| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/286/2010 Rady Gminy Wolbórz

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli , dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego , oraz zasady udzielania rozmiaru obniżki obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom - dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146), art.42 ust. 7 pkt 1 i 2 w związku z art. 91 d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 , Nr 170 poz.1218, Nr 220 poz. 1600 ; z 2007 r. Nr 17 poz. 95 , Nr 80 poz. 542 , Nr 102 poz. 689 , Nr 158poz. 1103, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz.1369, Nr 247 poz.1821; z 2008 r. Nr 145 poz. 917 ; z 2009 r. Nr 1 poz.1) Rada Gminy Wolbórz uchwala co następuje:
§ 1. Określa się:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2) zasady wymiaru obniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wolbórz.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Gminy Wolbórz
Bogdan Szulc


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/286/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30 czerwca 2010 r.

zasady ustalania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
1) Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku prac obowiązki dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W przypadku realizowania przez nauczycieli etatu o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin stosuje się zasadę proporcjonalności, która polega na przeliczeniu części etatów i ustaleniu nowego wymiaru: Sposób ustalenia pensum przedstawia przykład: nauczyciel realizujący etat połączony z: 12/18 + 15/30; 12/18 = 12: 18 = 0,67; 15/30 = 15: 30 = 0,50; 0,67 +0,50 = 1,17 (wielkość etatu) 1,17 stanowi 27 godzin (12 + 15) Układamy proporcję: 1,17 stanowi 27 godzin 1,00 stanowi X; X=(1x27):1,17 to X=23,076 Pensum godzin dla nauczyciela stanowi 23 godziny tygodniowo.
2) Obliczone pensum w ułamku dziesiętnym zaokrągla się do godziny w ten sposób, że wielkości wynoszące 0,50 i mniej niż 0,50 pomija się, a powyżej 0,50 podwyższa do pełnej liczby.
3) Pensum dla tych nauczycieli ustala się indywidualnie dla każdego i na jeden rok szkolny.
4) Odpowiedzialnym za prawidłowe ustalenie pensum dla nauczyciela, o którym mowa wyżej jest dyrektor szkoły, który zatrudnia tego nauczyciela.


Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/286/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 30 czerwca 2010 r.

zasady udzielania wymiaru obniżek godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym przyznano stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolu.
1) Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolu obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy określony w art. 42, ust. 7, pkt. 3 ustawy Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) w następujący sposób:
L.p. Nazwa szkoły- stanowisko kierownicze Ilość godzin zniżki
1. Dyrektor gimnazjum 15
2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej ponad 10 oddziałów 15
3. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej do 10 oddziałów 13
4. Wicedyrektor szkoły 10
5. Dyrektor przedszkola do 5 oddziałów 18
6. Doradca metodyczny 12
7. Kierownik świetlicy szkolnej z dożywianiem 12
2) Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach zwolnić dyrektora szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin określonych w § 1 jeżeli warunki funkcjonowania szkół spowodują zwiększenie zadań dyrektora.
3) Ustalony w § 1 wymiar godzin odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w zastępstwie nauczycieli powołanych do pełnienia tych funkcji z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Jan Majczyk

Ekonomista, prawnik, doradca podatkowy, publicysta

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »