| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI.80.2015 Rady Gminy Niegosławice

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie określenia zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 400 a ust. 1 pkt 8 i 21, art. 403 ust. 2 - 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) Rada Gminy Niegosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków oraz wymianie innych elementów obiektów budowlanych na terenie Gminy Niegosławice w zakresie:

1) Demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku realizacji planowanych inwestycji;

2) Transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku zrealizowanych inwestycji.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - osoby fizyczne, osoby prawne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi;

2) koszcie kwalifikowanym - rozumie się przez to koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania azbestu i wyrobów zawierających azbest i wyrobów zawierających azbest, a nie kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów, których inwestycja dotyczy;

3) dotującym - rozumie się przez to Gminę Niegosławice.

§ 2. 1. Dotacja celowa może być udzielana na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi i powiatowymi osobami prawnymi, na realizację inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, na terenie Gminy Niegosławice.

2. Dotacja celowa udzielana jest na podstawie umowy zawartej przed realizacją prac i obejmuje finansowanie tylko kosztów kwalifikowanych.

3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w § 1 ust. 1 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (zwanego dalej WFOŚiGW), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zwanego dalej NFOŚiGW) oraz ze środków budżetu Gminy. W przypadku braku dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków przewidzianych w budżecie gminy na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji będą realizowane dopiero po uzyskaniu środków w kolejności zgodnie z wpływem zgłoszeń.

4. Dofinansowanie prac określonych w § 1 ust. 1, udzielone będzie w wysokości 100 % wartości kosztów kwalifikowanych.

§ 3. 1. W celu przyznania dotacji celowej oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Niegosławice pisemny wniosek sporządzony na formularzu, o którym mowa w ust. 3.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

4) określenie zakresu prac obejmujących koszty kwalifikowane w ramach zadania inwestycyjnego;

5) termin realizacji prac obejmujących koszty kwalifikowane;

6) zgodę na wejście wykonawcy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest na teren nieruchomości;

7) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej robót związanych z demontażem pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i dostępny jest w Urzędzie Gminy Niegosławice oraz na stronie internetowej (www.niegoslawice.pl).

§ 4. Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:

1) wnioski rozpatruje Wójt Gminy Niegosławice;

2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu;

3) nieruchomość musi być ujęta w "Inwentaryzacji azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Niegosławice";

4) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia;

5) wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wykorzystanie zaplanowanych na dany rok środków finansowych, będą rozpatrywane w latach kolejnych - z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 4;

6) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy dotującym, a wnioskodawcą;

7) o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 5. Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę prac obejmujących koszty kwalifikowane wraz z protokołem odbioru wykonanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko.

§ 6. 1. Dotacje udzielone przedsiębiorcom stanowią pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r.).

2. Dotacje udzielone przedsiębiorstwom sektora produkcji rolnej stanowią pomoc de minimis, która udzielana będzie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352, 24.12.2013 r.).

3. Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat obrotowych, nie przekracza kwoty 200 000 euro, a dla działających w sektorze transportu drogowego towarów kwoty 100 000 euro.

4. Przedsiębiorstwo sektora produkcji rolnej może uzyskać pomoc, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, nie przekracza kwoty 15 000 euro.

5. Przyznawanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.

6. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - udzielonej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013;

2) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.).

7. Podmioty, o których mowa w ust. 2 zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie - udzielonej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013;

2) informację niezbędną do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, według wzoru określonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegosławice.

§ 8. Traci moc Uchwała nr XVII/89/2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania usuwania azbestu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Joanna Piechocka-Miś


Załącznik do Uchwały Nr XVI.80.2015
Rady Gminy Niegosławice
z dnia 29 grudnia 2015 r.

WNIOSEK
o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie).

(wniosek prosimy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami)

1. Dane wnioskodawcy (właściciela/właścicieli lub posiadacza/posiadaczy):

a. Imię i nazwisko............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

b. Adres zamieszkania.....................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

c. Nr telefonu kontaktowego...........................................................................................................

2. Adres budynku, gdzie przeprowadzana będzie inwestycja związana z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest:

...........................................................................................................................................................

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, nr domu, nr lokalu)

a. Obręb i nr ewidencyjny działki...................................................................................................

b. Tytuł prawny władania nieruchomością1)...................................................................................

(własność, współwłasność, dzierżawa, inny)

3. Informacje o zadaniu:

a. Przeznaczenie budynku gdzie przeprowadzana będzie inwestycja (zaznaczyć właściwe): budynek mieszkalny/budynek gospodarczy/inny (napisać jaki):……………………................................................... .....................................................................................................................................................................

b. Charakterystyka prac (zaznaczyć właściwe):

- Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich/falistych/innych (napisać jakich): …………………............................................

………………………………………………………………………………………………..........................

- Zbieranie, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest w postaci płyt azbestowo - cementowych płaskich/falistych/innych (napisać jakich): …………………...........................................

………………………………………………………………………………………………........................

c. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest [m2 lub kg lub ilość płyt] …………………………………………………………………………………………………..

4. Termin realizacji zadania (miesiąc planowanego rozpoczęcia i zakończenia zadania) ........................................................................................................................................................................

5. Oświadczenia dodatkowe:

1) Oświadczam, że wszystkie dane we wniosku są zgodne z prawdą.

2) Zapoznała/em się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy Niegosławice na inwestycje związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Niegosławice niezbędnych przy udzieleniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

4) Wyrażam zgodę na wejście firmy zajmującej się usuwaniem i transportem odpadów zawierających azbest na teren mojej posesji.

5) Oświadczam, iż prowadzę działalność gospodarczą/nie prowadzę działalności gospodarczej*.

6) Oświadczam, iż prowadzę gospodarstwo rolne/nie prowadzę gospodarstwa rolnego*.

Załączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości - obowiązkowo.

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania - dotyczy osób fizycznych, którzy dotychczas nie złożyli informacji.

3. Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

4. Pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej robót związanych z demontażem pokryć dachowych, na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.)

5. W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego lub działalności gospodarczej należy załączyć:

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie strona otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 3 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

- informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie, których ma być przeznaczona pomoc de minimis na podstawie wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

*) właściwe podkreślić

................................................................................

(data i podpis wnioskodawcy/wnioskodawców)

UWAGA!

1) Załączniki do wniosku muszą być podpisane przez osoby wnioskujące.

2) PRAWIDŁOWE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK WNIOSKU JEST WARUNKIEM JEGO ROZPATRZENIA!

3) Zostaną rozpatrzone tylko te wnioski obejmujące nieruchomość uwzględnioną w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice".

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Jarosz

Ekspert z zakresu marketingu i PR

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »