| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr PD/8/2010 Wójta Gminy Gomunice; Zarządu Powiatu Radomszczańskiego

z dnia 16 sierpnia 2010r.

w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu publicznych dróg powiatowych

§ 1. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina Gomunice przejmuje od Powiatu Radomszczańskiego zadanie polegające na remoncie chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3928E w miejscowości Słostowice na odcinku 200,00 m.

§ 2. 1. Gmina Gomunice pełnić będzie funkcję inwestora i wykona roboty drogowe związane z remontem chodnika, o których mowa w § 1 polegające na:

- robotach rozbiórkowych i ziemnych,

- wywiezieniu ziemi i gruzu,

- wykonaniu podbudowy,

- wykonaniu chodnika,

- wykonaniu wjazdów,

- ustawieniu krawężnika na ławie betonowej z oporem,

2. Termin realizacji przedmiotu porozumienia ustala się od dnia podpisania porozumienia do dnia 31.10.2010 r.

§ 3. l. Gmina Gomunice w ramach wykonania porozumienia zapewnia robociznę oraz zakup pozostałych materiałów tj: piach i cement oraz inne niezbędne materiały potrzebne do wykonania zadania określonego w § 1 porozumienia.

2. Gmina Gomunice jest zobowiązana do:

- powołania Kierownika budowy w przypadkach wymaganych przepisami ustawy Prawo Budowlane zaś w przypadku, gdy przepisy ustawy Prawo Budowlane nie wymagają powołania Kierownika budowy, do wskazania osoby odpowiedzialnej z ramienia Gminy do reprezentowania Gminy w zakresie realizacji niniejszego porozumienia,

- prowadzenia Dziennika budowy i udostępniania go upoważnionym przedstawicielom Starostwa Powiatowego.

3. Gmina Gomunice ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

4. Gmina Gomunice zobowiązana jest do stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli Starostwa.

§ 4. 1. Powiat Radomszczański w ramach wykonywania porozumienia zapewnia:

- kostkę brukową gr. 6 cm szara w ilości 230,00 m2 oraz 15,00 m2 - materiał zdeponowany przez Gminę Gomunice,

- kostkę brukową gr. 8 cm czerwona w ilości 130,00 m2 oraz 31,00 m2 - materiał zdeponowany przez Gminę Gomunice,

- krawężnik w ilości 200,00 m.

2. Powiat Radomszczański w ramach porozumienia zapewnia:

- w przypadku budowy nowego chodnika opracowanie dokumentacji budowlanej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

- w przypadku remontu chodnika Powiat dokonuje zgłoszenia zamiaru wykonania prac nie wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

3. Nadzór budowlany nad realizacją przedmiotu porozumienia sprawował będzie Inspektor Nadzoru z ramienia Powiatu Radomszczańskiego.

4. Powiat Radomszczański jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji ruchu drogowego na czas trwania robót.

§ 5. 1. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe ich wykonanie, potwierdzone protokołem odbioru robót.

2. W przypadku wystąpienia wad nadających się do usunięcia Powiat może żądać usunięcia wad w wyznaczonym terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku wystąpienia wad nie nadających się do usunięcia Gmina Gomunice zwróci przekazany przez Powiat Radomszczański materiał w ilościach określonych w § 4 ust. 1 lub wpłaci na wskazane konto równowartość przekazanego materiału oraz pozostałe koszty poniesione przez Powiat związane z realizacja porozumienia.

4. Po zakończeniu realizacji zadania i komisyjnym odbiorze robót Gmina Gomunice przekaże Powiatowi Radomszczańskiemu wykonane roboty protokołem zdawczo - odbiorczym (PT) w terminie 14 dni.

5. Nakłady rzeczowe i finansowe utworzone w wyniku remontu chodnika objętego niniejszym porozumieniem stają się własnością Powiatu Radomszczańskiego.

§ 6. 1. Gmina Gomunice udziela 36 - miesięcznej gwarancji na roboty objęte przedmiotem porozumienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

2. W przypadku wystąpienia wad przedmiotu porozumienia w okresie gwarancji Gmina Gomunice zobowiązana jest do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Powiat Radomszczański. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

3. W przypadku gdy Gmina Gomunice nie usunie wad w wyznaczonym terminie Powiat, zleci ich usunięcie a kosztami obciąży Gminę Gomunice.

§ 7. W związku z tym, iż zajęcie pasa drogowego następuje na cele związane z modernizacją drogi powiatowej, Powiat Radomszczański odstępuje od naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 10. Wszelkie zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

§ 11. Porozumienie spisano w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach w tym trzy egzemplarze dla Powiatu i dwa egzemplarze dla Gminy.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego


Jerzy Kaczmarek


Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego


Bożena Nowacka

Wójt Gminy Gomunice


Jerzy Sewerynek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

JSLegal Jankowki & Stroiński

Adwokacka Spółka Partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »