| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII.124.2015 Rady Gminy w Otyniu

z dnia 30 listopada 2015r.

w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

2) programie - rozumie się przez program współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi na rok 2016,

3) dotacji - rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy,

4) środkach publicznych - rozumie się przez to środki w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy,

5) organizacji pozarządowej - rozumie się przez to organizację pozarządową w myśl art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

6) innym podmiocie - rozumie się przez to podmiot w myśl art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.),

7) gminie - rozumie się przez to Gminę Otyń,

8) urzędzie - rozumie się przez to Urząd Gminy w Otyniu,

9) wójcie - rozumie się przez to Wójta Gminy Otyń,

10) otwartym konkursie ofert - rozumie się przez to konkurs, o którym mowa w art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Rozdział 2.
Cele Programu

§ 3. 1. Jako główny cel programu przyjmuje się kształtowanie demokratycznego ładu społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. Służyć temu może wspieranie organizacji w realizacji ważnych celów społecznych.

2. Cel główny programu planuje się zrealizować poprzez następujące cele szczegółowe:

a) umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców gminy,

b) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,

c) integracja podmiotów realizujących zadania publiczne wymienione w art. 4 ustawy,

d) udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy,

e) otwarcie na innowacyjność, konkurencyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych, które obecnie prowadzone są przez samorząd,

f) wypracowanie rocznego modelu lokalnej współpracy pomiędzy organizacjami a gminą, jako elementu długoterminowego programu współpracy obejmującego okres np. kilku lat.

Rozdział 3.
Zasady współpracy

§ 4. 1. Współpraca gminy z organizacjami opiera się na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

2. Zlecanie realizacji zadań gminy organizacjom odbywa się poprzez przeprowadzenie otwartego konkursu ofert, chyba, że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w przepisach odrębnych, w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji kosztów oraz porównywalności opodatkowania.

3. Tryb postępowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli wykonania zleconego zadania określa ustawa.

4. Organizacje mogą z własnej inicjatywy składać oferty na realizację zadań publicznych w tym również tych, które są już realizowane w inny sposób także przez organy administracji publicznej.

5. Organizacja, w okresie otrzymywania dotacji, jest zobowiązana do zamieszczania w swoich materiałach informacyjnych zapisu o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania przez gminę.

Rozdział 4.
Zakres przedmiotowy

§ 5. Zakres przedmiotowy współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi określa art. 4 ustawy.

Rozdział 5.
Formy współpracy

§ 6. Współpraca z organizacjami realizowana będzie w następujących formach:

1. Zlecanie organizacjom realizacji zadań publicznych poprzez:

a) Powierzanie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie tych zadań,

b) wspieranie wykonywania zadań publicznych poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

2. Wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

a) publikowanie ważnych informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w prasie lokalnej,

b) udział przedstawicieli organizacji w sesjach Rady Gminy w Otyniu oraz Komisjach Rady Gminy w Otyniu,

c) przekazywanie przez organizacje informacji o przewidywanych lub realizowanych w 2016 r. zadaniach sfery publicznej, których realizacja odbywa się w oparciu o środki inne niż wynikające z programu,

d) konsultowanie listy zagadnień priorytetowych na kolejny rok.

3. Konsultowanie z organizacjami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji:

a) organizowanie konsultacji w sprawach realizacji poszczególnych zadań gminy,

b) informowanie organizacji o planowanych sesjach Rady Gminy w Otyniu oraz posiedzeniach Komisji Rady Gminy w Otyniu, na których opiniowane będą projekty uchwał dotyczących zagadnień związanych z działalnością tych organizacji,

c) udostępnienie projektów ww. uchwał na stronie internetowej gminy.

4. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli organizacji oraz właściwych organów administracji publicznej, które może nastąpić w razie potrzeby w celu:

a) przygotowania projektów uchwał Rady Gminy w Otyniu w sprawach dotyczących działalności pożytku publicznego,

b) przygotowania opinii w sprawach związanych z programem,

c) przygotowania sprawozdania z realizacji programu

5. Inne formy współpracy:

a) udzielenie pomocy przy organizowaniu spotkań otwartych przez organizacje, których tematyka wiąże się z programem, np. poprzez możliwość nieodpłatnego udostępnienia sali,

b) organizowaniu otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami samorządu,

c) doradztwo i udzielanie przez samorząd pomocy merytorycznej organizacjom, np. w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków o dofinansowanie,

d) promowanie działalności organizacji i pomocy w tworzeniu jej dobrego wizerunku,

e) nieodpłatne udostępnienie materiałów związanych z realizacją zadań publicznych realizowanych w drodze otwartego konkursu ofert,

f) bieżąca wymiana informacji między urzędem a organizacjami,

g) pomoc dla organizacji w poszukiwaniu środków finansowych i innych źródeł, zwłaszcza pomoc w pozyskiwaniu przez organizacje partnerów zagranicznych i środków z funduszy międzynarodowych, w szczególności z Unii Europejskiej.

§ 7. 1. Organizacja pozarządowa może z własnej inicjatywy wystąpić z ofertą realizacji zadania publicznego.

2. Oferta, o której mowa w ust. 1, musi spełniać wymogi przewidziane w art. 19a ust. 7a i 7b ustawy oraz w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie art. 19a ust. 7d ustawy.

3. Po uznaniu celowości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową, Wójt Gminy Otyń zleca organizacji pozarządowej realizację zadania z pominięciem otwartego konkursu ofert, z uwzględnieniem zapisów art. 19a ustawy.

4. Z oferentem zawierana jest umowa o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania, przy czym termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

5. Wysokość dotacji na realizację zadania zlecanego w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 10 000 zł.

6. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zadania zlecanego w trybie, o którym mowa w ust. 1 tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

7. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na zadania zlecane w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w 2016 r. na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Rozdział 6.
Priorytetowe zadania publiczne

§ 8. W roku 2016 gmina w miarę potrzeb i możliwości finansowych będzie powierzać lub wspierać realizację następujących zadań publicznych:

1. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo - rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców gminy.

2. W zakresie ochrony i promocji zdrowia - prowadzenie i utrzymanie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i rodzin najuboższych, wspieranie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia poprzez działania z zakresu profilaktyki uzależnień, realizacja programów profilaktyki dla dzieci i młodzieży.

3. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji - wspieranie działań związanych z upowszechnianiem wiedzy na temat historii gminy i okolic, wspieranie organizacji wydarzeń kulturalnych jak: przeglądy, koncerty, występy, spektakle, konkursy lub cykliczne wydarzenia kulturalne; pomoc przy organizowaniu przedsięwzięć upowszechniających, promujących lokalnych twórców w postaci drukowanej lub innych technik zapisu obrazu i dźwięku dokumentujących dorobek, wiedzę o przeszłości, a także służących upowszechnianiu historii, tradycji i kultury gminy.

4. W zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wspieranie rozwoju szeroko pojmowanej edukacji ekologicznej, jak również pomoc i współpraca w pozyskiwaniu środków finansowych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, współpraca przy realizacji projektów i kampanii z zakresu ochrony środowiska, propagowanie rolnictwa ekologicznego.

5. W zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - wspieranie lokalnych działań mających służyć mieszkańcom gminy.

Rozdział 7.
Okres realizacji programu

§ 9. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok obowiązuje od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Rozdział 8.
Sposób realizacji programu

§ 10. Urząd prowadzi bezpośrednią współpracę z organizacjami pozarządowymi, która w szczególności polega na:

a) podejmowaniu, prowadzeniu i koordynacji bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi,

b) konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego,

c) sporządzaniu sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 9.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 11. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań publicznych w 2016 r. wynosi 80 000 zł.

Rozdział 10.
Sposób oceny realizacji programu

§ 12. Wójt Gminy Otyń dokona oceny realizacji programu i przedłoży sprawozdanie Radzie Gminy do 30 maja 2017 r. Ocena i sprawozdanie będzie dotyczyć liczby ofert złożonych w otwartych konkursach ofert w tym liczba organizacji składających oferty, liczby zawartych umów na realizację zadania publicznego i liczby organizacji, z którymi zawarto umowy, liczby umów, które nie zostały zrealizowane oraz kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach.

Rozdział 11.
Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji

§ 13. 1. Prace nad przygotowaniem programu zostały zainicjowane w urzędzie. Roczny program współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób określony w uchwale Nr L/67/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2011 r. Nr 2, poz. 73).

2. Konsultacje pisemne zgodne z Zarządzeniem Nr 0050.104.2015 Wójta Gminy Otyń z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2016 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu uchwały zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń urzędu i stronie internetowej gminy, jak również przesłane organizacjom działającym na terenie gminy.

Rozdział 12.
Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

§ 14. 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Otyń celem opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach.

2. Do każdego konkursu powoływana jest odrębna komisja konkursowa

3. Komisja konkursowa powoływana jest w składzie 4 osób, w tym:

a) 3 przedstawicieli Urzędu Gminy w Otyniu,

b) 1 przedstawiciel organizacji pozarządowych lub innych podmiotów.

4. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

5. W pracach komisji mogą brać udział z głosem doradczym także inne osoby posiadające doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu

§ 15. 1. Członkowie komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Komisja konkursowa rozpatruje oferty w terminie podanym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Komisja konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje następujących czynności:

a) zapoznaje się z podmiotami, które złożyły oferty,

b) wypełnia oświadczenia dopuszczające lub wyłączające z postępowania,

c) stwierdza prawomocność posiedzenia komisji,

d) sprawdza prawidłowość ogłoszenia konkursu,

e) ocenia złożone oferty pod względem formalnym, wzywa się do uzupełnienia ewentualnych braków formalnych występujących w złożonych ofertach,

f) ocenia oferty pod względem merytorycznym,

g) sporządza protokół z prac komisji, odczytuje jego treść i podpisuje protokół.

4. Sporządzony protokół powinien zawierać:

a) oznaczenie miejsca i czasu konkursu,

b) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej,

c) liczbę zgłoszonych ofert,

d) wskazanie ofert odpowiadających warunkom konkursu,

e) wskazanie ofert nie odpowiadających warunkom konkursu lub zgłoszonych po terminie,

f) średnią arytmetyczną punktów przyznawanych przez wszystkich członków komisji zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ogłoszeniu konkursowym,

g) propozycję rozstrzygnięcia konkursu wraz z proponowaną wysokością dotacji,

h) podpisy członków komisji.

5. Przeprowadzona przez komisję konkursową ocena ofert oraz propozycja rozstrzygnięcia konkursu zostanie przedstawiona Wójtowi Gminy, który dokona ostatecznego wyboru i zdecyduje o wysokości dotacji.

6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozdział 13.
Postanowienia końcowe

§ 16. Rada Gminy w Otyniu uchwala program współpracy Gminy Otyń na 2016 r. z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego biorąc pod uwagę w szczególności:

a) formy współpracy, o których mowa w rozdziale 5 niniejszego programu,

b) informację Wójta Gminy Otyń o współpracy z organizacjami,

c) Informację Wójta Gminy Otyń o realizacji zadań publicznych objętych programem, a powierzonych do wykonania w trybie wynikającym z odrębnych przepisów.

§ 17. Wykonie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Otyń.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Aneta Smolicz


Uzasadnienie

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalania programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z zapisem art. 5a ust. 1 ww. ustawy, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala roczny program współpracy po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. Konsultacje przedmiotowego programu przeprowadzono w terminie od 9 do 17 listopada 2015 r. według zasad określonych Uchwałą Nr L/67/10 Rady Gminy Otyń z dnia 29 października 2010 r.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych i ich inicjatyw oraz zapewnienie sektorowi pozarządowemu dobrych warunków do działania na rzecz mieszkańców Gminy Otyń.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KANCELARIA PRAWNA radca prawny Adam Sobota

Ekspert z zakresu prawa cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »