| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/88/2016 RADY GMINY w BOJADŁACH

z dnia 15 lutego 2016r.

w sprawie określenia warunków, form, zakresu oraz trybu postępowania w sprawach udzielania pomocy przewidzianej Programem wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz 1515 ze zm. ) oraz art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.

W ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Bojadła określa się warunki, formy, zakres pomocy określonej powyższym Programem oraz tryb postępowania w sprawach jej udzielania, za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia artystyczne dla uczniów, którzy odbywają naukę w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i gimnazjach.

§ 2.

1. Pomoc określona Programem przyznawana jest w formie stypendium Wójta Gminy Bojadła za wyniki w nauce oraz za znaczące osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i artystycznych.

2. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie:

1) klas IV, V i VI szkoły podstawowej;

2) klas I, II i III gimnazjum.

3. Stypendium może przyznane uczniowi nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego semestru nauki.

§ 3.

1. Stypendium może otrzymać uczeń szkoły podstawowej, który spełnia następujące wymagania:

1) uzyskał w danym semestrze średnią ocen nie niższą niż 5,2;

2) otrzymał w danym semestrze wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) reprezentował szkołę w danym semestrze w konkursach, olimpiadach, konkursach artystycznych;

4) brał w danym semestrze czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

2. Stypendium może otrzymać uczeń gimnazjum, który spełnia następujące wymagania:

1) uzyskał w danym semestrze średnią ocen nie niższą niż 5,3;

2) otrzymał w danym semestrze wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) reprezentował szkołę w danym semestrze w konkursach, olimpiadach, konkursach artystycznych;

4) brał w danym semestrze czynny udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego.

§ 4.

1. Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest w formie świadczenia pieniężnego.

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na stypendia określone jest w budżecie Gminy Bojadła na dany rok.

3. Kwotę przeznaczoną na stypendia na dany rok dzieli się na dwie równe części, po jednej części na każdy semestr nauki.

§ 5.

1) Stypendium wypłacane jest jednorazowo z dołu po zakończeniu semestru.

2) Stypendium wręczane jest przez Wójta Gminy Bojadła na uroczystym spotkaniu z uczniami, którzy otrzymali stypendium.

3) Stypendium może być wypłacone w kasie banku obsługującego Gminę Bojadła rodzicom lub prawnym opiekunom wyróżnionego ucznia lub przekazane na wskazany przez nich rachunek bankowy.

4) O przyznanych stypendiach i dacie ich wręczenia, wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

§ 6.

1. Wnioski o przyznanie stypendium składa się w następujących terminach:

1) za I semestr - do 14 dni po jego zakończeniu;

2) za semestr II - do 14 dni po zakończeniu nauki.

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Bojadła.

3. Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane ucznia (imię ,nazwisko, data urodzenia, adres stałego zamieszkania;

3) nazwę szkoły, oznaczenie klasy;

4) średnią ocen za semestr;

5) ocenę z zachowania;

6) opis osiągnięć ucznia;

7) podpis wnioskodawcy.

4. Wniosek może być złożony na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

5. Do wniosku należy dołączyć dokumenty poświadczające uzyskanie wyników, o których mowa w § 3. Uzyskanie tych wyników, może być potwierdzone także w formie adnotacji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, na wniosku o przyznanie stypendium.

§ 7.

Wnioski o stypendium mogą złożyć:

1) dyrektor szkoły;

2) rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 8.

1. W celu określenia wysokości stypendium każdemu uczniowi przyznaje się punkty za:

1) każdą 1/100 powyżej określonej w § 3. średniej .............................................1 pkt;

2) wzorową ocenę z zachowania ........................................................................10 pkt;

3) bardzo dobrą ocenę z zachowania ...................................................................8 pkt;

4) inne osiągnięcia w konkursach artystycznych, przedmiotowych:

a) na szczeblu szkolnym ................................................................................ 3 pkt;

b) na szczeblu powiatowym lub rejonowym ..................................................4 pkt;

c) na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim ............................................... 6 pkt;

5) udział ucznia w życiu szkoły i środowiska lokalnego ............................... 4 pkt.

2. Wysokość stypendium dla ucznia uzależniona jest od osiągniętego wyniku, kwoty ustalonej na ten cel w budżecie Gminy Bojadła na dany rok i liczby wniosków. Wysokość stypendium oblicza się w następujący sposób:

1) sumuje się wszystkie punkty uzyskane, zgodnie na z ust. 1, przez uczniów objętych wnioskami o przyznanie stypendium, spełniających warunki określone w § 3;

2) kwotę przeznaczoną na stypendium w danym semestrze dzieli się przez liczbę punktów obliczonych według postanowienia pkt 1, otrzymując w ten sposób wartość jednego punktu w złotych;

3) wysokość stypendium ustalona jest jako iloczyn wartości jednego punktu i liczby punktów zdobytych przez danego ucznia.

3. W przypadku równej ilości punktów przyznaje się równorzędne stypendia.

§ 9.

Stypendium jest przyznawane niezależnie od sytuacji materialnej kandydata i nie ma charakteru socjalnego.

§ 10.

Traci moc Uchwała Nr XV/81/16 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016 r., poz. 155) oraz Uchwała Nr XV/90/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia w innych dziedzinach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bojadła (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012 r., poz. 880 )

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojadła.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego .

Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach


Elżbieta Szwajkowska


Załącznik do Uchwały Nr XVI/88/2016
RADY GMINY w BOJADŁACH
z dnia 15 lutego 2016 r.

Wzór wniosku
WNIOSEK
o przyznanie stypendium Wójta Gminy Bojadła

Dane wnioskodawcy: …………………………………………………………………

.......................................................................................................................................

Imię: …………………………………………………………………………………..

Nazwisko: ……………………………………………………………………………...

Data urodzenia ………………………………………………………………………..

Adres stałego miejsca zamieszkania…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Klasa /szkoła/…………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………

Średnia ocena za semestr………………………………………………………………

Ocena z zachowania …………………………………………………………………..

Opis osiągnięć kandydata ( olimpiady, konkursy, osiągnięcia artystyczne i sportowe)

Udział w konkursach szkolnych

a)

Nazwa konkursu:

…………………………………………………………………….

Miejsce

……………

Nazwa konkursu:

…………………………………………………………………….

Miejsce

……………

Nazwa konkursu:

……………………………………………………………………..

Miejsce

…………….

Nazwa konkursu:

…………………………………………………………………….

Miejsce

…………….

Udział w konkursach międzyszkolnych

b)

Nazwa konkursu:

…………………………………………………………………….

Miejsce

……………

Nazwa konkursu:

……………………………………………………………………

Miejsce

……………..

Nazwa konkursu:

……………………………………………………………………

Miejsce

…………….

Nazwa konkursu:

……………………………………………………………………

Miejsce

……………..

Udział w życiu szkoły i środowiska (szczegółowy opis)

c)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

…… …………………………….

( podpis wnioskodawcy)

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Autotesto

Autotesto to pierwsza w Polsce Sieć Niezależnych Ekspertów Samochodowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »