| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OSZ-4210-31(10)/2015/627/X/APo1 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 9 grudnia 2015r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art 23 ust. 2 pkt. 2 i pkt. 3 oraz art 45 w związku z art 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego

"KOMUNALNIK" Sp. z o. o. z siedzibą w Sulęcinie,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem", zawartego w piśmie z dnia 28 września 2015 r. (znak: 92/2015) uzupełnionego pismami z dnia: 29 października 2015 r. (znak: 103/2015), 18 listopada 2015 r. (znak: 109/2015) i 26 listopada 2015 r. (brak oznaczenia), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

zatwierdzam

taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

UZASADNIENIE

Na wniosek Przedsiębiorstwa, w dniu 1 października 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo, posiadające koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których jest mowa w art 44- 46 ustawy -Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Ustalone w taryfie stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie planowanych do poniesienia w okresie rocznego stosowania taryfy uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności koncesjonowanej.

Okres obowiązywania taryfy został ustalony na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, co umożliwi weryfikację kosztów stanowiących podstawę ustalenia stawek opłat za ciepło po upływie terminu ich stosowania.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, postanawiam orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje Przedsiębiorstwu energetycznemu odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz. U. z 2014 r., poz 101 ze zm./).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno - Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, zmiana taryfy może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie


Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych w dniu 29 września 2015 r. na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota - Miasta Stołecznego Warszawy nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Otrzymują:

1. "KOMUNALNIK Sp. z o.o. ul. Chrobrego 3, 69-200 Sulęcin,

2. Wojewoda Lubuski, ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski,

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ-4210-31(10)/2015/627/X/APo1
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Pasierbek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »