| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVII/269/2010 Rady Gminy w Lgocie Wielkiej

z dnia 31 sierpnia 2010r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241oraz z 2010 Nr 28 poz. 142 i 146 i Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146), Rada Gminy w Lgocie Wielkiej uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lgota Wielka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Stanisław Moskot


Załącznik do Uchwały Nr XLVII/269/2010
Rady Gminy w Lgocie Wielkiej
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

§ 1. 1. Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przedmiocie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące.

3. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na ilość uczestniczących w nich organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w ust. 1.

§ 2. 1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań;

2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii;

3) ankiet.

2. Decyzję o formie i terminie przeprowadzenia konsultacji na zasadach określonych w uchwale podejmuje Wójt Gminy Lgota Wielka z zastrzeżeniem, że termin wyrażenia pisemnej opinii nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia projektu aktu prawa miejscowego.

3. Wójt Gminy Lgota Wielka, w informacji o podejmowanych konsultacjach, określa w szczególności:

1) przedmiot konsultacji;

2) czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji;

3) zakres konsultacji;

4) formę konsultacji.

4. Informację o podejmowanych konsultacjach publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lgota Wielka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej.

§ 3. W przypadku przeprowadzania konsultacji w formie bezpośredniego spotkania, sporządza się protokół zawierający temat konsultacji, dane osoby będącej przewodniczącym spotkania, przebieg dyskusji, przedstawione opinie oraz dołącza się listę obecności uczestników spotkania.

§ 4. Po zakończeniu konsultacji protokół lub zebrana dokumentacja (w przypadku konsultacji pisemnych bądź ankiet) przedstawiane są Wójtowi Gminy Lgota Wielka, który wyniki konsultacji przedstawia następnie Radzie Gminy w Lgocie Wielkiej w uzasadnieniu do projektów aktów prawa, o których mowa w § 1 ust. 1.

Przewodniczący Rady Gminy w Lgocie Wielkiej


Stanisław Moskot

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Kalicińska

Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »