| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/66/15 Rady Miejskiej w Cybince

z dnia 1 grudnia 2015r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 5 ust. l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r, poz. 849 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej: 0,75 zł;

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej: 18,30 zł;

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 pow. użytkowej: 10,68 zł;

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,65 zł;

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej: 4,25 zł;

2) od budowli: 2% ich wartości;

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni: 0,85 zł;

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior
i zbiorników sztucznych od l ha powierzchni: 4,58 zł;

c) pozostałych, w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od l m2 powierzchni: 0,32 zł;

- pod placami zabaw i zieleni przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców: 0,16 zł,

- poeksploatacyjnych, do czasu ich rekultywacji: 0,20 zł;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia
9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U., poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - od 1 m2 powierzchni: 3 zł;

§ 2. 1. Różnica pomiędzy stawką podstawową określoną w §1 pkt 3 lit a, a stawką preferencyjną określoną w § 1 pkt 3 lit c tiret drugim jest pomocą de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24 grudnia 2013r.)

2. Podatnik, do którego znajduje zastosowanie zapis § 2 ust. 1 uchwały zobowiązany jest do przedłożenia w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego:

1) wszystkich zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis oraz zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie i w rybołówstwie wydanych przez organy udzielające pomocy de minimis w ciągu danego roku podatkowego, w którym podatnik występuje o wsparcie oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych lub oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;

2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

3. Podatnik korzystający z pomocy de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany
do przedłożenia organowi podatkowemu informacji o przekroczeniu pułapu pomocy de minimis w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu.

4. Wysokość pomocy de minimis dla podatników, do których stosuje się zapisy § 2 ust.1 łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez niego w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro. Całkowita wielkość przyznanej pomocy jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego towarów w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych nie może przekroczyć kwoty 100 tys. euro

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Cybinki.

§ 4. Traci moc uchwała nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Cybince z dnia 21 października 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Cybinka.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady


Anna Śliwińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Skibiński

Specjalista w zakresie prawa samorządowego, gospodarczego oraz spraw odszkodowawczych. Kancelaria prowadzi blog prawniczy „Filiżanka Prawa”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »