| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIII/54/15 Rady Miasta Gozdnica

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy Gminy Gozdnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r., zwany dalej programem.

§ 2. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.);

2) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Gozdnica o statusie miejskim;

3) organizacjach pozarządowych - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, działające na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Rozdział 2.
Cel główny i cele szczegółowe programu

§ 3. Głównym celem programu jest efektywne wykorzystanie społecznej aktywności w zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców Gozdnicy.

§ 4. Celami szczegółowymi programu są:

1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy;

2) stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy;

3) podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy;

4) tworzenie warunków sprzyjających do rozwoju kultury fizycznej i sportu na terenie gminy;

5) tworzenie systemowych rozwiązań dla ważnych problemów społecznych.

Rozdział 3.
Zasady i formy współpracy

§ 5. Współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi ma charakter finansowy lub pozafinansowy i opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 6. 1. Finansowe formy współpracy to:

1) powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

2) wspieranie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

2. Pozafinansowe formy współpracy to:

1) wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

2) konsultowanie projektów aktów normatywnych w zakresie dotyczącym działalności organizacji,

3) sprawowania patronatu Burmistrza Miasta Gozdnica nad imprezami realizowanymi przez organizacje pozarządowe,

4) inne formy wsparcia mogą obejmować:

a) nieodpłatne udostępnianie w miarę możliwości sprzętu, pomieszczeń,

b) udzielania pomocy, w tym rzeczowej, przy organizacji konkursów i innych imprez przez organizacje pozarządowe,

c) promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej gminy.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy współpracy oraz priorytetowe zadania publiczne

§ 7. Przedmiotem współpracy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych.

§ 8. Zadaniami priorytetowymi w zakresie współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. będą:

1) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu: dotowanie organizacji pozarządowych działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

2) w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób: przygotowywanie i wydawanie posiłków w jednostkach oświatowych gminy dla dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną;

3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Rozdział 5.
Sposób tworzenia i realizacja programu, wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 9. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. został przygotowany przez Burmistrza Miasta Gozdnica oraz poddany konsultacjom, na zasadach i w trybie odrębnej uchwały Rady Miasta Gozdnica.

§ 10. 1. Program realizowany w roku budżetowym 2016 będzie finansowany ze środków własnych Gminy Gozdnica, na które planuje się przeznaczyć 300 000,00 zł.

2. Ostateczną wysokość środków na realizację programu określi Rada Miasta Gozdnica w drodze uchwały budżetowej na rok 2016.

§ 11. Bezpośrednimi realizatorami Programu będą, stosownie do zakresu realizowanych przez nie zadań, Urząd Miejski w Gozdnicy i gminne jednostki organizacyjne.

Rozdział 6.
Ocena realizacji programu

§ 12. Ocena realizacji programu dokonywana będzie między innymi na podstawie uzyskanych informacji, dotyczących w szczególności:

1) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz gozdnickiej wspólnoty samorządowej,

2) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych,

3) liczby osób, które były adresatami realizowanych zadań publicznych przez organizacje pozarządowe,

4) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 7.
Powoływanie i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 13. 1. Burmistrz Miasta Gozdnica ogłaszając otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych powołuje komisję, w skład której wchodzą:

1) 1-2 przedstawicieli Burmistrza Miasta Gozdnica, będący pracownikami Urzędu Miejskiego w Gozdnicy lub jednostek organizacyjnych gminy realizujących konkurs,

2) 1-2 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 2d ustawy.

2. Pracami komisji kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Miasta Gozdnica.

3. Komisja analizuje złożone oferty w oparciu o przepisy ustawy, zapisy programu i ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

4. Z prac komisji konkursowej sporządza się protokół, który zawiera w szczególności:

1) nazwę zadania ogłoszonego w zarządzeniu o konkursie,

2) oznaczenie miejsca i czasu przeprowadzenia konkursu,

3) liczbę ofert zgłoszonych w konkursie,

4) wskazanie liczby ofert spełniających i niespełniających warunki określone w ustawie, w niniejszym programie i ogłoszeniu konkursowym,

5) wskazanie ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji, ze wskazaniem propozycji kwot dotacji,

6) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej wraz z ich podpisami.

5. Po rozpatrzeniu i zaopiniowaniu ofert, komisja przedstawia Burmistrzowi Miasta Gozdnica protokół wraz z wykazem organizacji i propozycjami kwot dotacji dla nich.

Rozdział 8.
Przepisy końcowe

§ 14. 1. Zlecenie realizacji zadań publicznych podmiotom określonym w programie może nastąpić w formach i na zasadach przewidzianych w ustawie lub przepisach odrębnych, w tym na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 poz. 715, z późn. zm.) oraz uchwały nr XLI/285/10 Rady Miasta Gozdnica z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Gozdnica (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 109, poz. 1705).

2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gozdnica.

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gozdnica


Krystyna Mulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »