| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/162/15 Rady Miejskiej w Kożuchowie

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" i lit. "i", pkt.10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89, art.211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217, art. 220, art. 221 ust.1, art. 222 ust.1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Kożuchowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 44.279.776,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące 41.799.738,00 zł;

2) dochody majątkowe: 2.480.038,00 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 46.923.678,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 39.948.408,56 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 26.561.128,56 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.718.470,00 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9.842.658,56 zł;

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 3.532.735,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.757.845,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 746.700,00 zł.

5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 350.000,00 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.975.269,94 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.975.269,94 zł; z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.050.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.643.902,50 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 3.600.000,00 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.600.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 956.097,50 zł w tym:

1) spłaty krajowych kredytów w kwocie 956.097,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 50.000,00 zł;

2) celową - oświatową w wysokości 50.000,00 zł;

3) celową w wysokości 114.000,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;

4) majątkową w wysokości 70.000,00 zł na budżet obywatelski.

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 do chwały;

3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały;

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

5) dochody i wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 100.000,00 zł.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2016 w kwocie ogółem 6.443.835,00 zł, z tego:

1) dotacje podmiotowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1.235.400,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 1.745.388,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

2) dotacje celowe

a) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.635.247,00 zł,

b) dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 827.800,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 274.879,52 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego kwotę 274.879,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.643.902,50 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 956.097,50 zł.

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00 zł,

2) samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 500.000,00 zł,

3) dokonywania zmian w planie wydatków, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 500.000,00 zł

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jacek Niezgodzki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/162/15
Rady Miejskiej w Kożuchowie
z dnia 23 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Igor Klimkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »