| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/210/10 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 23 czerwca 2010r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bagatelka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 7, art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Gminy Sokolniki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Sołectwa Bagatelka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIX/191/10 Rady Gminy Sokolniki z dnia 29 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Bagatelka.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokolniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Marek Małecki


Załącznik do Uchwały Nr XXX/210/10
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 23 czerwca 2010 r.

STATUT SOŁECTWA BAGATELKA

Rozdział 1.
Nazwa i obszar sołectwa

§ 1. 1. Sołectwo Bagatelka jest jednostką pomocniczą Gminy Sokolniki.

2. Sołectwo Bagatelka zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Sokolniki Nr IV/30/90 z dnia 16 października 1990 roku.

3. Obszarem Sołectwa Bagatelka jest teren określony mapą sytuacyjną stanowiącą Załącznik Nr 1 niniejszego statutu.

Rozdział 2.
Zakres działania i zadania sołectwa

§ 2. Organy Sołectwa Bagatelka działają na podstawie i w oparciu o przepisy prawa, a w szczególności o:

1)ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami);

2)ustawę z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241);

3)Statut Gminy Sokolniki nadany uchwałą Rady Gminy Sokolniki Nr XX/138/09 z dnia 4 czerwca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 243, poz. 2208) zmienionej uchwałą Rady Gminy Sokolniki Nr XXI/146/09 z dnia 22 lipca 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Łódz. Nr 243, poz. 2211);

4)postanowienia niniejszego statutu.

§ 3. Do zakresu działania Sołectwa Bagatelka należą wszystkie sprawy publiczne sołectwa niezastrzeżone ustawami i statutem gminy na rzecz innych organów, a w szczególności:

1)opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa, tj. regulacji prawnych dotyczących: tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiany granic czy nazwy sołectwa, zmiany statutu sołectwa, przekazania lub odebrania sołectwu składników majątkowych należących do gminy jako właściciela;

2)występowanie do Rady Gminy o rozpatrzenie spraw publicznych sołectwa, których załatwienie wykracza poza możliwości sołectwa;

3)współpraca z radnymi, którzy są wybrani z terenu okręgu, głównie przez ułatwienie im kontaktu z wyborcami;

4)organizowanie wspólnych prac społecznych mieszkańców na rzecz sołectwa;

5)ustalanie programów działania w zakresie pomocy sąsiedzkiej, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych.

§ 4. Sołectwo tworzy, łączy, dzieli i znosi Rada Gminy Sokolniki z inicjatywy własnej, Wójta lub mieszkańców, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami w trybie określonym przez Radę Gminy.

§ 5. Sołectwo nie posiada osobowości prawnej.

§ 6. Do realizacji wspólnych przedsięwzięć i inicjatyw sołectwo może zawiązać współpracę z innymi sołectwami.

Rozdział 3.
Organizacja i władze sołectwa

§ 7. 1. Organami sołectwa są:

1)Zebranie Wiejskie - organ uchwałodawczy;

2)Sołtys - organ wykonawczy.

2. Działania Sołtysa wspomaga Rada Sołecka.

3. Działalność w organach sołectwa oraz w Radzie Sołeckiej ma charakter społeczny.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie jest to formalnie zwołane zgromadzenie stale zamieszkujących na terenie sołectwa osób, zwołane w określonym miejscu, czasie i celu.

2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:

1)wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie;

2)podejmowanie uchwał w sprawach lokalnych sołectwa;

3)zajmowanie stanowiska oraz wyrażanie opinii w sprawach określonych przepisami prawa, a zastrzeżonymi dla sołectwa lub gdy o zajęcie stanowiska lub wyrażenia opinii przez sołectwo wystąpi organ gminy;

4)decydowanie o potrzebie, rozwoju i zakresie wykonania przez mieszkańców sołectwa wspólnych prac społecznych na rzecz sołectwa;

5)decydowanie o potrzebie i zakresie pomocy sąsiedzkiej, szczególnie w przypadku zdarzeń losowych.

3. Uchwały, opinie i stanowisko Zebrania Wiejskiego Sołtys przekazuje Wójtowi.

4. W zależności od charakteru sprawy Wójt załatwia ją we własnym zakresie lub przekazuje do rozpatrzenia na sesji Rady Gminy.

5. O sposobie załatwienia sprawy Wójt informuje Sołtysa, który jest zobowiązany do przekazania tej informacji mieszkańcom sołectwa.

§ 9. 1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Sokolniki.

2. Krąg osób uprawnionych do głosowania na Zebraniu Wiejskim ustala się na podstawie spisu wyborców, sporządzonego w celu przeprowadzenia wyborów do organów Gminy Sokolniki bieżącej kadencji.

3. Spis osób uprawnionych do głosowania jest udostępniony w Urzędzie Gminy w Sokolnikach przez pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie rejestru wyborców w terminie co najmniej 7 dni przed dniem obrad Zebrania Wiejskiego.

4. Spis osób uprawnionych do głosowania przekazuje się w dniu Zebrania Wiejskiego jego Przewodniczącemu.

5. Na nieprawidłowości w spisie osób uprawnionych do glosowania na Zebraniu Wiejskim mogą być wnoszone reklamacje.

6. Reklamacje rozpatruje Wójt w terminie 3 dni od daty jej wniesienia, nie później niż do dnia poprzedzającego obrady Zebrania Wiejskiego. Rozstrzygnięcie Wójta jest ostateczne.

7. Osoby uprawnione do udziału w Zebraniu Wiejskim odnotowują swoja obecność na liście obecności wyłożonej do podpisu w miejscu, w którym odbywa się zebranie. Lista obecności jest załącznikiem do protokołu zebrania i służy do stwierdzania prawomocności obrad.

8. Osoby mające prawo do udziału w Zebraniu Wiejskim mają następujące prawa:

1)inicjatywy uchwałodawczej;

2)udział w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad;

3)zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej, obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom gminy oraz zaproszonym gościom;

4)żądania utrwalenia w protokole własnych czynności wymienionych w pkt 1-3;

5)udziału w głosowaniu;

6)zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach sołectwa i Radzie Sołeckiej.

§ 10. 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek organów gminy w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz do roku.

2. W przypadku, gdy Zebranie Wiejskie dotyczy:

1)dokonania wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej;

2)odwołania Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej;

3)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej

- jest ono zwoływane przez Wójta.

3. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

4. O miejscu, terminie i projekcie porządku obrad zebrania Sołtys informuje mieszkańców sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.

5. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 50% uprawnionych.

6. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.

7. Dopuszcza się możliwość odbycia ważnego zebrania bez względu na liczbę uczestniczących w nim uprawnionych mieszkańców sołectwa, jeżeli w ogłoszeniu informującym o terminie, godzinie i miejscu zebrania zawarte było jednocześnie zastrzeżenie, iż w przypadku braku wymaganej frekwencji zebranie odbędzie się w tym samym dniu i miejscu o 30 minut później od pierwotnie zaplanowanej godziny.

8. Zebranie Wiejskie jest ważne, jeżeli mieszkańcy sołectwa zostali o nim prawidłowo zawiadomieni, zgodnie z wymogami statutu.

§ 11. 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.

2. W sytuacji, gdy prowadzenie obrad przez Sołtysa jest niemożliwe lub w przypadku rozpatrywania spraw dotyczących Sołtysa osobiście, Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Wójt lub osoba przez niego upoważniona.

§ 12. 1. Projekt porządku obrad przedstawia Sołtys lub przewodniczący obrad.

2. Zebranie Wiejskie przyjmuje porządek obrad przez głosowanie.

3. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:

1)rozpoczęciu i zakończeniu obrad;

2)kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców;

3)udzieleniu głosu poza kolejnością;

4)określeniu ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców;

5)odebraniu głosu;

6)zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad;

7)żądaniu określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.

§ 13. 1. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim tj. gdy liczba głosów "za" jest większa niż głosów "przeciw", w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej.

2. Przebieg obrad Zebrania Wiejskiego jest protokołowany przez pracownika Urzędu Gminy w Sokolnikach delegowanego przez Wójta. Protokołowanie wypowiedzi niemających istotnego znaczenia lub głosów nieformalnych może być pominięte na polecenie przewodniczącego Zebrania Wiejskiego. W tym wypadku w protokole zamieszcza się jedynie adnotację o pominięciu zapisu wypowiedzi lub głosu. Uzasadnienia wniosków o podjęcie uchwały protokołowane są zawsze w całości.

3. Protokoły i uchwały podpisuje przewodniczący Zebrania Wiejskiego oraz protokolant, a następnie przekazuje je Wójtowi w terminie 7 dni od daty odbycia Zebrania Wiejskiego.

4. Protokół z Zebrania Wiejskiego winien zawierać:

1)datę, miejsce i godzinę zebrania;

2)liczbę mieszkańców biorących udział w zebraniu, stwierdzenie jego prawomocności, nazwisko i imię przewodniczącego zebrania i protokolanta;

3)nazwiska osób zaproszonych na zebranie i oznaczenie ich funkcji;

4)sprawozdanie Sołtysa z realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego zebrania;

5)przebieg obrad, zwięzłe streszczenie przemówień i dyskusji oraz sformułowanie zgłaszanych wniosków i podjętych uchwał;

6)uchwały podjęte w trakcie zebrania.

§ 14. 1. Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i reprezentuje sołectwo na zewnątrz.

2. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego, zadania określone przepisami prawa oraz zadania zlecone przez organy gminy.

3. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:

1)zwoływanie Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej i ustalanie porządku obrad;

2)wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego;

3)niezwłoczne przekazywanie informacji pochodzących od organów gminy i organów administracji publicznej a adresowanych do mieszkańców sołectwa;

4)przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego;

5)uczestnictwo w sesjach Rady Gminy Sokolniki;

6)organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej;

7)występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców oraz prowadzenia działalności interwencyjnej w tym zakresie z upoważnienia Zebrania Wiejskiego;

8)wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów w szczególności:

a) w zakresie obronności,

b) w zakresie ewidencji ludności,

c) w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

d) inkasa niektórych podatków i opłat,

e) zapobiegania klęskom żywiołowym i usuwania ich skutków;

9)współpracowanie z organami gminy;

10)udział w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta;

11)składanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdania ze swojej działalności oraz z działalności Rady Sołeckiej.

4. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

5. Za udział w pracach organów gminy Sołtys może otrzymać dietę i zwrot kosztów podróży, na zasadach określonych uchwałą Rady Gminy Sokolniki.

§ 15. 1. Rada Sołecka jest organem wspomagającym Sołtysa w zakresie sprawowania jego funkcji.

2. W skład Rady Sołeckiej wchodzi Sołtys jako jej przewodniczący oraz 5 członków.

3. Przewodniczący Rady Sołeckiej wyznacza swojego zastępcę spośród członków Rady Sołeckiej.

4. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys stosownie do potrzeb wynikających z bieżącej działalności sołectwa.

5. O miejscu i terminie posiedzenia Sołtys zawiadamia członków Rady Sołeckiej oraz Wójta, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniu, bez prawa do głosowania.

6. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą uczestniczyć zaproszeni przez Sołtysa goście.

7. Do zadań Rady Sołeckiej należy w szczególności:

1)przygotowywanie lokalu do Zebrania Wiejskiego;

2)zbieranie wniosków i innych wystąpień mieszkańców w sprawach sołectwa;

3)organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego oraz uchwał organów gminnych dotyczących sołectwa;

4)utrzymywanie kontaktów z organizacjami społecznymi i innymi jednostkami organizacyjnymi współpracującymi z gminą;

5)organizowanie pomocy sąsiedzkiej oraz prac społecznych, o których potrzebie zadecydowało Zebranie Wiejskie.

Rozdział 4.
Zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej i ich odwoływania

§ 16. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w dwóch odrębnych głosowaniach tajnych, bezpośrednich, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

2. Prawo wybieralności przysługuje osobom, które w dniu wyborów stale zamieszkują sołectwo i posiadają bierne prawo wyborcze do Rady Gminy Sokolniki.

3. Sołtysa i Radę Sołecką wybiera Zebranie Wiejskie.

4. Zebranie Wiejskie w sprawie wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej zwoływane jest przez Wójta w terminie do 6 miesięcy od daty wyboru nowej Rady Gminy.

5. Wójt ustala termin i porządek zebrania podając go do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa na 7 dni przed jego terminem.

6. Porządek Zebrania Wiejskiego zwołanego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej powinien zawierać w szczególności:

1)wybór komisji skrutacyjnej;

2)złożenie sprawozdania z działalności Sołtysa i Rady Sołeckiej za ostatni rok i za całą kadencję;

3)wybór Sołtysa;

4)wybór Rady Sołeckiej;

5)wolne wnioski i zapytania.

7. Zebranie Wiejskie zwoływane w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej otwiera i prowadzi do czasu wyboru nowego Sołtysa Wójt lub osoba przez niego upoważniona. Nowo wybrany Sołtys przewodniczy dalszym obradom.

8. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata i obejmuje okres odpowiadający kadencji Rady Gminy.

9. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej upływa jednocześnie z kadencją Rady Gminy, jednak organy, o których wyżej mowa, pełnią nadal swoje obowiązki do czasu ich objęcia przez nowo wybranego Sołtysa i nowo wybraną Radę Sołecką.

§ 17. 1. Wybory przeprowadza 3-osobowa komisja skrutacyjna, wybrana spośród uprawnionych do głosowania uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej. Wybór członków komisji następuje w głosowaniu jawnym.

3. Członkami komisji skrutacyjnej zostają kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów. W przypadku, gdy zgłoszono tylko 3 kandydatów, przeprowadza się jedno głosowanie na cały skład komisji.

4. Członkowie komisji skrutacyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego komisji.

5. Przewodniczący komisji odpowiada za prawidłowy przebieg wyborów.

6. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1)przyjęcie zgłoszeń kandydatów;

2)podanie w sposób czytelny ilości i tożsamości kandydatów, poprzez wypisanie ich kolejności alfabetycznej w widocznym dla wszystkich uczestników głosowania miejscu;

3)rozdanie kart do głosowania;

4)przeprowadzenie głosowania;

5)ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania;

6)sporządzenie protokołu o wynikach wyborów.

7. Protokół komisji skrutacyjnej powinien zawierać:

1)skład osobowy komisji;

2)datę przeprowadzonych wyborów;

3)liczbę osób uczestniczących w wyborczym zebraniu wiejskim;

4)nazwiska i imiona zgłoszonych kandydatów;

5)liczbę oddanych głosów ważnych i nieważnych;

6)liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;

7)stwierdzenie wyniku głosowania;

8)podpisy członków komisji skrutacyjnej.

8. Wybory odbywają się spośród nieograniczonej liczby kandydatów, których może zgłaszać każdy mieszkaniec sołectwa uczestniczący w zebraniu.

9. Kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

10. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

11. Komisja skrutacyjna wydaje karty do głosowania, które winny być ostemplowane pieczęcią Wójta Gminy Sokolniki.

12. Fakt pobierania karty potwierdza odbierający własnoręcznym podpisem w spisie osób uprawnionych do głosowania.

13. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.

14. Nieważne są głosy gdy:

1)karta do głosowania jest całkowicie przedarta;

2)karta do głosowania nie posiada pieczęci Wójta Gminy Sokolniki;

3)na karcie do głosowania umieszczono:

a) więcej niż jedno nazwisko kandydata - w przypadku wyboru Sołtysa,

b) więcej niż 5 nazwisk kandydatów - w przypadku wyboru członków Rady Sołeckiej,

c) nazwisko kandydata bez Nr w przypadku kandydatur o tych samych nazwiskach;

4)karta do głosowania nie zawiera żadnego z nazwisk kandydatów - z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyborach na Sołtysa zgłoszono tylko jedną kandydaturę.

15. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

16. Komisja skrutacyjna przeprowadza w pierwszej kolejności wybory na Sołtysa i przyjmuje w tym celu zgłoszenia kandydatów.

17. Głosowanie na Sołtysa odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska jednego z kandydatów. W przypadku powtarzających się takich samych nazwisk kandydatów oprócz nazwiska, głosujący wpisuje numer uprzednio nadany kandydatowi przez komisję skrutacyjną.

18. Za wybranego Sołtysa uważa się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę głosów.

19. W przypadku niemożliwości ustalenia kandydata z największą ilością głosów ( z uwagi na fakt zdobycia przez kandydatów równej ilości głosów) komisja skrutacyjna zarządza drugą turę wyborów.

20. W drugiej turze wyborów biorą udział kandydaci, którzy w pierwszej turze zdobyli równą ilość głosów. Zwycięzcą drugiej tury wyborów zostaje kandydat, który osiągnął największą liczbę głosów.

21. W przypadku zgłoszenia jednego kandydata głosowanie na Sołtysa odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwiska kandydata lub oddania pustej karty do głosowania. Karta z nazwiskiem jest głosem "za" a karta pusta jest głosem "przeciw".

22. W przypadku, o którym mowa w ust. 21 kandydat zostaje wybrany na Sołtysa, jeżeli otrzyma co najmniej 50% plus 1 ważnie oddanych głosów.

23. Wybory do Rady Sołeckiej przeprowadza się w jednym łącznym głosowaniu.

24. Głosowanie do Rady Sołeckiej odbywa się poprzez wpisanie na karcie do głosowania nazwisk jednego, dwóch, trzech, czterech lub 5 kandydatów.

25. Za wybranych członków Rady Sołeckiej uważa się te kandydatury, które kolejno w łącznym głosowaniu uzyskały najwyższą liczbę głosów.

26. W przypadku niemożliwości ustalenia składu Rady Sołeckiej z uwagi na fakt zdobycia przez kilku kandydatów równej ilości głosów przeprowadza się dodatkowe głosowanie wśród tych kandydatów.

27. Mandat funkcji Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wygasa w przypadku:

1)śmierci;

2)złożenia na ręce Wójta pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji;

3)utraty prawa wybieralności;

4)odwołania przed upływem kadencji.

28. Sołtys i każdy członek Rady Sołeckiej mogą być przez Zebranie Wiejskie odwołani przed upływem kadencji.

29. Odwołanie Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej następuje na wniosek:

1)1/10 mieszkańców sołectwa uprawnionych do udziału w Zebraniu Wiejskim;

2)Komisji Rady Gminy Sokolniki.

30. Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć na ręce Wójta. Wnioski bez uzasadnienia pozostawia się bez rozpatrzenia.

31. Zebranie Wiejskie w celu odwołania Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej zwołuje Wójt. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

32. Wygaśnięcie mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej stwierdza Zebranie Wiejskie zwołane w tym celu przez Wójta.

33. Po podjęciu uchwały o wygaśnięciu mandatu Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej Wójta na tym samym zebraniu zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających.

Rozdział 5.
Kontrola i nadzór nad działalnością organów sołectwa

§ 18. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectwa sprawuje Rada Gminy i Wójt na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Kontrolę działalności organów sołectwa prowadzi Wójt oraz Rada Gminy Sokolniki poprzez działania wyznaczonych komisji:

1)kontrola organów sołectwa ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności organów poddanych kontroli, rzetelne jego udokumentowanie i dokonanie oceny kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w ust. 1;

2)informacje uzyskane w wyniku przeprowadzonej kontroli przedstawiane są w protokole kontroli.

3. Bieżący nadzór i kontrolę nad statutową działalnością organów sołectwa sprawuje Wójt.

4. Wójt Gminy może zawiesić wykonanie uchwały Zebrania Wiejskiego lub decyzję Sołtysa, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem.

5. W razie zawieszenia uchwały Zebrania Wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje Rada Gminy.

6. Organy kontroli i nadzoru nad działalnością organów sołectwa mają prawo bezpośredniego wglądu w działalność organów sołectwa oraz wglądu w tok poszczególnych spraw załatwianych przez organy sołectwa.

Rozdział 6.
Zakres zadań przekazanych sołectwu przez gminę i gospodarka finansowa

§ 19. Na wniosek zebrania wiejskiego Rada Gminy może przekazać sołectwu składniki mienia komunalnego określając sposób korzystania z nich.

§ 20. Dochodami sołectwa mogą być:

1)dobrowolne wpływy od osób fizycznych i osób prawnych na rzecz sołectwa;

2)środki pozyskane ze źródeł pozabudżetowych;

3)środki finansowe wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego.

§ 21. Zebranie wiejskie określa przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241).

§ 22. 1. Obsługę finansowo - księgową sołectwa zapewnia Wójt.

2. Środki finansowe wymienione w paragrafie 20 przeznacza się na realizację zadań służących poprawie życia społeczności wiejskiej.

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

§ 23. 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Statutu Gminy Sokolniki oraz obowiązujących ustaw.

2. Zmian statutu dokonuje Rada Gminy Sokolniki w drodze odrębnej uchwały i w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sokolniki


Marek Małecki

Załącznik do Uchwały Nr XXX/210/10
Rady Gminy Sokolniki
z dnia 23 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.doc

Obszar Sołectwa Bagatelka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Talento

Firma konsultingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »