| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/287/10 Rady Gminy Sławno

z dnia 22 lutego 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sławno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym"


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138,poz.974 i Nr 173, poz. 1218;z 2008r. Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458 oraz z 2009 r. Nr 52,poz.420 i Nr 157,poz. 1241), art. 35 i art. 37 ust.1 pkt 2,ust. 3a i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298; z 2006 r. Nr 64, poz. 446, Nr 136, poz. 970; z 2007 r. Nr 34, poz. 206 , Nr 171, poz. 1208) oraz art. 22 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (t.j.: Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, Nr 171,poz. 1208; z 2008 r. Dz.U. Nr 195,poz. 1200; z 2009 r. Dz.U. Nr 62,poz.504, Nr 97,poz.801 i Nr 226,poz.1809 ), Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr XX/153/2008 Rady Gminy Sławno z dnia 30 maja 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Sławno za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym" wprowadza się następujące zmiany :
1. § 2 ust. 2 Regulaminu otrzymuje brzmienie: " § 2.2.Trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu przez zawodników wyników, o których mowa w ust. 1 mogą być przyznawane wyróżnienia i nagrody z budżetu Gminy Sławno".
2. § 3 Regulaminu otrzymuje brzmienie: " § 3. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) zawodniku - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego działającego na terenie Gminy Sławno, który uprawia określoną dyscyplinę sportu jako zawodnik amator lub zawodnik licencjonowany;
2) zawodniku amatorze - należy przez to rozumieć członka klubu sportowego działającego na terenie Gminy Sławno, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu nie posiada licencji zawodnika,
3) zawodniku licencjonowanym - należy przez to rozumieć mieszkańca Gminy Sławno oraz członka klubu działającego na terenie Gminy Sławno, który uprawiając określoną dyscyplinę sportu posiada licencję zawodnika,
4) licencji zawodnika - należy przez to rozumieć uprawnienie do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, przyznawane na zasadach i w trybie przepisów ustawy o sporcie kwalifikowanym,
5) trenerze - należy przez to rozumieć osobę, która posiada dyplom potwierdzający stopień trenerski uzyskany w trybie odrębnych przepisów i szkoląc zawodnika przyczyniła się do uzyskania przez niego wysokiego wyniku sportowego, w krajowym współzawodnictwie sportowym ,
6) działaczu - należy przez to rozumieć osobę działającą w klubie sportowym na terenie Gminy Sławno zasłużoną w osiągnięciu przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego w krajowym współzawodnictwie sportowym,
7) wysokim wyniku sportowym we współzawodnictwie krajowym - należy przez to rozumieć uzyskanie przez zawodnika czołowych miejsc w klasyfikacjach na Mistrzostwach Polski, Pucharach Polski, Ogólnopolskich Turniejach Klasyfikacyjnych, albo w klasyfikacji na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Ogólnopolskich Olimpiad Młodzieży (Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych) lub innych turniejach i zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim lub co najmniej wojewódzkim."
3. § 6 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie: "§ 6.4. Wszystkie dokumenty związane ze stypendiami, nagrodami, wyróżnieniami przechowywane są w referacie Oświaty, Zamówień Publicznych, Kultury i Sportu Urzędu Gminy w Sławnie."
4. § 10. Regulaminu otrzymuje brzmienie: "Stypendium sportowe może otrzymać zawodnik, który łącznie spełnia następujące warunki:
1) uprawia dyscyplinę sportu zaliczoną do programu Igrzysk Olimpijskich , lub w której działa określony Polski Związek Sportowy,
2) jest członkiem klubu działającego na terenie Gminy Sławno,
3) w roku przyznania stypendium lub w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik sportowy we współzawodnictwie krajowym,
4) reprezentuje macierzysty klub sportowy na zawodach sportowych,
5) jest objęty programem szkolenia (plan startów i przygotowań),
6) w momencie przyznania stypendium nie ukończył 30 lat."
5. w § 13 ust.1 skreśla się pkt 5 
6. § 16, ust.2 otrzymuje brzmienie: " § 16.2. Nagrodę lub wyróżnienie Wójt Gminy Sławno może przyznać jako wyraz uznania trenerowi, działaczowi sportowemu, którzy przyczynili się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego we współzawodnictwie sportowym przez zawodnika."
7. § 19. otrzymuje brzmienie: " § 19. Nagrodę lub wyróżnienie można przyznać:
1) zawodnikowi, który jednocześnie :
a) w roku przyznania nagrody lub wyróżnienia, albo w roku poprzednim osiągnął wysoki wynik w krajowym współzawodnictwie sportowym
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez innych zawodników;
2) trenerowi, który jednocześnie :
a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia przyczynił się do osiągnięcia wysokiego wyniku sportowego przez zawodnika w krajowym współzawodnictwie sportowym,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy;
3) działaczowi sportowemu, który jednocześnie :
a) w okresie nie dłuższym niż rok przed przyznaniem nagrody lub wyróżnienia wspomagał proces szkolenia sportowego i przyczynił się do uzyskania przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego w krajowym współzawodnictwie sportowym ,
b) reprezentuje postawę godną naśladowania przez zawodników, trenerów i działaczy sportowych,
c) w sposób należyty wypełnia swoje obowiązki wobec organizacji sportowych, w których jest zrzeszony."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Gminy Sławno

Bolesław Wiktorowicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »