| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/326/2009 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 29 października 2009r.

w sprawie ustalania zasad udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego i upoważnienia Zarządu Powiatu do ustalenia wysokości opłat za ich wykorzystywanie


Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101) oraz pkt 12 lit. c), d) i pkt 18 załącznika do Uchwały Nr XLI/288/2005 Rady Powiatu z dnia 27 października 2005 roku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu współpracy Powiatu Tomaszowskiego z organizacjami pozarządowymi, Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się zasady udostępniania obiektów sportowych szkół i placówek oświatowych Powiatu Tomaszowskiego i upoważnia się Zarząd Powiatu do ustalenia wysokości opłat za ich wykorzystywanie, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady

Andrzej Barański
Załącznik do uchwały Nr XLIV / 326 /2009
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia 29 października 2009 r.
WYSOKOŚĆ OPŁAT I ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH POWIATU TOMASZOWSKIEGO
§ 1. 1. Uchwała dotyczy obiektów sportowych:
1) Szkół ponadgimnazjalnych,
2) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
3) Zespołu Placówek Wychowania Pozaszkolnego.
2. Obiekty sportowe jednostek wymienionych w ust. 1 mogą być udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie na cele związane z działalnością oświatową, kulturalną, sportowo-rekreacyjną, wystawienniczą i charytatywną.
3. Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 nie może kolidować z działalnością statutową szkół i placówek oraz potrzebami Powiatu Tomaszowskiego w zakresie sportu i rekreacji.
§ 2. 1. Odpłatność za jedną godzinę zegarową udostępnienia obiektów sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1, ustali Zarząd Powiatu na podstawie propozycji przedstawionej przez dyrektorów jednostek organizacyjnych.
2. Podstawę do ustalenia wysokości odpłatności stanowi, przedstawiona Zarządowi Powiatu przez dyrektora, kalkulacja kosztów utrzymania obiektu.
3. Udostępnienie obiektów sportowych na cele wymienione w § 1 ust. 2, których organizatorem lub współorganizatorem jest Zarząd Powiatu jest nieodpłatne.
§ 3. Udostępnianie obiektów wskazanych w § 1 ust. 1 odbywa się na podstawie umów dwustronnych zawartych między dyrektorem danej jednostki organizacyjnej, a podmiotem prowadzącym zajęcia.
§ 4. 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych:
1) dzieciom, młodzieży szkolnej i osobom dorosłym na zajęcia rekreacyjno sportowe w formach niezorganizowanych,
2) zorganizowanym grupom młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne
3) stowarzyszeniom sportowym i rekreacyjnym działającym na terenie Powiatu Tomaszowskiego, które prowadzą działalność statutową obejmującą dzieci i młodzież,
4) organizacjom młodzieżowym mającym w swoich statutach zadania z zakresu kultury fizycznej.
2. Nieodpłatne udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1, dotyczy tylko korzystania z ogólnie dostępnych, otwartych boisk szkolnych.
3. Nieodpłatne udostępnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 2, 3, 4 nie dotyczy zajęć, których uczestnicy ponoszą odpłatność z tytułu ich organizacji.
§ 5. 1. Udostępnienie obiektów na imprezy masowe może nastąpić po uprzednim spełnieniu przez organizatorów wymogów określonych w ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2009 Nr 62 poz. 504).
2. Udostępnienie obiektów na imprezy masowe odbywa się za zgodą Zarządu Powiatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anita Pardej

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »