| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r poz.1515), art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity z 2013r poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Deklarację, o której mowa w §1 ust.1 właściciel nieruchomości obowiązany jest dostarczyć do Urzędu Miejskiego ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

§ 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może być składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej według warunków i trybu określonego niniejszą uchwałą:

1. format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formie danych XML,

2. przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - http://www.epuap.gov.pl/) lub Regionalnej platformie komunikacji elektronicznej "Cyfrowy Urząd" Województwa Lubuskiego (Lubuski e-Urząd - http://www.wrotalubuskie.eu/), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na wskazanej platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3. sporządzona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może zostać również przesłana za pomocą skrzynki podawczej wskazanej w Biuletynie Informacji Publicznej ( http://www.bip.drezdenko.pl/) na Regionalnej platformie komunikacji elektronicznej "Cyfrowy Urząd" województwa lubuskiego lub elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP),

4. deklaracja musi być opatrzona podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity z 2013 r poz. 262 z późn. zm) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1114).

§ 3. Traci moc Uchwała nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan


Załącznik do Uchwały Nr XV/144/2015
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 9 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Na podstawie art.6m ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

1a. Deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

1b. Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

Rada gminy uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Uchwała niniejsza jest realizacją zapisów ar. 6n ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z art. 6n. 1. wymienionej ustawy Rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

2. Rada gminy w uchwale, o której mowa w ust. 1, może określić wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zaistniała konieczność modyfikacji wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z powodu:

3 postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne,

3 ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

3 ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

3 ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapłaty przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

3 obecny wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

3 dostosowania się do przepisów

Stąd zasadnym jest:

3 uchylenie Uchwały Nr III/22/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko.

3 podjęcie przez radę miejską uchwały w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »