| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Burmistrza Łasku; Burmistrza Zelowa

z dnia 1 kwietnia 2010r.


Realizując uchwałę Nr XLIII/312/2010 Rady Miejskiej w Zelowie z dnia 25 marca 2010 r. zawiera się Porozumienie o następującej treści:
§ 1. 1. Gmina Zelów powierza a Gmina Łask przyjmuje wykonywanie zadań publicznych w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Porozumieniu.
2. Podmiotem realizującym w imieniu Gminy Łask zadania objęte Porozumieniem jest Zakład Komunikacji Miejskiej, z siedzibą w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2, zwany dalej " Przewoźnikiem ".
3. Zakres usług świadczonych środkami komunikacji autobusowej na terenie Gminy Zelów Przewoźnik będzie realizował linią komunikacyjną nr C, na trasie Łask Szpital - Zelów Pl. Dąbrowskiego i z powrotem wg rozkładu jazdy, stanowiącego załącznik nr 1.
4. Przewoźnik świadcząc usługi w zakresie, o którym mowa w § 1, ust. 3 zobowiązuje się uwzględniać uprawnienia pasażerów, mieszkańców Gminy Zelów do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, określonych Uchwałą Rady Miejskiej w Łasku, stanowiącą załącznik nr 2.
5. Rozszerzenie zakresu uprawnień do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów środkami komunikacji autobusowej nie może powodować dodatkowego obciążenia Gminy Zelów.
§ 2. Na trasie linii, o której mowa w § 1 ust.3, obowiązują przyjęte przez Radę Miejską w Łasku ustalenia dotyczące:
1) cen biletów jednoprzejazdowych, wieloprzejazdowych i okresowych;
2) uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych;
3) opłat dodatkowych;
4) przepisów porządkowych.
§ 3. 1. Gmina Zelów będzie brała udział w kosztach realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia przekazując w formie dotacji na rzecz Gminy Łask kwotę określoną jako iloczyn dopłaty do jednego wozokilometra i liczby kilometrów wykonanych na linii, o której mowa w §1, ust. 3.
2. Stawka dopłaty do jednego wozokilometra w roku 2010 wynosi 0,80 zł.
3. Liczba kilometrów liczona będzie od tablicy z nazwą miejscowości Zelów (usytuowanej naprzeciwko Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych przy ul. Zachodniej 25 w Zelowie), do skrzyżowania ulicy Kościuszki i ul. Sienkiewicza w Zelowie.
4. Corocznie w nieprzekraczalnym terminie do 30 września roku poprzedzającego, Gmina Łask będzie przedstawiała Gminie Zelów kalkulację kosztów realizacji przedmiotu Porozumienia, o których mowa w ust. 1.
5. Sprzedaż biletów na przejazd komunikacją miejską na linii objętej niniejszym Porozumieniem prowadzić będzie Gmina Łask. Wpływy z tytułu sprzedaży biletów będą stanowić jej dochody.
§ 4. 1. Miesięczne kwoty stanowiące udział Gminy Zelów w kosztach realizacji przedmiotu niniejszego Porozumienia naliczane będą w oparciu o faktycznie wykonaną liczbę wozokilometrów w granicach Gminy Zelów, którą Przewoźnik przedstawi Gminie Zelów do 5 dnia następnego miesiąca i przekazywane na rachunek bankowy Gminy Łask do 15 dnia miesiąca.
2. Szczegółowe zasady przekazywania i rozliczania dotacji zostaną ustalone przez służby finansowe urzędów gmin będących stronami niniejszego Porozumienia.
3. W przypadku wystąpienia opóźnienia w przekazywaniu należnych kwot Gmina Zelów zobowiązana będzie do zapłaty odsetek ustawowych naliczanych za okres opóźnienia.
4. Gmina Zelów jest uprawniona do przeprowadzenia na swoim terenie w dowolnym czasie kontroli usług przewozowych świadczonych przez Gminę Łask.
§ 5. 1. Podmiot realizujący zadania przewozowe objęte zakresem niniejszego Porozumienia uzyskuje prawo do korzystania z przystanków zlokalizowanych na terenie Gminy Zelów.
2. Podmiot realizujący zadania przewozowe objęte zakresem niniejszego Porozumienia wyposaża przystanki określone w zał. nr 1, w rozkłady jazdy.
§ 6. 1. Gmina Łask uprawniona jest do wstrzymania wykonywania usług lub rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym i bez konieczności jego wypowiadania, jeżeli:
1) Gmina Zelów opóźni o więcej niż 30 dni zapłatę kwoty stanowiącej jej zobowiązanie określone w niniejszym Porozumieniu;
2) Gmina Zelów dopuści się istotnego naruszenia postanowień Porozumienia i w udzielonym jej przez Gminę Łask dodatkowym 7 dniowym terminie nie usunie skutków naruszenia i nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami Porozumienia.
2. Gmina Zelów uprawniona jest do rozwiązania Porozumienia w trybie natychmiastowym i bez konieczności jego wypowiadania, jeżeli Gmina Łask dopuści się istotnego naruszenia postanowień Porozumienia i w udzielonym, dodatkowym 7 dniowym terminie nie usunie skutków naruszenia i nie przywróci stanu zgodnego z postanowieniami Porozumienia.
§ 7. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące.
2. Wszelkie zmiany treści niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 8. Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć w związku z niniejszym Porozumieniem rozstrzygane będą przez właściwy sąd.
§ 9. 1. Niniejsze Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.
2. Porozumienie może zostać rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kwartału.
§ 10. 1. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
2. Stroną kierującą Porozumienie do ogłoszenia jest Gmina Zelów.
§ 11. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
Burmistrz

Gabriel Szkudlarek
Burmistrz

Sławomir Malinowski
Załącznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik nr 1 Strona 1
Załącznik nr 2
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.jpg

Zalacznik nr 1 Strona 2
Załącznik nr 3
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.jpg

Zalacznik nr 2 Strona 1
Załącznik nr 4
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.jpg

Zalacznik nr 2 Strona 2
Załącznik nr 5
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.jpg

Zalacznik nr 2 Strona 3
Załącznik nr 6
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.jpg

Zalacznik nr 2 Strona 4
Załącznik nr 7
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2010 r.
Zalacznik7.jpg

Zalacznik nr 2 Strona 5

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »