| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/52/2015 Rady Gminy Brzeźnica

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i pkt 9 lit. d z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r.poz.1515) oraz art 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i ust 2, art. 214 ust. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, 2, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3, art 235, art 236, art. 237, art 239, art 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - 11.657.640,00 zł z tego:

- bieżące w kwocie -11.544.640,00 zł

- majątkowe w kwocie - 113.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie - 11.745.156,20 zł z tego:

- bieżące w kwocie - 11.295.156,20 zł

- majątkowe w kwocie - 450.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

2. Wydatki bieżące obejmują:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę - 8.509.359,20 zł w tym:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.740.163,00 zł

b) wydatki związane na realizację zadań statutowych jed. bud .- 2.769.196,20 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 243.350,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.503.947,00 zł

4) wydatki na obsługę długu publicznego - 38.500,00 zł

§ 3. Ustala się przychody i rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Dochody i wydatki budżetu obejmują

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 i Nr 4

2) Dochody z opłat, z tytułu zwolnień na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 5. Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 87.516,20 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w roku 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 7. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Wydatki inwestycyjne na 2016 r. są zgodne z załącznikiem nr 9.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, w tym wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

2) Zaciąganie kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu do wysokości 400.000,00zł oraz ich zabezpieczenie w formie weksla "in blanco", którego źródłem pokrycia będą dochody własne budżetu gminy.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy

- ogólną w wysokości- 40.000,00 zł

- celową na realizację z zakresu zarządzania kryzysowego - 30.000,00 zł

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 400.000,00 zł

§ 12. Ustala się Fundusz Sołecki na 2016r. w kwocie 28.200,00 zł, w tym:

1) Brzeźnica - 5.900,00 zł,

2) Chotków - 4.900,00 zł,

3) Jabłonów - 3.490,00 zł,

4) Karczówka - 980,00 zł,

5) Przylaski - 1.650,00 zł,

6) Stanów - 1.650,00 zł,

7) Wichów - 7.000,00 zł,

8) Wrzesiny - 2.130,00 zł.

9) Marcinów - 500,00 zł

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2016 ROKU

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z GMINNYM PROGRAMEM ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

PLAN WPŁYWÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NA FINASOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GODPODARKI WODNEJ W 2016 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI/52/2015
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2016 ROK

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SMM Legal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »