| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/228/2010 Rady Gminy Skomlin

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 zmiany: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 , Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172 poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 zmiany: z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz.1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651, z 2008r. Nr 209, poz. 1316, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Jerz


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/228/2010
Rady Gminy Skomlin
z dnia 27 sierpnia 2010 r.

Szczegółowy sposób konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego

§ 1. 1. Konsultacje z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadza się w sprawach projektów aktów prawa miejscowego, w dziedzinach dotyczących działalności statutowych organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

2. Celem przeprowadzania konsultacji jest poznanie opinii w sprawach projektów aktów prawa miejscowego poddawanych konsultacjom oraz stworzenie płaszczyzny wzajemnego informowania o planowanych działaniach, dotyczących działalności statutowych organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

3. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Gminy Skomlin.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się przed wniesieniem pod obrady Rady Gminy Skomlin projektów prawa miejscowego, o których mowa w § 1.

2. Konsultacje przeprowadza:

1) Wójt Gminy - w przypadku projektów aktów zgłaszanych z własnej inicjatywy;

2) Przewodniczący Rady Gminy - w przypadku projektów aktów zgłaszanych zgodnie ze Statutem Gminy Skomlin, z inicjatywy komisji Rady Gminy lub radnych.

3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji przedkłada się Radzie Gminy wraz z projektem aktu, którego dotyczyły.

§ 3. 1. Konsultacje mogą mieć formę:

1) bezpośrednich spotkań;

2) wyrażania pisemnej opinii w danej kwestii;

3) ankiet.

2. Termin wyrażenia pisemnej opinii nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu aktu prawa miejscowego organizacjom i podmiotom, o których mowa w § 1.

3. W przypadku przeprowadzania konsultacji w formie bezpośrednich spotkań sporządza się protokół zawierający listę uczestników, temat konsultacji oraz podjęte ustalenia i opinie.

§ 4. O wyborze formy konsultacji decyduje organ przeprowadzający konsultacje.

§ 5. Informacje o wynikach konsultacji publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Skomlin i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Jachymczak

Publicystka ekonomiczna, bankowczyni, pedagog.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »