem merytorycznym, wypracowując wspólne stanowisko po zebraniu indywidualnych opinii wobec wszystkich ofert i przedstawia je w formie listy z przypisaną im oceną punktową i proponowaną wysokością dotacji;

3) sporządza protokół z posiedzenia prac komisji.

§ 36. Przy rozpatrywaniu ofert komisja, powołana przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, kierować się będzie następującymi kryteriami:

1) zgodnością projektu z założeniami konkursu;

2) posiadaniem zasobów lokalowych, sprzętowych i finansowych;

3) posiadaniem personelu przygotowanego do realizacji zadania;

4) harmonogramem działań w odniesieniu do zadania;

5) ogólnym i jednostkowym kosztem realizacji projektu, w tym wkładem własnym organizacji (przez wkład własny organizacji rozumie się wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy);

6) przejrzystością kalkulacji;

7) efektami realizacji zadania;

8) perspektywą kontynuacji projektu;

9) doświadczeniem w realizacji projektów;

10) dotychczasową współpracą organizacji pozarządowej i innych podmiotów z Gminą Krosno Odrzańskie oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

§ 37. Przyznana dotacja może być wykorzystana na:

1) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego);

2) transport;

3) wyżywienie i zakwaterowanie uczestników projektu;

4) wynajem obiektów niezbędnych do realizacji projektu;

5) wynagrodzenie trenerów, opiekunów, wychowawców;

6) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu);

7) koszty obsługi księgowej;

8) obsługę techniczną, sędziowską i medyczną zadania;

9) zabezpieczenie ochrony (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych);

10) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji;

11) przygotowanie boiska pod organizację zawodów sportowych;

12) zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, zakup wody, odżywek i suplementów itp.);

13) zakup sprzętu sportowego (do 20 % udzielonej dotacji);

14) zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (tj. medale, puchary, statuetki, itp.);

15) wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.

§ 38. Przyznana dotacja nie może być wykorzystana na:

1) budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą;

2) pokrycie deficytu działalności organizacji;

3) wsteczne finansowanie projektów;

4) działalność polityczną i religijną.

§ 39. Ostatecznego wyboru ofert wraz z określeniem wysokości przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Krosna Odrzańskiego.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 41. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przedowniczący Rady Miejskiej


Radosław Sujak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »