| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXI/1706/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie przyjęcia trybu postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620 ) w związku z art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Nr 227, poz. 1658, Nr 175, poz.1462, z 2007 r. Nr 21, poz.125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 176, poz.1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 147 poz.1033, Nr 231, poz.1704, z 2008 r. Nr 199, poz.1227, Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 168, poz.1323, Nr 215, poz.1664, z 2010 r. Nr 44, poz. 253, Nr 96, poz. 620) i art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz.1658, z 2007 r. Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz.1370, Nr 223, poz.1458, z 2010 r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675), Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje tryb postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Nr IV/87/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2007 roku w sprawie: trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

2) Nr XVII/475/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 grudnia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/87/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2007 roku dotyczącej ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

3) Nr XIX/525/08 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 5 lutego 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/87/07 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2007 roku dotyczącej ustalenia trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań;

4) Nr LIX/1643/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia trybu postepowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik do Uchwały Nr LXI/1706/10
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 26 października 2010 r.

Tryb postępowania w zakresie udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zadań.

§ 1. Spółki wodne mogą otrzymać z budżetu Województwa Łódzkiego pomoc finansową w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego.

§ 2. Zarząd Województwa Łódzkiego podaje do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie informacji o możliwości uzyskania dotacji, o której mowa w § 1 w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego i wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz przekazuje do odpowiadających za spółki wodne starostw powiatowych celem rozszerzenia dostępu rolników do informacji.

§ 3. Dotację przyznaje się na pisemny wniosek spółki wodnej, według wzoru załączonego do niniejszego załącznika . Spółki wodne ubiegające się o przyznanie dotacji na realizację zadań w danym roku budżetowym składają wnioski do Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w terminie do 31 stycznia danego roku.

§ 4. 1. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 powinien zawierać:

1) dane dotyczące wnioskodawcy,

a) pełną nazwę spółki wodnej,

b) adres,

c) datę i numer wpisu do katastru wodnego,

d) nr rachunku bankowego,

e) dane osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

2) informacje dotyczące działalności spółki wodnej poprzez określenie:

a) powierzchni gruntów zmeliorowanych objętych działalnością spółki wodnej,

b) długości rowów objętych działalnością spółki wodnej,

c) wartości ściągniętych składek obliczonej w odniesieniu do budżetu spółki wodnej, wg stanu na dzień 31 grudnia roku ubiegłego.

3) zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót

4) źródła finansowania w tym wysokość wnioskowanej dotacji

5) termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót

6) adnotację Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi o zasadności wykonania zgłoszonych we wniosku robót

2. Do wniosku, o którym mowa w ust.1 powinien być dołączony:

1) przedmiar lub zestawienie robót wraz z określeniem ich wartości

2) potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis wykonania budżetu spółki wodnej za rok poprzedzający złożenie wniosku oraz planowany budżet na rok złożenia wniosku

3) oświadczenie wnioskodawcy że nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien być podpisany przez osobę (osoby) uprawnioną(ne) do składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej.

4. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych bądź innych wad wniosku Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia bądź uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Wniosek, którego uchybienia lub wady nie zostały usunięte lub który nie został uzupełniony w wyznaczonym terminie, nie podlega rozpatrzeniu.

§ 5. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa po uzyskaniu opinii właściwej Komisji Sejmiku Województwa Łódzkiego.

§ 6. Zarząd Województwa powiadamia pisemnie spółki wodne, które złożyły wnioski o udzieleniu lub nie udzieleniu dotacji z budżetu województwa oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznych Województwa Łódzkiego i wywiesza lub wykłada informację w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego. Informacja o nie przyznaniu dotacji winna zawierać uzasadnienie.

§ 7. Przyznanie dotacji następuje w drodze zawarcia pisemnej umowy, zgodnie z art. 221 ust 3 ustawy o finansach publicznych.

§ 8. 1. Udzielona dotacja podlega rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu na podstawie:

1) protokołów odbioru robót wraz z kosztorysami powykonawczymi z adnotacją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi,

2) zbiorczego rozliczenia dotacji z budżetu województwa,

3) sprawozdania z realizacji robót wykonanych na urządzeniach melioracji wodnych szczegółowych przy udziale dotacji z budżetu województwa,

4) faktur oraz innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej stwierdzających poniesione koszty,

2. Zarząd Województwa Łódzkiego przedstawia raz w roku Sejmikowi Województwa Łódzkiego informację o rozliczeniu wykorzystania dotacji, o których mowa w uchwale oraz umieszcza ją w Biuletynie Informacji Publicznych Województwa Łódzkiego i wywiesza lub wykłada informację w miejscach publicznie dostępnych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

§ 9. 1. Zarząd Województwa bądź osoba przez niego upoważniona może w każdej fazie wykonywanego zadania oraz po jego zakończeniu dokonać kontroli realizacji zadania, na które udzielono dotacji.

2. Otrzymujący dotację zobowiązany jest udostępnić na każde żądanie Zarządu Województwa Łódzkiego bądź osoby przez niego upoważnionej, wszelką dokumentację niezbędną do dokonania kontroli prawidłowości wykonania zadania.

3. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania, na które udzielono dotacji,

2) wykorzystanie oraz rozliczenie przyznanej dotacji,

3) prowadzenia dokumentacji umożliwiającej ustalenie kosztów realizowanych zadań,

4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

5. Na podstawie protokołu kontroli, w przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji zadania z warunkami umowy, Zarząd Województwa bądź osoba przez niego upoważniona ma prawo do:

1) wezwania do natychmiastowego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości,

2) rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym,

3) zwrotu dotacji wraz z odsetkami.

-

Wniosek (wzór)

o udzielenie w roku........pomocy finansowej z budżetu województwa łódzkiego z przeznaczeniem na................................................................................

1) Dane dotyczące wnioskodawcy:

a) Nazwa Spółki Wodnej...........................................................................................

b) Adres...................................................................................................................................................................................................................................................

c) Data wpisu i numer w katastrze wodnym.............................................................

d) Nr rachunku bankowego.......................................................................................

e) Osoba uprawniona do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki Wodnej: ...................................................................................................tel............................... ( imię nazwisko funkcja w SW) ..........................................................................................tel................................ ( imię nazwisko funkcja w SW) (dane osobowe zawarte we wniosku nie będą przetwarzane ani udostępniane osobom trzecim zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych( Dz. U.z 2002r. Nr. 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

2) Działalność spółki wodnej:

a) Powierzchnia gruntów zmeliorowanych objęta działalnością Spółki Wodnej ........ha

b) Długość rowów objęta działalnością Spółki Wodnej .................km

c) Wartość finansowa składek członkowskich ................................ zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 201… roku)

3) Zakres rzeczowy i finansowy proponowanych do realizacji robót:

a) zakres rzeczowy - rozmiar (rowy/drenowanie) .................mb/.............ha

b) zakres finansowy - wartość ........................ zł

c) źródła finansowania: wkład własny wnioskodawcy.....................................zł pomoc finansowa z budżetu województwa………..zł inne źródła(wymienić jakie)........................................ ...................................................................................zł

4) Termin i miejsce realizacji proponowanego zakresu robót: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................. .................................................

- .................................. ................................................. ( data) pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

- Adnotacja Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi o zasadności wykonania zgłoszonych we wniosku robót.

- .................................................... pieczęć i podpis przedstawiciela WZMiUW

- Wykaz załączników do wniosku:

1) Zestawienie robót wraz z określeniem ich wartość (kosztorys)

2) Potwierdzony za zgodność z oryginałem odpis wykonania budżetu spółki za rok poprzedzający złożenie wniosku oraz planowany budżet na rok złożenia wniosku.

3) Oświadczenie wnioskodawcy że nie prowadzi działalności w celu osiągnięcia zysku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »