| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 110/7/XIX/16 Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie utworzenia Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i nadanie jej statutu

Na podstawie art. 5c ust. 2 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990.r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) uchwala się, co następuje:

§ 1. W celu sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej, tworzy się Miejską Radę Seniorów w Iłowej.

2. Tryb wyboru członków Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej i zasady jej działania określa Statut Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Obsługę techniczną i administracyjną Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej zapewnia Biuro Rady Miejskiej w Iłowej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady


Mirosław Wdowiak


Załącznik do Uchwały Nr 110/7/XIX/16
Rady Miejskiej w Iłowej
z dnia 9 lutego 2016 r.

Statut Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej

Rozdział 1.
Tryb wyboru członków Rady Seniorów

§ 1. Siedzibą Miejskiej Rady Seniorów w Iłowej, zwaną dalej Radą Seniorów, jest Iłowa.

1. Kadencja Miejskiej Rady Seniorów trwa 3 lata, licząc od dnia wyboru jej członków w skład Rady Seniorów.

§ 2. 1. Pierwszy nabór na członków Rady Seniorów odbywa się w drodze ogłoszenia Burmistrza.

2. Nabór na członków Rady Seniorów drugiej i następnych kadencji następuje w drodze ogłoszenia ustępującej Rady Seniorów.

3. Ogłoszenie o naborze członków do Rady Seniorów podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

b) umieszczenie na stronie internetowej Gminy Iłowa.

4. Burmistrz lub ustępująca Rada Seniorów ogłasza informację o spotkaniu zgłoszonych kandydatów na członków Rady Seniorów na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Gminy Iłowa.

5. Spotkanie, o którym mowa w ust. 4, powinno nastąpić w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń kandydatów, określonej w ogłoszeniu o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów.

6. Rada Seniorów liczy od 5 do 9 osób. W przypadku zgłoszenia 5, 6, 7, 8 lub 9 kandydatów, Rada Seniorów składa się odpowiednio z 5, 6, 7, 8 lub 9 członków. W przypadku zgłoszenia od 5 do 9 kandydatów na członka Rady Seniorów, zgłoszeni kandydaci stają się automatycznie członkami Rady Seniorów.

7. W przypadku zgłoszenia więcej niż 9 kandydatów, Rada Seniorów wybierana jest w składzie 9-o osobowym. W takim wypadku członków Rady Seniorów wybierają z pośród siebie zgłoszeni kandydaci w głosowaniu bezpośrednim i jawnym. Rozstrzygnięcie zapada zwykłą większością głosów.

8. W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 kandydatów, ponawia się nabór na kandydatów do Rady Seniorów.

9. Dokumentem potwierdzającym wybór członków Rady Seniorów jest protokół ze spotkania, o którym mowa w ust. 4, a w przypadku określonym w ust. 7, również protokół z przeprowadzonego głosowania.

§ 3. 1. W skład Rady Seniorów mogą być powołane osoby wskazane przez przedstawicieli, o których mowa w art. 5c ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.[1])), działających na rzecz środowiska osób starszych i zamieszkujących na terenie gminy Iłowa.

2. Wybór członków Rady Seniorów drugiej i następnych kadencji winno nastąpić w ciągu dwóch miesięcy przed upływem kadencji poprzedniej Rady Seniorów.

3. Wygaśnięcie członkostwa w Radzie Seniorów w trakcie kadencji następuje w przypadku

a) śmierci członka Rady Seniorów,

b) pisemnej rezygnacji członka Rady Seniorów.

4. Uzupełnienie składu Rady Seniorów następuje w trybie określonym dla wyboru nowej Rady Seniorów.

Rozdział 2.
Zasady działania

§ 4. 1. Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów zwołuje Burmistrz.

2. Na pierwszym posiedzeniu Rady Seniorów nowej kadencji, do czasu wyboru Przewodniczącego, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem członek Rady Seniorów.

3. Rada Seniorów na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 3/4 składu Rady Seniorów.

4. Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz stanowią Prezydium Rady Seniorów.

5. Prezydium Rady Seniorów ustala porządek obrad Rady Seniorów.

§ 5. 1. Każdy z członków Rady Seniorów ma prawo wyrazić swoje zdanie w sprawach omawianych na posiedzeniu Rady Seniorów.

2. W celu propagowania swoich działań, Rada Seniorów może prowadzić swoja stronę Internetową.

3. Członkowie Rady Seniorów pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 6. 1. Posiedzenia Rady Seniorów odbywają się co najmniej raz na kwartał.

2. Posiedzenia Rady Seniorów zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

3. Przewodniczący zwołuje posiedzenia Rady Seniorów w szczególności w celu rozpatrzenia spraw zgłoszonych przez członków Rady Seniorów, osoby starsze nie będące członkami Rady Seniorów, a także w celu wyrażenia przez Radę Seniorów opinii w sprawach przedstawionych przez przedstawicieli władz samorządowych.

4. Członkowie Rady Seniorów są powiadamiani o planowanym posiedzeniu i porządku obrad, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Wraz z zawiadomieniem doręczane są materiały na posiedzenie.

5. Powiadomienie może odbywać się drogą pocztową, faksową lub elektroniczną na adres wskazany przez każdego członka Rady Seniorów.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin określony w ust. 4 może ulec skróceniu.

7. Na posiedzenia Rady Seniorów mogą być zapraszani przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji właściwych ze względu na przedmiot posiedzenia.

8. Posiedzeniu Rady Seniorów przewodniczy Przewodniczący, Wiceprzewodniczący lub inna osoba wybrana spośród członków Rady Seniorów.

9. Z posiedzenia Rady Seniorów sporządza się protokół, który zawiera zwięzłe streszczenie referowanych spraw, podjęte uchwały i wyniki głosowania.

10. Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i protokolant.

11. Do protokołu dołącza się listę obecności na posiedzeniu.

§ 7. Rada Seniorów jest władna do podejmowania uchwał jeżeli w jej posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa składu Rady Seniorów.

§ 8. 1. Rada Seniorów wyraża swoje opinie w formie uchwały, wniosku lub odpowiedniego zapisu w protokole z posiedzenia.

2. Uchwały Rady Seniorów zapadają zwykłą większością głosów.

3. Głosowania w Radzie Seniorów są jawne.

4. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Seniorów.

§ 9. 1. Do zadań Przewodniczącego Rady Seniorów w szczególności należy:

a) reprezentowanie Rady Seniorów na zewnątrz,

b) kierowanie pracą Prezydium Rady Seniorów,

c) ustalanie terminów posiedzeń Rady Seniorów,

d) zwoływanie posiedzeń Rady Seniorów,

e) prowadzenie posiedzeń Rady Seniorów,

f) ustalanie porządku prac Rady Seniorów przy uwzględnieniu charakteru i rodzaju spraw przewidzianych do rozpatrzenia,

g) czuwanie nad terminowością i przebiegiem prac Rady Seniorów,

h) zapraszanie na posiedzenia Rady Seniorów - na wniosek członka Rady Seniorów bądź z własnej inicjatywy - kierowników jednostek organizacyjnych gminy,

i) powoływanie stałych lub czasowych zespołów roboczych.

2. Wiceprzewodniczący Rady Seniorów zastępuje Przewodniczącego w razie jego nieobecności.

3. Do zadań Sekretarza Rady Seniorów w szczególności należy:

a) Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady Seniorów,

b) Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Seniorów,

c) Zapewnienie komunikacji z członkami Rady Seniorów i władzami samorządowymi.

Rozdział 3.
Postanowienia końcowe

§ 10. Rada Seniorów może ustalić regulamin wewnętrzny swojego funkcjonowania.

§ 11. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego nadania.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Kaszuba

Specjalizuję się w procesie cywilnym prowadząc w szczególności liczne sprawy z zakresu odszkodowań, prawa upadłościowego, prawa pracy oraz sprawy gospodarcze. Jestem też autorem bloga o upadłości konsumenckiej. Z powodzeniem prowadzę również sprawy karne – zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych, reprezentując interesy klientów w sprawach o dużym ciężarze gatunkowym, m. in w sprawach o zabójstwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »