| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/81/15 Rady Gminy Żagań

z dnia 18 grudnia 2015r.

w sprawie Statutu Sołectwa Rudawica

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i 3, art. 40 ust. 2 pkt 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późń zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectwa, Rada Gminy Żagań uchwala STATUT SOŁECTWA RUDAWICA, w następującym brzmieniu:

STATUT
Sołectwa Wsi Rudawica

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Rudawica stanowi wspólnotę samorządową tego sołectwa.

§ 2. Sołectwo stanowi jednostkę pomocniczą Gminy Żagań dla wykonywania jej zadań i działa w ramach jej osobowości prawnej.

§ 3. 1. Sołectwo utworzone zostało na mocy Uchwały Nr II/8/74 Rady Narodowej w Żaganiu z dnia 07 lutego 1974 r. w sprawie podziału obszaru gminy na sołectwa.

2. Sołectwo obejmuje obszar administracyjny miejscowości Rudawica, Pruszków.

3. Granice i położenie sołectwa określa mapa, będąca załącznikiem do niniejszego statutu.

§ 4. Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późń zm.)

- uchwały Nr IV/20/15 Rady Gminy Żagań z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Statutu Gminy Żagań

- niniejszego statutu.

§ 5. Ilekroć w statucie sołectwa jest mowa o:

1. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żagań,

2. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Żagań,

3. Statucie Gminy- należy przez to rozumieć Statut Gminy Żagań,

4. Wójt Gminy - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Żagań,

5. Sołectwo - należy przez to rozumieć Sołectwo Rudawica,

6. Statut - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Rudawica,

7. Sołtys - należy przez to rozumieć Sołtysa Sołectwa Rudawica,

8. Rada Sołecka - należy przez to rozumieć Radę Sołecką sołectwa Rudawica,

9. Zebranie Wiejskie - należy przez to rozumieć Sołectwa Rudawica,

10. ustawa - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późń zm.)

Rozdział 2.
Organy sołectwa

§ 6. 1. Kadencja sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i odpowiada kadencji Rady Gminy.

2. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej muszą się odbyć nie później niż 6 miesięcy od wyboru nowej Rady Gminy.

3. W przypadku zmiany Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej w trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej upływa z końcem kadencji Rady Gminy.

Rozdział 3.
Zadania i kompetencje Sołectwa

§ 7. Do zadań Sołectwa należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb jego mieszkańców oraz współdziałanie z organami Gminy w wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa.

§ 8. Zadania określone w § 7 Sołectwo realizuje poprzez:

1) inicjowanie, organizowanie, realizowanie, a także wspieranie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców,

2) zgłaszanie do organów Gminy projektów przedsięwzięć społecznych i gospodarczych,

3) reprezentowanie interesów zbiorowych i indywidualnych mieszkańców Sołectwa przed organami Gminy i gminnymi jednostkami organizacyjnymi,

4) występowanie z wnioskami do Wójta o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości Sołectwa,

5) podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa w ramach przyznawanych kompetencji,

6) opiniowanie spraw należących do zakresu działania Sołectwa,

7) uczestniczenie w organizowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych w sprawach o podstawowym znaczeniu dla Sołectwa,

8) gospodarowanie przekazanym mieniem komunalnym,

9) utrzymanie porządku i czystości na obszarze Sołectwa,

10) realizowanie zadań określonych w ustawie o funduszu sołeckim.

Rozdział 4.
Zebranie wiejskie

§ 9. 1. Zebranie wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek złożony Sołtysowi przez:

1) Radę Gminy,

2) Wójta Gminy,

3) większość Rady Sołeckiej,

4) co najmniej 10% uprawnionych mieszkańców Sołectwa,w terminie 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku.

2. Zebranie wiejskie odbywa się w miarę istniejących potrzeb nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku, przy czym nie później niż do 30 września musi odbyć się zebranie wiejskie, na którym uchwal się plan rzeczowo- finansowy funduszu sołeckiego na kolejny rok kalendarzowy.

3. O zebraniu wiejskim Sołtys zawiadamia mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin zebrania wiejskiego może być podany do wiadomości mieszkańców najpóźniej na 3 dni przed zebraniem wiejskim.

5. Zawiadomienie powinno zawierać: informację na czyj wniosek zebranie jest zwoływane, określenie daty, godziny i miejsca zebrania oraz zasadniczy przedmiot proponowanego porządku obrad.

6. W przypadku nie zwołania przez Sołtysa zebrania wiejskiego na wniosek osób i organów wymienionych w § 9 ust. 1 pkt.1-4, oraz w przypadkach szczególnych zebranie wiejskie może zwołać Wójt, ustalając miejsce, dzień i godzinę zebrania.

§ 10. 1. Zebranie wiejskie jest prawomocne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni zgodnie z wymogami niniejszego Statutu.

2. Zebranie wiejskie zwołane w celu uchwalenia funduszu sołeckiego odbywa się w trybie określonym w § 18.

§ 11. 1. Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom Sołtys lub upoważniony przez niego członek Rady Sołeckiej. W przypadku kiedy zebranie wiejskie zwołuje Wójt, jego obradom przewodniczy Wójt lub osoba przez niego wyznaczona.

2. Przewodniczący zebrania czuwa nad przebiegiem i zachowaniem porządku zebrania wiejskiego.

3. Uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania wiejskiego podpisują listę obecności podając imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Lista stanowi załącznik do protokołu zebrania.

4. Porządek obrad ustala zebranie wiejskie na podstawie przedłożonego projektu.

5. Z zebrania wiejskiego sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

6. Protokół powinien zawierać:

1) datę, godzinę, miejsce zebrania oraz oznaczenie, w którym terminie odbyło się zebranie,

2) liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu,

3) stwierdzenia prawomocności obrad,

4) ustalony porządek obrad,

5) nazwiska osób zaproszonych na zebranie,

6) sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania oraz działalności miedzy zebraniami,

7) skrócony opis przebiegu obrad oraz zgłoszone i uchwalone wnioski,

8) podjęte na zebraniu uchwały,

9) podpis prowadzącego zebranie i protokolanta. Wójt może określić wzór protokołu jednakowy dla wszystkich Sołectw.

7. Jeden egzemplarz protokołu wraz z uchwałami, opiniami i wnioskami zebrania wiejskiego Sołtys w przeciągu 7 dni przekazuje Wójtowi. protokół z zebrania wiejskiego znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy.

§ 12. 1. Uchwały zebrania wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów tzn. liczba głosów "za" musi być większa od liczby głosów "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie uwzględnia się.

2. Każdemu członkowi zebrania wiejskiego przysługuje jeden głos. W głosowaniu biorą udział jedynie uprawnieni mieszkańcy Sołectwa.

§ 13. 1. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach przewidzianych w ustawie, poprzez kartę do głosowania.

2. Głosowania przeprowadza Komisja Skrutacyjna licząca od 3 do 5 członków wybranych przez zebranie wiejskie spośród jego uczestników.

3. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przygotowanie kart do głosowania

2) przeprowadzenie głosowania

3) ustalenie wyników głosowania

4) ogłoszenie wyników wyborów

5) sporządzenie protokołu.

§ 14. Do zadań zebrania wiejskiego należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej,

2) ustalanie zadań do realizacji przez Sołtysa i Radę Sołecka w okresie miedzy zebraniami wiejskimi,

3) podejmowanie uchwał dotyczących rozdysponowania środków budżetowych przekazanych Sołectwu przez Radę Gminy, w tym przeznaczenie środków funduszu sołeckiego,

4) ustalanie potrzeb Sołectwa i zgłaszanie ich do projektu budżetu na dany rok przed podjęciem uchwały budżetowej,

5) podejmowanie uchwał dotyczących mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w granicach wynikających z niniejszego Statutu oraz uchwał Rady Gminy,

6) rozpatrywanie spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

7) podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków dotyczących Sołectwa,

8) współpraca z radnymi z terenu Sołectwa oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,

9) uchwalanie sołeckich programów działania, w tym planów dotyczących celów i zakresów wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania,

10) podejmowanie i rozwijanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na rzecz Sołectwa,

11) współpraca z innymi Sołectwami w ramach wspólnych przedsięwzięć.

Rozdział 5.
Sołtys i Rada Sołecka

§ 15. 1. Do obowiązków Sołtysa należy:

1) organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych na rzecz Sołectwa,

2) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

3) zwoływanie i przewodniczenie zebraniom wiejskim,

4) kierowanie realizacją uchwał zebrania wiejskiego,

5) składanie corocznego sprawozdania ze swej działalności zebraniu wiejskiemu,

6) występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb Sołectwa,

7) opiniowanie wspólnie z Radą Sołecką wniosków kierowanych przez Wójta, Radę Gminy i inne instytucje oraz organizacje,

8) informowanie mieszkańców Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty o wszystkich sprawach istotnych dla Sołectwa,

9) współpraca z organami gminy przy realizacji zadań związanych z utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie,

10) współpraca z organami gminy w kierowaniu akcją pomocy w razie wypadków losowych i klęsk żywiołowych,

11) pobieranie podatków i opłat na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy,

12) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia oraz środkami finansowymi,

13) uczestniczenie w szkoleniach i naradach Sołtysów zwoływanych okresowo przez Wójta,

14) prowadzenia teczki zawierającej Statut Sołectwa, protokoły, sprawozdania, pisma i inne dokumenty.

2. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współpracuje z Radą Sołecką.

3. Zasady przyznawania diet Sołtysowi ustanawia Rada Gminy w odrębnej uchwale.

Rada Sołecka

§ 16. 1. Działalność Rady Sołeckiej ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.

2. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

3. Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje i przewodniczy im Sołtys.

4. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na kwartał.

5. Sołtys zaprasza na posiedzenia Rady Sołeckiej radnych z danego Sołectwa, jak również inne osoby mogące mieć wpływ na rozwiązanie omawianych spraw.

6. Z posiedzenia sporządza się protokół , który podpisuje Sołtys i obecni członkowie Rady Sołeckiej.

7. Uchwały Rady Sołeckiej, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jej członków.

8. Do zadań Rady Sołeckiej należy współdziałanie z Sołtysem przy realizacji jego obowiązków, poprzez:

1) pomoc w przygotowaniu oraz obsłudze zebrań wiejskich,

2) opracowywanie projektów uchwał oraz projektów pracy samorządu Sołectwa,

3) organizowanie wykonanie uchwał zebrania wiejskiego,

4) opracowanie projektu przeznaczenia środków funduszu sołeckiego oraz projektu rozdysponowania środków budżetowych przekazanych Sołectwu,

5) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa,

6) zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach Sołectwa,

7) współdziałanie z właściwymi organizacjami i instytucjami w celu wspólnej realizacji zadań,

8) sporządzanie projektów wystąpień do organów Gminy w sprawach wykraczających poza możliwości i kompetencje Sołectwa,

9) przygotowania propozycji działania w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym do dyspozycji Sołectwu.

Rozdział 6.
Tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz ich odwołania i wybory uzupełniające

§ 17. 1. Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej zarządza Wójt Gminy Żagań na dzień przypadający w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. W zarządzeniu Wójt określa miejsce, dzień, godzinę i porządek zebrania oraz prowadzącego zebranie.

2. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów sołtysa lub członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji, wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 3 miesięcy od wystąpienia ich przyczyny.

3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało mniej niż 6 miesięcy, a wtedy obowiązki Sołtysa pełni osoba wyznaczona przez Radę Sołecką spośród jej członków.

4. Kandydować w wyborach Sołtysa oraz do Rady Sołeckiej może osoba, która stale zamieszkuje na obszarze Sołectwa i posiada bierne prawo wyborcze ( osoba mająca prawo wybieralności) w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

§ 18. 1. Zebranie stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania, na którym ma być dokonany wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej zwołuje Wójt.

2. Obwieszczenie o zwołaniu zebrania wyborczego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców sołectwa co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem zebrania.

3. Dla dokonania ważnego wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej wymagana jest obecność co najmniej 1/10 stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania.

4. O ile w wyznaczonym terminie na zebraniu nie ma wymaganej frekwencji, wybory przeprowadza się po upływie 30 minut, bez względu na liczbę obecnych mieszkańców Sołectwa.

5. Liczbę mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania określa Wójt, na podstawie stałego rejestru wyborców według stanu na koniec kwartału poprzedzającego dzień wyborów.

§ 19. 1. Głosować można tylko osobiście.

2. Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna składająca się z nieparzystej liczby członków z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą co najmniej trzy osoby wybrana spośród uprawnionych uczestników zebrania. Wybory przeprowadza się na kartach do głosowania , opatrzonych pieczęcią Urzędu Gminy.

3. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej.

4. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania

3) objaśnienie zasad głosowania,

4) przeprowadzenie wyborów,

5) ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wiejskiego wyników głosowania i wyników wyborów,

6) sporządzenie protokołów głosowania.

5. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.

§ 20. 1. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenia kandydatów dla dokonania wyboru sołtysa, w drugiej kolejności członków Rady Sołeckiej.

2. Kandydat na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

3. Komisja Skrutacyjna zamyka listy kandydatów na sołtysa lub członka Rady Sołeckiej po zarejestrowaniu wszystkich nazwisk i odebraniu od zgłoszonych osób zgody na kandydowanie.

§ 21. Kandydaci są wpisywani na karty do głosowania przez Komisje Skrutacyjną w kolejności alfabetycznej według nazwisk i imion.

§ 22. 1. Komisja Skrutacyjna wydaje karty do głosowania na podstawie spisu uprawnionych do głosowania sporządzonych przez Urząd Gminy.

2. Głosujący potwierdzają odbiór karty do głosowania podpisem.

§ 23. Głosowanie polega na:

1) w przypadku wyboru sołtysa - pozostawieniu nie skreślonego jednego kandydata,

2) w przypadku wyboru Rady sołeckiej - pozostawieniu co najmniej tylu nie skreślonych kandydatów, ilu jest wybieranych członków Rady Sołeckiej.

§ 24. Nieważne są głosy na kartach:

1) całkowicie przedartych,

2) bez pieczęci Urzędu Gminy Żagań,

3) na których postawiono więcej niż jedno nazwisko kandydata lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyboru Sołtysa,

4) na których pozostawiono więcej nie skreślonych nazwisk kandydatów niż wynosi liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej lub skreślono nazwiska wszystkich kandydatów - w przypadku wyborów Rady Sołeckiej.

§ 25. Za wybranego na Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał największą liczbę głosów.

2. Za wybranych do Rady Sołeckiej uważa się tych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.

3. Jeżeli nie można wybrać Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej z powodu uzyskania przez kilku kandydatów równej liczby głosów, należy przeprowadzić drugą turę głosowania. Do drugiej tury głosowania przechodzą kandydaci, którzy uzyskali równą liczbę głosów i spośród nich dokonuje się wyboru Sołtysa bądź brakującej liczby członków Rady Sołeckiej.

4. W przypadku, gdy zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat na Sołtysa, wybory przeprowadza się, z tym, że kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.

5. Głosowanie nad jednym kandydatem polega na pozostawieniu nie skreślonego nazwiska w przypadku głosowania na tak lub skreśleniu nazwiska w przypadku głosowania na nie.

6. W przypadku , gdy jeden zarejestrowany kandydat nie uzyska w głosowaniu więcej niż połowa ważnie oddanych głosów, a także, gdy nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat na Sołtysa wsi, przeprowadza się ponowne wybory w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów.

7. W przypadku, gdy w wyborach do Rady Sołeckiej, nie zarejestrowano liczby kandydatów przekraczającej jej skład określony w § 17 ust.3- przyjmuje się, że zgłoszeni kandydaci zostali wybrani na członków Rady Sołeckiej, natomiast wyboru brakującej liczby członków Rady Sołeckiej dokonuje się ponownie na zebraniu wiejskim w ciągu 2 miesięcy od daty pierwszych wyborów.

§ 26. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej są bezpośrednio odpowiedzialni przed mieszkańcami i mogą być przez zebranie odwołani przed upływem kadencji , jeżeli nie wykonują swoich obowiązków, naruszają postanowienia Statutu lub uchwały zebrania wiejskiego.

2. Wnioski o odwołanie sołtysa kierowane są do Wójta Gminy.

3. O odwołanie Sołtysa może wystąpić co najmniej 1/5 stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania.

4. Wniosek o odwołanie wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku należy dołączyć listę stałych mieszkańców uprawnionych do głosowania popierających wniosek z uwzględnieniem ich imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz własnoręcznego podpisu.

5. Wnioskom nie spełniającym wymogu określonego w ust.4 Wójt nie nadaje biegu.

6. Głosowanie nad odwołaniem Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje po uprzednim umożliwieniu zainteresowanemu złożenia wyjaśnień, chyba że ta osoba wiedziała o terminie zebrania i nie stawiła się na nie z przyczyn leżących po jej stronie.

7. Odwołanie następuje zwykłą większością głosów tzn. ilość osób "za" wnioskiem o odwołanie jest większa od ilości głosów "przeciw". Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku.

8. Zebranie dla odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej i dokonania wyborów uzupełniających zwołuje Wójt.

9. Odwołanie następuje w trybie przewidzianym dla wyboru.

§ 27. Odwołanie i wybór nowego Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej odbywają się na tym samym zebraniu.

§ 28. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się mandatu,

3) utraty prawa wybieralności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 ze zm.).

§ 29. 1. Przedterminowego wyboru Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej dokonuje się stosując tryb przewidziany dla wyborów organów Sołectwa.

2. Kadencja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach uzupełniających upływa z dniem zakończenia kadencji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 18.

§ 30. 1. W terminie 14 dni od daty wyborów może zostać wniesiony protest przeciwko ważności wyborów Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej z powodu naruszenia postanowień statutu, jeśli naruszenie to mogło przesadzić o wynikach wyborów.

2. Protest może wnieść wyborca, którego nazwisko było umieszczone na liście obecności osób uczestniczących w zebraniu wyborczym.

3. Protest wnosi się na piśmie do Wójta, który jest organem właściwym do rozstrzygnięcia protestu.

4. W proteście powinny być sformułowane konkretne zarzuty oraz wskazane lub przedstawione dowody na ich poparcie.

5. Wójt rozstrzyga protest w formie zarządzenia w ciągu 14 dni od daty jego złożenia.

6. Na rozstrzygnięcie Wójta przysługuje zażalenie do Rady Gminy w terminie 14 dni od daty jego opublikowania.

7. Rada Gminy rozpatruje zażalenie w terminie 60 dni od dnia jego złożenia.

8. W przypadku uznania protestu Wójt zarządza ponowne wybory. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego statutu.

9. Protest zostaje oddalony jeżeli został złożony z naruszeniem 14-dniowego terminu. o którym mowa w ust.1.

10. Wójt pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę inną niż wymienioną w ust.1.

§ 31. Dokumentację z wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej przechowuje się na okres kadencji w archiwum Urzędu Gminy.

Rozdział 7.
Gospodarka finansowa i zarządzanie mieniem gminnym

§ 32. 1. Sołectwo nie prowadzi własnej gospodarki finansowej.

2. Realizacja potrzeb finansowych Sołectwa odbywa się w ramach budżetu gminy.

3. Rada Sołecka opracowuje i przedkłada Wójtowi wnioski - najpóźniej w terminie do 15 października każdego roku - w celu rozpatrzenia ich przy konstruowaniu projektu budżetu na następny rok.

4. Sołectwo ma prawo wnioskować do organów gminy o stosowne środki na realizacje zadań powierzonych Sołectwu oraz ma obowiązek realizować wydatki, zgodnie z przyznanymi limitami.

5. Zadania Sołectwa mogą być realizowane w ramach środków finansowych pochodzących z funduszu sołeckiego utworzonego zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U Nr 52, poz. 420 ze zm.) w przypadku gdy Rada Gminy wyrazi zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

6. Udostępnienie Sołectwu mienia komunalnego następuje na podstawie protokołów użyczenia sporządzonych pomiędzy Wójtem i Sołtysem.

7. Zakres korzystania z mienia gminnego obejmuje korzystanie z niego w ramach zwykłego zarządu.

Rozdział 8.
Nadzór i kontrola nad działalnością Sołectwa

§ 33. Kontrola oraz nadzór działalności organów sołectwa sprawowana jest na zasadach legalności, celowości, rzetelności, gospodarności oraz zgodności z przepisami prawa.

§ 34. 1. Kontrole działalności oraz nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawuje Wójt i Rada Gminy.

2. Organy, o których mowa w ust.1 mogą kontrolować organy Sołectwa poprzez wysłanie swoich przedstawicieli.

§ 35. 1. Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Sołectwa niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień nadzorczych.

2. Do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 organy nadzoru mogą delegować swoich przedstawicieli.

§ 36. 1. Uwagi na działalność sołtysa należy do kompetencji wójta.

2. Wójt przedstawia odpowiedź w sprawie skargi w terminie miesiąca od dnia jej złożenia.

3. Sołtys informuje mieszkańców sołectwa o złożonych uwagach oraz o sposobie ich załatwienia na najbliższym zebraniu wiejskim.

§ 37. 1. Nadzór nad zgodnością z prawem uchwał podjętych przez zebranie wiejskie sprawuje wójt.

2. Sołtys zobowiązany jest do przedłożenia Wójtowi uchwał i rozstrzygnięć zebrania wiejskiego w terminie 14 dni od daty odbycia zebrania.

3. Wójt może wstrzymać wykonanie uchwały zebrania wiejskiego na okres 30 dni w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego lub uchwałę uchylić z powodu naruszenia prawa.

4. Rozstrzygnięcie wójta w sprawie uchylenia uchwały powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Od rozstrzygnięcia sołectwu służy prawo wniesienia odwołania do rady gminy, w terminie miesiąca od jego doręczenia.

Rozdział 9.
Postanowienie końcowe

§ 38. 1. Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy w trybie określonym do jego uchwalenia.

2. Traci moc Uchwała Nr XII/57/03 Rady Gminy Żagań z dnia 5 grudnia 2003r.

3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Żagań


Jan Daniszewski


Załącznik do Uchwały Nr XII/81/15
Rady Gminy Żagań
z dnia 18 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Posyniak

Notariusz Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »