| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIII/438/2010 Rady Miejskiej w Strykowie

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 72 ust. 1, 4 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Stryków przeznacza się corocznie odpowiednie środki finansowe, w wysokości określonej w uchwale budżetowej, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2. Środki o których mowa w ust. 1, tworzą fundusz zdrowotny dla nauczycieli.

§ 2. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni w wymiarze co najmniej pół etatu w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryków oraz nauczyciele którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, korzystający z opieki zdrowotnej.

§ 3. 1. Z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, o którym mowa w § 1 ust. 2 udzielana jest w formie bezzwrotnej, jednorazowa zapomoga zdrowotna.

2. Nauczyciele mogą otrzymać zapomogę zdrowotną tylko jeden raz w roku budżetowym.

3. Zapomogę zdrowotną przyznaje Burmistrz Miasta-Gminy Stryków.

4. Zapomoga zdrowotna ma charakter uznaniowy.

§ 4. Zapomoga zdrowotna obejmuje refundację kosztów:

1) zakupu leków;

2) zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3) opieki nad chorym w domu;

4) badań specjalistycznych;

5) leczenia sanatoryjnego;

6) szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.

§ 5. 1. Warunkiem ubiegania się przez nauczyciela o przyznanie pomocy zdrowotnej, jest złożenie w Urzędzie Miasta-Gminy Stryków wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające korzystanie z opieki zdrowotnej;

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, o których mowa w §5 wystawione na nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną w danym roku budżetowym;

3) dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (brutto) nauczyciela, współmałżonka i dorosłych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ze wszystkich źródeł przychodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2, winny zostać złożone w formie oryginałów.

4. Złożenie niekompletnej dokumentacji, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

5. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej, występuje zainteresowany nauczyciel oraz nauczyciele którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

6. W uzasadnionych przypadkach z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić osoba opiekująca się nauczycielem lub nauczycielem który przeszedł na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, jeżeli on sam nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie.

§ 6. 1. Wnioski, o których mowa w § 5 ust. 1 składa się do Burmistrza Miasta-Gminy Stryków, w dwóch terminach do dnia 31 maja i do dnia 30 października każdego roku.

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku kalendarzowym, w miesiącu czerwcu i listopadzie.

3. W przypadku nagłych udokumentowanych zdarzeń losowych wnioski mogą być rozpatrywane w innych terminach niż wskazane w ust. 2.

4. Wypłaty świadczeń z funduszu zdrowotnego dokonuje się w kasie Urząd Miasta-Gminy Stryków lub przelewem na konto bankowe nauczyciela wskazane we wniosku.

5. O przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej, Burmistrz Miasta-Gminy Stryków zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę.

6. Środki funduszu zdrowotnego niewykorzystane w danym roku budżetowym nie przechodzą na rok następny.

§ 7. Przyznanie pomocy zdrowotnej oraz jej wysokość, uzależniona jest od:

1) rodzaju i przebiegu choroby;

2) wysokości dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia;

3) całokształtu okoliczności wpływających na sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny nauczyciela, konieczność dalszego specjalistycznego leczenia, zapewnienie dodatkowej opieki, rehabilitacji i in.);

4) liczby złożonych, uzasadnionych wniosków;

5) wielkości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta-Gminy Stryków.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie


Paweł Kasica

Załącznik do Uchwały Nr LIII/438/2010
Rady Miejskiej w Strykowie
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »