| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 grudnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1399 ze. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności:

1) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,

2) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 2. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną do Gminy Drezdenko, odbierane są następujące odpady komunalne:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) selektywnie zebrane odpady komunalne obejmujące następujące frakcje: szkło opakowaniowe, papier i opakowania z papieru, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, wykładziny, dywany, tekstylia odpady budowlane i rozbiórkowe, przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po chemikaliach, zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, świetlówki i żarówki.

2. Ustala się, że bezpośrednio z terenu nieruchomości odbierane będą w każdej ilości następujące odpady:

1) zmieszane odpady komunalne

2) selektywnie zebrane odpady komunalne: szkło opakowaniowe, papier i opakowania z papieru, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 3. 1) Przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie gminy aptek lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2) Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe należy przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświatowych i handlowych lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

3) Odpady budowlano - remontowe, pochodzące z indywidualnie prowadzonych remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 4. 1. Ustala się, że zmieszane odpady komunalne będą odbierane z terenu gminy Drezdenko od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: z terenu miasta:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej dwa razy w tygodniu,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - raz na tydzień, z terenu wsi:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz na dwa tygodnie,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - raz na tydzień,

4) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - raz na tydzień z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz w miesiącu.

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: szkło opakowaniowe, papier i opakowania z papieru, metale, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, odbierane będą od właścicieli nieruchomości z częstotliwością: z terenu miasta:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu,

2) w zabudowie wielorodzinnej raz na tydzień opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowych, papier i opakowania z papieru odbierane będą z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz na dwa tygodnie,

3) w zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu szkło opakowaniowe oraz metale,

4) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - raz w miesiącu, z terenu wsi:

1) w zabudowie jednorodzinnej raz w miesiącu,

2) w zabudowie wielorodzinnej raz w miesiącu,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - raz w miesiącu,

4) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - raz w miesiącu w okresie od maja do września, raz na dwa miesiące w okresie od października do kwietnia.

3. Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone

1) w zabudowie jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie,

2) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzień,

3) z terenu nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne - raz na dwa tygodnie,

4) domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe - raz na dwa tygodnie z wyjątkiem okresu od 1 listopada do 31 marca raz na dwa miesiące.

4. Odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będzie prowadzony co dwa miesiące w formie tzw. ,,wystawki'' w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

5. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych będzie udostępniony właścicielom nieruchomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.drezdenko.pl .

6. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w §4, które zostały wystawione przed nieruchomość, pod warunkiem ich wystawienia w lub przy miejscu gromadzenia odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.

7. Odpady, które zostaną wystawione w innych niż określone powyżej miejscach, w przypadku możliwości braku dojazdu do nich pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi z wyjątkiem miejsc wystawienia pojemników po uprzednim uzgodnieniu z wykonawcą odbierającym odpady komunalne.

§ 5. 1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest przy Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Drezdenku przy ul. Pierwszej Brygady 21a, zwanym dalej PSZOK. 2 PSZOK przyjmuje odpady od wtorku do piątku w godzinach 1000 - 1800 oraz w każdą sobotę w godzinach 900 - 1300 z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy.

§ 6. 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane i dostarczone przez właścicieli nieruchomości.

2. W PSZOK nie będą przyjmowane: zmieszane odpady komunalne, odpady niemożliwe do zidentyfikowania, odpady pochodzące z działalności gospodarczej, z terenu nieruchomości niezamieszkałych, odpady pochodzące z terenów budowy nieruchomości powstałe w trakcie budowy nieruchomości np. gruz budowlany, odpadki z drewna, styropian, opakowania po cemencie, folie, lepiki itp., części samochodowe, odpady i materiały zawierające azbest, opakowania po środkach ochrony roślin, odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w pkt 6 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikację odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U 2014 r., poz.1923).

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w odpowiednich kontenerach pod nadzorem pracownika PSZOK.

5. Obsługa PSZOK sprawdza rodzaj wwożonych odpadów oraz je waży.

6. W PSZOK przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Drezdenko:

a) odpady z papieru i tektury,

b) odpady z tworzyw sztucznych,

c) odpady z metali (złom i odpady metalowe),

d) odpady opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.),

e) szkło oraz opakowania ze szkła,

f) przeterminowane leki,

g) chemikalia (opakowania po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych i syntetycznych, benzyn oraz opakowania po aerozolach) z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin i truciznach.

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) odpady wielkogabarytowe, w tym meble, dywany, wykładziny, meble ogrodowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów przeprowadzanych we własnym zakresie z gospodarstwa domowego,

l) zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 z gospodarstwa domowego,

m) świetlówki i żarówki,

n) tonery i kardridże,

o) styropian czysty (niezanieczyszczony klejem, ziemią, zaprawą murarską, itp.) - poprzemysłowy pochodzący z handlu jako opakowanie sprzętu AGD, RTV, PC.

7. Obsługa PSZOK przyjmując odpady ewidencjonuje je sporządza w dwóch egzemplarzach dokument potwierdzający przyjęcie odpadów do PSZOK zawierający:

a) adres nieruchomości z której pochodzą odpady,

b) ilość dostarczonych odpadów, oddzielna dla każdego ich rodzaju,

c) data dostarczenia odpadu,

d) własnoręczny czytelny podpis osoby dostarczającej odpady oraz osoby przyjmującej odpady do PSZOK, z których jeden wydaje wwożącemu odpady a drugi pozostaje w dokumentacji Wykonawcy obsługującego PSZOK.

8. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczanych, oznakowanych pojemnikach, bądź w wyznaczanych miejscach w sposób bezpieczny dla zdrowia, ludzi i środowiska.

9. Dostarczone przez właścicieli nieruchomości własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne wymienione w §6 przyjmowane są nieodpłatnie w godzinach ich otwarcia.

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać pisemnie do Urzędu Miejskiego w Drezdenku przy ul. Warszawska 1, elektronicznie na adres odpady@drezdenko.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 95 76 229 65.

§ 8. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania ich procesom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia, odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 9. Traci moc Uchwała nr III/25/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Adam Kołwzan


Uzasadnienie

W dniu 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zgodnie z przepisem art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.1399 ze. zm.) Rada Gminy obowiązana jest określić w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zmieniono zapisy art.6r ust.3a-d na podstawie których:

1) dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) dopuszcza się zróżnicowanie częstotliwości odbierania odpadów w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich rodzajów, z tym że w okresie od kwietnia do października częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne może być rzadsza;

3) projekt uchwały w przedmiotowej sprawie podlega zaopiniowaniu przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych;

4) uchwała, określa także tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotowa uchwała określa częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, co należy zrobić w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Projekt uchwały został zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 6r ust.3c cytowanej powyżej ustawy.

Podjęcie zatem przedmiotowej uchwały jest zasadne.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »