| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/87/15 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą

z dnia 5 listopada 2015r.

w sprawie przyjęcia na rok 2016 programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 t.j. ze zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Program obejmuje organizacje pozarządowe działające na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odrą i jego mieszkańców.

2. Ilekroć w programie jest mowa:

1) o ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 t.j. ze zm.).;

2) o organizacjach pozarządowych i innych podmiotach - należy przez to rozumieć organizacje i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy wymienionej w §1 ust. 2 pkt 1;

3) wydziale koordynującym - należy przez to rozumieć Wydział Oświaty, Kultury i Opieki;

4) wydziale realizującym - należy przez to rozumieć wydział merytoryczny Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, w którego zakres wchodzi współpraca Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi;

Rozdział 2.
Cele programu

§ 2. 1. Celem głównym programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Miastem Kostrzyn nad Odrą a organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

2. Powyższy cel realizowany jest poprzez:

1) określenie kierunków realizacji zadań publicznych;

2) zapewnienie udziału organizacjom pozarządowym w realizacji zadań publicznych;

3) wykorzystanie potencjału i możliwości organizacji pozarządowych;

4) rozwijanie zakresu świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich jakości;

5) tworzenie warunków do obniżenia kosztów realizacji zadań publicznych.

§ 3. Cele szczegółowe wynikają z realizowanych przez Miasto Kostrzyn nad Odrą następujących programów sektorowych:

1) Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Kostrzyn nad Odrą na lata 2005-2015:

a) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

b) łagodzenie skutków ubóstwa,

c) wsparcie rodzin w wychowywaniu i edukacji dzieci i młodzieży,

d) poprawa bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin,

e) zbudowanie systemu wsparcia dla rodzin mających trudności opiekuńczo - wychowawcze,

f) stworzenie systemu wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i chorych,

g) działanie na rzecz integracji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych w środowisku lokalnym,

h) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i ludzi młodych pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym,

i) prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,

j) łagodzenie skutków wykluczenia społecznego

2) Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej,

b) pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom,

c) łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień

3) Program przeciwdziałania narkomanii:

a) prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno-informacyjnej,

b) wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

4) Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

b) wspieranie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów związanych z przemocą w rodzinie.

5) Program opieki nad dzieckiem i rodziną w Kostrzynie nad Odrą:

a) wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,

b) alternatywne formy spędzania czasu wolnego - promocja sportu, kultury i rekreacji,

c) tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

6) Program ochrony i promocji zdrowia:

a) zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych,

b) promowanie zdrowia psychicznego.

Rozdział 3.
Zadania priorytetowe

§ 4. Wykaz zadań priorytetowych, które mogą być zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym w 2016 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Rozdział 4.
Zasady i formy współpracy

§ 5. 1. Współpraca Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami odbywa się na zasadach: równego dostępu do informacji, pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Przedmiotem współpracy Miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 6. 1. Współpraca miasta Kostrzyn nad Odrą z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania realizacji zadań publicznych;

2) wzajemnego informowania się o kierunkach działań i współpracy w zakresie konsolidacji tych kierunków;

3) konsultacji w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych;

4) udostępniania lokali w celu odbywania spotkań i realizacji projektów służących mieszkańcom, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Realizacja zadania publicznego odbywa się w trybie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania.

3. Realizacja zadnia publicznego może mieć formę wspierania wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji lub powierzenia wykonania zadań publicznych w trybie określonym ustawą.

4. Wybór zlecenia realizacji zadań publicznych w trybie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy lub w innym trybie określonym w odrębnych przepisach, następuje w sposób zapewniający wysoką jakość wykonania danego zadania.

5. Organizacje pozarządowe i inne podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć wniosek o realizację zadań publicznych zgodnie z art. 12 ustawy.

6. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

1) nabycie gruntów,

2) działalność gospodarczą,

3) pokrycie deficytu działalności organizacji,

4) wsteczne finansowanie projektów,

5) działalność polityczną i religijną.

§ 7. Środki finansowe na realizację zadań określa załącznik nr 1 do Programu.

Rozdział 5.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert

w otwartych konkursach ofert

§ 8. 1. Komisje konkursowe powoływane są w celu opiniowania złożonych ofert.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby reprezentujące organizacje pozarządowe i inne podmioty z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty biorące udział w konkursie.

3. W pracach komisji konkursowej mogą uczestniczyć także, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

4. Wydział realizujący ogłasza otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej.

6. Wydział realizujący jest zobowiązany do przekazania wydziałowi koordynującemu informacji o otwartym konkursie ofert oraz naborze na członków komisji konkursowych. Wydział koordynujący zamieszcza te informacje:

- w Biuletynie Informacji Publicznej,

- na tablicy ogłoszeń Urzędu,

- na stronie internetowej Urzędu.

7. Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona powołuje komisję konkursową i wybiera członków komisji spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów, kierując się przy tym posiadaną przez nich specjalistyczną wiedzą w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których dotyczy konkurs.

8. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 t.j. ze zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

9. Przewodniczącym komisji konkursowej jest Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą, bądź upoważniona przez niego osoba.

§ 9. 1. Obsługę administracyjno-biurową komisji konkursowych prowadzą pracownicy wydziału realizującego.

2. Komisja konkursowa dokumentuje swoją pracę w formie pisemnej zgodnie z ogłoszonymi warunkami konkursu.

3. Komisja wypracowuje stanowisko, po zebraniu indywidualnych ocen wszystkich ofert dokonanych przez każdego członka komisji i przedstawia je w formie listy ocenionych projektów z przypisaną im oceną punktową i proponowaną kwotą dotacji.

4. Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą.

5. W przypadku otrzymania przez organizację pozarządową dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, wydział realizujący wspólnie z tą organizacją dokonują uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania.

6. Informacje o złożonych ofertach, o ofertach niespełniających wymogów formalnych, jak również o udzieleniu dotacji na realizację zadań, albo odmowie udzielenia dotacji podlegają udostępnieniu do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu.

Rozdział 6.
Sposób oceny realizacji programu

§ 10. 1. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą dokonuje oceny realizacji programu w następujący sposób:

1) sprawdzenie i ocena realizacji zleconego organizacji zadania na podstawie złożonego sprawozdania końcowego;

2) ocena współpracy w formach określonych w § 6 ust. 1;

3) ocena realizacji celów programu.

2. Mierniki efektywności programu oparte są na informacji dotyczącej jego realizacji w ciągu ostatniego roku, a w szczególności:

- liczbie organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu,

- liczbie osób zaangażowanych w realizację programu,

- liczbie osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie,

- wysokości środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych ujętych w Programie.

3. Burmistrz Miasta składa Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji Programu, przygotowane przez wydział koordynujący, w terminie do dni 30 kwietnia następnego roku.

Rozdział 7.
Sposób tworzenia programu oraz przebieg konsultacji

§ 11. 1. Program powstał po konsultacjach przeprowadzonych na podstawie uchwały
Nr XLII/320/10 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 17 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, dotyczących projektów aktów prawa miejscowego w zakresie działalności statutowej tych organizacji.

2. W konsultacjach przeprowadzonych w formie zgłaszania wniosków i uwag do zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą komunikatu o przygotowaniu projektu uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Kostrzynie nad Odrą na rok 2016, uczestniczyło 18 organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających na terenie Miasta.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Marek Tatarewicz


Załącznik do Uchwały Nr XIII/87/15
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 5 listopada 2015 r.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - wykaz zadań oraz wysokości środków planowanych na ich realizację w 2016 roku

Numery programów sektorowych

Cele szczegółowe współpracy

w priorytetowych zadaniach publicznych

Działania do realizacji

Wysokość środków planowanych na realizację zadań

w 2015 roku

Wysokość środków planowanych na realizację zadań

w 2016 roku

1,5

1. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

1.1 Tworzenie warunków do wyrównywania szans edukacyjnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży

ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym

Działalność świetlic socjoterapeutycznych

50 000,00

50 000,00

1.2 Wspieranie rodziców w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych

1.3 Łagodzenie skutków ubóstwa

Działalność charytatywna organizacji pozarządowych funkcjonujących w obszarze gromadzenia żywności i bezpłatnej jej dystrybucji

4 000,00

4 000,00

3,5

2. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

2.1 "Stąd przybyliśmy…" - obchody roku Kresowian

Konferencja naukowa "Kresowianie na Ziemiach Odzyskanych " - publikacja książki, materiałów konferencyjnych, spotkania, festiwal piosenki kresowej, wymiana kulturalna, edukacyjna i naukowa

25 150,00

0,00

2.2 Kształtowanie właściwych, społecznie akceptowalnych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży

Realizowanie programów dla młodzieży w zakresie wychowania i edukacji obywatelskiej i patriotycznej

3 000,00

3 000,00

1,6

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym

3.1 Działanie na rzecz integracji i aktywizacji społecznej osób starszych i niepełnosprawnych

Aktywizacja społeczna seniorów i osób niepełnosprawnych - konferencje, wykłady, warsztaty, kursy, zajęcia edukacyjne, kulturalne, rekreacyjne

30 000,00

30 000,00

Działalność z zakresu udzielania wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom

5 500,00

5 500,00

2,3,4

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4.1 Łagodzenie skutków zdrowotnych i społecznych powstałych w wyniku uzależnień od alkoholu

Prowadzenie klubów abstynenta

30 000,00

30 000,00

4.2 Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji i podtrzymywania ruchu trzeźwościowego

Propagowanie i inspirowanie zasad abstynencji i podtrzymywania ruchu trzeźwościowego, przygotowanie do przerwania ciągu alkoholowego i rozpoczęcia leczenia

5 000,00

0,00

4.3 Promocja wolontariatu

Organizacja spotkań oraz pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom

5 000,00

0,00

Prowadzenie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego

0,00

0,00

2,5

5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

5.1 Kształtowanie właściwych, społecznie akceptowalnych postaw oraz zachowań dzieci i młodzieży poprzez wypoczynek połączony z edukacją

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych potrzebujących wsparcia

50 000,00

50 000,00

5,3,4

6. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

6.1 Alternatywne formy spędzania czasu wolnego - promocja sportu, kultury i rekreacji

Szkolenie dzieci i młodzieży w sekcjach sportowych.

Zajęcia sportowe z zakresu dyscyplin:

323 000,00

322 000,00

1) Piłka nożna

83 000,00

90 000,00

2) Zapasy

62 000,00

70 000,00

3) Karate

35 000,00

35 000,00

4) Tenis stołowy

30 000,00

35 000,00

5) Piłka siatkowa

25 000,00

35 000,00

6) Sporty wodne

20 000,00

0,00

7) Piłka ręczna

20 000,00

35 000,00

8) Koszykówka

13 000,00

15 000,00

9) Taniec

15 000,00

0,00

10) Aikido

7 000,00

7 000,00

11) Sporty siłowe

9 000,00

0,00

12) Sporty strzeleckie

4 000,00

0,00

Spotkania, wydarzenia, konferencje o charakterze sportowym

20 000,00

30 000,00

7. Turystyka i krajoznawstwo

Promocja turystyki wodnej w Kostrzynie nad Odrą, współpraca w zakresie turystyki

11 500,00

10 000,00

1,6

8. Ochrona i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

8.1 Szerzenie profilaktyki zdrowotnej i promowanie zachowań prozdrowotnych wśród mieszkańców
Kostrzyna nad Odrą

Konferencje, spotkania poświęcone tematyce ochrony zdrowia i medycyny naturalnej

3 000,00

3 000,00

8.2 Zapobieganie skutkom chorób cywilizacyjnych, promocja zachowań proekologicznych

Spotkania, konferencje, akcje profilaktyczne z zakresu promocji zdrowia

3 000,00

3 000,00

8.3 Działalność z zakresu świadczenia pomocy i wsparcia nieuleczalnie chorym mieszkańcom miasta Kostrzyn nad Odrą - opieka hospicjum

Świadczenie pomocy: pielęgniarskiej, psychologicznej, lekarskiej osobom nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w środowisku domowym lub w placówce świadczącej te usługi

10 000,00

15 000,00

8.4 Edukacja zdrowotna, bezpieczeństwo

Program 50+ - edukacja zdrowotna w oparciu o nowoczesną pracownię

40 000,00

0,00

6

9. Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności

Zabezpieczenie dzikich kąpielisk w okresie wakacyjnym oraz w czasie organizowanych na terenie miasta imprez masowych

Patrolowanie niebezpiecznych rejonów rzek i kanałów oraz zabezpieczenie rzek w okresie letnim

10 000,00

10 000,00

1

10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Wydanie informatora dla mieszkańców

10 000,00

20 000,00

Wydawanie Samorządowego Biuletynu Informacyjnego

0,00

60 000,00

5

11. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

11.1 Wspieranie kultury i sztuki, warsztaty muzyczne

Warsztaty muzyczne - edukacja muzyczna rodzin. Rozwijanie pasji muzycznych wśród dzieci, młodzieży, dorosłych

10 000,00

10 000,00

Organizacja zajęć tańca nowoczesnego - rozwijanie pasji tanecznych wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów

0,00

21 000,00

12. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Ochrona przyrody oraz działanie proekologiczne na rzecz poprawy środowiska wodnego

0,00

3 000,00

RAZEM

648 150,00

679 500,00

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Kutyma

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »