| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/123/16 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm. ), art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami, a w szczególności:

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

3) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

4) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wyprodukowana
przez mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości ilość odpadów komunalnych.

§ 3. Z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są:

1) zmieszane odpady komunalne;

2) papier, szkło, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, zebrane w sposób selektywny;

3) odpady ulegające biodegradacji;

4) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych odbywa się odbieranie następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

a) przeterminowane leki,

b) chemikalia,

c) zużyte baterie i akumulatory,

d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

e) odpady wielkogabarytowe,

f) odpady budowlane i rozbiórkowe,

g) odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,

h) zużyte opony.

§ 4. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej z terenu miasta, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na dwa tygodnie;

2) papier, szkło - 1 raz w miesiącu;

3) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - 1 raz w miesiącu, a w okresie
od czerwca do sierpnia - 2 razy w miesiącu;

4) odpady ulegające biodegradacji - 1 raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października,
a w okresie od listopada do marca - 1 raz w miesiącu.

§ 5. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zabudowie wielolokalowej z terenu miasta, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3:

1) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu;

2) szkło - 1 raz w miesiącu, a w okresie od maja do września 2 razy w miesiącu;

3) papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - 1 raz w tygodniu;

4) odpady ulegające biodegradacji - 1 raz w tygodniu w okresie od kwietnia do października,
a w okresie od listopada do marca - 1 raz w miesiącu.

§ 6. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zabudowie jednorodzinnej z terenów wiejskich, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz w miesiącu;

2) papier, szkło - 1 raz w miesiącu;

3) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - 1 raz w miesiącu, a w okresie
od czerwca do sierpnia - 2 razy w miesiącu;

4) odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu.

§ 7. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zabudowie wielolokalowej z terenów wiejskich, o których mowa w § 3 pkt 1, 2 i 3:

1) zmieszane odpady komunalne - 1 raz na 2 tygodnie;

2) papier, szkło - 1 raz w miesiącu;

3) opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale - 1 raz w miesiącu, a w okresie
od czerwca do sierpnia - 2 razy w miesiącu;

4) odpady ulegające biodegradacji - raz w miesiącu.

§ 8. 1. Odpady, o których mowa w § 3 pkt 4 należy zagospodarować w następujący sposób:

1) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) chemikalia należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory i baterie można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub 2 razy w roku w ramach organizowanej przez gminę zbiórki przekazać podmiotowi odbierającemu odpady;

4) odpady wielkogabarytowe pochodzące z terenu nieruchomości można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów lub 2 razy w roku w ramach organizowanej przez gminę zbiórki przekazać podmiotowi odbierającemu odpady.

2. Transport odpadów do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie. Opłata uiszczana za odpady komunalne nie obejmuje kosztów transportu do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

3. Informację o lokalizacji i godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Krosno Odrzańskie oraz w opublikowanym przez gminę harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

§ 9. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz adres punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz ze sposobem jego funkcjonowania podany zostanie do publicznej wiadomości.

§ 10. 1. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości reklamacja powinna być zgłoszona
na infolinię podmiotu świadczącego usługę w zakresie wywozu odpadów wyłonionego w przetargu, bądź do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, niezwłocznie jednak nie później
niż w ciągu 48 godzin.

2. Reklamacje uznane za zasadne realizowane są przez podmiot odbierający odpady w ciągu
48 godzin od zgłoszenia.

3. W przypadku niewykonania lub niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reklamacja powinna być zgłoszona do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim przy ul. Parkowej 1, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 48 godzin.

§ 11. Właścicielom nieruchomości zostaną dostarczone bezpłatnie przez podmiot odbierający odpady komunalne zamknięte pojemniki spełniające wymagania Polskich Norm i przystosowane
do urządzeń załadowczych pojazdów, przeznaczone do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pojemniki lub worki do zbiórki odpadów selektywnych w ciągu 7 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 12. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Krosno Odrzańskie przez podmiot odbierający odpady muszą być zagospodarowane w sposób szczegółowo określony w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego.

§ 14. Traci moc uchwała nr XV/113/15 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia
21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Radosław Sujak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Melonet

Agencja SEM zajmująca się marketingiem w Internecie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »