| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.79.2015 Rady Gminy Niegosławice

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt 42, w związku z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1232 ze zm.),

uchwala się , co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej na zwrot części kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków bytowych pochodzących z terenu nieruchomości zabudowanych położonych na terenie Gminy Niegosławice, w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. 1. Dotacja celowa udzielana jest na wniosek:

1) osób fizycznych,

2) wspólnot mieszkaniowych,

3) osób prawnych,

4) przedsiębiorców

5) jednostek sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi zwanych dalej "Wnioskodawcą".

2. W przypadku ubiegania się o dotację przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej dla pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).

3. W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę w sektorze produkcji rolnej, udzielone dofinansowanie będzie stanowić pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013).

4. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz 311 ze zm.) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest przedstawić wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymał w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz dwóch poprzednich latach podatkowych, lub oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie. W razie nie otrzymania pomocy de minimis podmiot składa oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w okresie przywołanym w §1 ust. 4 oraz informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz 311 ze zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis. Oświadczenia należy składać zgodnie z formularzem informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, który jest załącznikiem do rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz 311 ze zm.).

§ 3. Dotacje udzielane są do wysokości kwoty zarezerwowanej na ten cel w budżecie Gminy Niegosławice na rok 2016.

§ 4. Wysokość jednorazowej dotacji wynosi 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

§ 5. 1. O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, który posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Dotacja obejmuje koszty poniesione od dnia podpisania umowy o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Dotacją nie mogą zostać objęte koszty:

1) robót wykonanych we własnym zakresie przez Wnioskodawcę,

2) zakupu gruntów,

3) obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych związanych z budową oczyszczalni

4) konserwacji i utrzymania przydomowej oczyszczalni

5) zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków należy złożyć Urzędzie Gminy Niegosławice w terminie do 30 marca 2016 roku.

2. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością lub zgodę właściciela nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. Wzór wniosku określa zał. Nr 1

§ 7. 1. Dotacja będzie przyznawana według kolejności złożenia wniosków i wypłacana na zasadach określonych w umowie o udzieleniu dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zawartej pomiędzy Wójtem a Wnioskodawcą.

2. Umowa określa w szczególności:

1) wysokość dotacji, tryb płatności oraz sposób i termin jej rozliczenia,

2) cel oraz opis zakresu rzeczowego zadania przewidzianego do realizacji,

3) termin realizacji przedmiotu umowy,

4) tryb kontroli wykonania zadania,

5) warunki i termin zwrotu dotacji.

3. Umowa zostaje zawarta w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku przez Komisję, o której mowa w § 14.

§ 8. Dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków na tej samej nieruchomości przysługuje tylko raz.

§ 9. 1. Po zakończeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków Wnioskodawca zgłasza jej zakończenie wraz z wnioskiem o płatność.

2. Do wniosku o płatność należy dołączyć:

1) kopię faktur lub rachunków wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesione wydatki

2) kopię atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją użytkowania (oryginały do wglądu).

3) potwierdzoną kopię zgłoszenia robót budowlanych z adnotacją o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych,

4) zaświadczenie o zakończeniu budowy oraz pozwolenie na użytkowanie - w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości pow. 7,5m3/dobę

5) kopię pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli urządzenie przyłączone będzie do urządzeń melioracyjnych;

3. Wzór wniosku o płatność stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

4. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy dokonać najpóźniej do dnia 30 sierpnia 2014r.

§ 10. 1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 9 przeprowadza się wizję lokalną nieruchomości, na której przeprowadzona została inwestycja, celem sprawdzenia zgodności jej wykonania z niniejszym Regulaminem i umową.

2. Z czynności określonej w ust. 1 sporządza się protokół.

3. Protokół, o którym mowa w ust. 2 nie stanowi odbioru w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

§ 11. Wypłata dotacji następuje po sprawdzeniu zgodności wykonania inwestycji w trybie określonym w § 10 z uwzględnieniem przedłożonych przez Wnioskodawcę faktur i rachunków potwierdzających poniesienie wydatku najpóźniej do dnia 30 września 2014.

§ 12. Gmina sprawuje kontrolę eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę zostało przyznane dofinansowanie przez okres 5 lat od daty wypłaty dotacji.

§ 13. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. po. 885 ze zm.).

§ 14. W celu realizacji postanowień niniejszej uchwały Wójt powołuje Komisję oraz określa Regulamin jej pracy.

§ 15. Wójt prowadzi rejestr składanych wniosków i zawartych umów.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Piechocka-Miś


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI.79.2015
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Nr dowodu osobistego:

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Nr ewid. działki:

Obręb:

Nr ewid. działek podłączonych do wspólnej oczyszczalni:

Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

3. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia:

Data rozpoczęcia:

Data zakończenia:

4. Planowany koszt całkowity przedsięwzięcia:

5. Wysokość wnioskowanej dotacji:

6. Opis przedsięwzięcia:

Parametry techniczne (typ, nazwa i model oczyszczalni oraz jej przepustowość (wydajność)

Planowana liczba osób korzystających z oczyszczalni:

Inne uwagi wg uznania wnioskodawcy:

7. Rachunek bankowy wnioskodawcy*:

Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję treść Gminnego Programu dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice

? Tak Nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych informacji i danych osobowych w celu weryfikacji złożonego wniosku.

? Tak Nie

8. Do wniosku dołączam:

Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością, lub zgodę właściciela nieruchomości na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

? Tak Nie

Potwierdzenie dokonania zgłoszenia w Starostwie Powiatowym zamiaru prowadzenia robót budowlanych (kopia przyjętego zgłoszenia).

? Tak Nie

W przypadku oczyszczalni o wydajności pow. 7,5m3 /dobę oświadczenie o złożeniu wniosku o ustaleniu warunków zabudowy.

? Tak Nie

Wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jeżeli urządzenie przyłączone będzie do urządzeń melioracyjnych (kopia przyjętego zgłoszenia).

? Tak Nie

Pola jasne wypełnia wnioskodawca komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

* w przypadku woli otrzymania dotacji w gotówce należy wpisać stosowną adnotację

…………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Miejsce na adnotacje komisji:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

podpisy członków komisji

Pouczenie:

1) Do wniosku o płatność należy dołączyć zaświadczenie Starosty Powiatu Żagańskiego o nie wniesieniu uwag do złożonego zgłoszenia robót budowlanych (do wglądu).

2) W przypadku oczyszczalni pow. 7,5m3 /dobę, do wniosku o płatność należy dołączyć ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę (do wglądu).

3) Pozwolenie wodno-prawne (ostateczne), w przypadku gdy czyszczalnia będzie podłączona do urządzeń melioracji wodnych (do wglądu).

4) Oryginały imiennych faktur wraz z dowodami zapłaty potwierdzających zakup oraz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków (do wglądu).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI.79.2015
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wniosek o płatność dotacji celowej na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko/nazwa:

Adres:

Nr telefonu:

Data i nr umowy:

2. Lokalizacja przedsięwzięcia:

Nr ewid. działki:

Obręb:

3. Data zakończenia przedsięwzięcia:

4. Wartość inwestycji wynikająca z faktur:

5. Rozliczenie finansowe(zestawienie kosztów związanych z realizacją zadania):

Nr faktury:

Data wystawienia faktury:

Kwota:

Nazwa wydatku:

6. Ilość faktur załączonych do wniosku:

Załączniki

Kopia atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną i instrukcja obsługi.

? Tak Nie

Kopia faktur i rachunków wraz z dowodami zapłaty, potwierdzające poniesione wydatki

? Tak Nie

Potwierdzoną kopię zgłoszenia robót budowlanych z adnotacją o braku sprzeciwu wobec planowanych robót budowlanych.

? Tak Nie

Zaświadczenie o zakończeniu budowy lub pozwolenie na użytkowanie - w przypadku budowy oczyszczalni o przepustowości

? Tak Nie

Kopię pozwolenia wodno-prawnego, jeżeli urządzenie przyłączone będzie do urządzeń melioracyjnych.

? Tak Nie

Inne (jakie):

Pola jasne wypełnia wnioskodawca komputerowo lub ręcznie drukowanymi literami.

……………………………………

(podpis wnioskodawcy)

Adnotacje Komisji:

Przedłożony wniosek spełnia warunki określone w umowie:

?

Tak Nie

W dniu ……………………… przeprowadzono wizję lokalną, z której sporządzono protokół nr ………………., o którym mowa w § 11 pkt 2 Uchwały nr ………………. Z dnia ……….. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gm. Niegosławice na zwrot części kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków.

Z przedłożonych faktur i rachunków uznano kwotę:

Zakwalifikowano do wypłaty kwotę dotacji w wysokości:

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy komisji:Zatwierdzam do wypłaty:

…………………………..

………………………….

……………………………………………………………………

(data i podpis Wójta Gminy Niegosławice)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Dobrzycka

salon i sklep internetowy 9design

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »