| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/100/2015 Rady Gminy Skąpe

z dnia 30 października 2015r.

w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm), art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że na terenie Gminy Skąpe miejscowość Niesulice spełnia warunki do pobierania opłaty miejscowej.

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie Niesulic.

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek Gminy Skąpe, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się:

1) Romana Głowackiego w Pokojach Gościnnych Niesulice 2,

2) Irenę Słowińską w Ośrodku Wypoczynkowym IRENA w Niesulicach,

3) Anetę Samela w Ośrodku Wypoczynkowym ADA w Niesulicach,

4) Tadeusza Wijatyka w Domu Wczasowym KRYSTYNA w Niesulicach,

5) Ośrodek Wypoczynkowy Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. w ośrodku wypoczynkowym w Niesulicach,

6) OLIMP Sp. Z o.o. w ośrodku wypoczynkowym "KORMORAN" w Niesulicach,

7) Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze w ośrodku wypoczynkowym w Niesulicach,

8) Bożenę Szczepańską w miejscowości Niesulice z wyłączeniem pkt od 1 do 7.

3. Inkasenci opłaty miejscowej wymienieni w ust. 2 otrzymają wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty w wysokości 15 % kwoty zainkasowanej.

4. Opłata miejscowa powinna być wpłacana przez inkasentów do kasy lub na rachunek bankowy Gminy Skąpe do dnia 10 następnego miesiąca za miesiąc, za który opłata miejscowa została pobrana.

§ 6. 1. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.

2. Ewidencja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,

2) datę i godzinę rozpoczęcia pobytu, datę i godzinę zakończenia pobytu,

3) stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,

4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr LI/399/2014 Rady Gminy Skąpe z dnia 29 października 2014 r. w sprawie wysokości dziennej stawki oraz zarządzanie poboru opłaty miejscowej na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2014r. poz. 2063).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


Halina Staszyńska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »