| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OSZ.4210.37(9).2016.585.XIII.EŻ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 12 października 2016r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 i art. 45 w związku z art. 30 ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267,
ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 18 kwietnia 2014 r.

przedsiębiorstwa energetycznego:

Elektrociepłownia "Zielona Góra" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000040284,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 929-000-69-02,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem energetycznym"

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła, ustaloną przez Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania taryfy na jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego, posiadającego koncesje udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanego dalej "Prezesem URE", w dniu 28 października 1998 r. na wytwarzanie ciepła Nr WCC / 303 / 1286 / U / OT-5 / 98 / JK (ze zmianami) oraz w dniu 31 grudnia 2002 r. na przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC / 1049 / 4160 / W / OSZ / 2002 / CK (ze zmianami), w dniu 24 kwietnia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo energetyczne.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres jej obowiazywania.

W trakcie postępowania administracyjnego Przedsiębiorstwo energetyczne było wzywane przez Prezesa URE pismami z dnia 13 maja 2014 r., 17 czerwca 2014 r., 30 czerwca 2014 r. do uzupełnienia wniosku, złożenia wyjaśnień oraz dokonania poprawek. Odpowiedzi Przedsiębiorstwa energetycznego oraz dodatkowe wyjaśnienia wpłynęły do Oddziału Terenowego URE w dniach: 9 i 25 czerwca 2014 r.oraz 2 lipca 2014 r. Pismem z dnia 4 lipca 2014 r. Przedsiębiorstwo energetyczne, zgodnie z art. 10 § 1 kpa, zostało poinformowane o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w tej sprawie materiałem dowodowym. Przedsiębiorstwo energetyczne w dniu 4 lipca 2014 r. poinformowało, że nie skorzysta ze swojego uprawnienia.

W toku postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1-5 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Ceny ciepła wytwarzanego w kogeneracji ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne przy zastosowaniu uproszczonego sposobu kalkulacji cen ciepła, o których mowa w § 13 rozporządzenia taryfowego. Natomiast ceny ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena tych kosztów została dokonana, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, na podstawie porównania uzasadnionych jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Ustalony okres obowiązywania taryfy dla ciepła odpowiada okresowi stosowania taryfy wskazanemu w § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji Przedsiębiorstwu energetycznemu przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71- 617 Szczecin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia na koszt Przedsiębiorstwa energetycznego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego


Anna Bródka

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 złotych, w dniu 27 marca 2014 r., na rachunek Urzędu Dzielnicy Warszawa Ochota nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055.

Bartosz Ott - starszy specjalista

Otrzymują:

1. Elektrociepłownia "Zielona Góra" S.A.

ul. Zjednoczenia 103, 65-120 Zielona Góra

2. Wojewoda Lubuski

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wlkp.

3. a/a.


Załącznik do Decyzji Nr OSZ -4210-13(10)/2014/1286/XVI/BO
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 7 lipca 2014 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

noRisk

noRisk to firma, która świadczy usługi prawne w zakresie wsparcia przy uzyskiwaniu odszkodowania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »